• Rozporządzenie Ministra S...
  23.02.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2018.0.1688 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377, 650, 723 i 1669) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu ponoszone
przez Skarb Państwa obejmują:
1)
wynagrodzenie ustalone zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz
2)
niezbędne i udokumentowane wydatki doradcy podatkowego.
Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że wynagrodzenie nie zostało zapłacone w całości lub w części.
1.
Wynagrodzenie ustala się w wysokości określonej w § 6, przy czym nie może ono przekraczać wartości przedmiotu sprawy.
2.
Ustalenie wynagrodzenia przewyższającego kwotę określoną w ust. 1, nieprzekraczającego 150% wynagrodzenia określonego w § 6, następuje z uwzględnieniem niezbędnego nakładu pracy doradcy podatkowego, a także charakteru sprawy i wkładu pracy doradcy podatkowego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.
W sprawie, w której kosztami postępowania został obciążony przeciwnik strony korzystającej z pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 2, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.
1.
Wynagrodzenie w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w pierwszej instancji:
1)
w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy:
a) do 500 zł – 60 zł,
b) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł,
c) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł,
d) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł,
e) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł,
f) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł,
g) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 7200 zł,
h) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 10 000 zł,
i) powyżej 5 000 000 zł – 16 600 zł;
2)
w pozostałych sprawach – 240 zł.
2.
Wynagrodzenie w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi w drugiej instancji:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy – 100% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy – 75% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
3)
za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam doradca podatkowy, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej kwoty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
4)
w postępowaniu zażaleniowym – 120 zł.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 03.09.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1688]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...