• Rozporządzenie Ministra S...
  04.03.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2016.0.2193 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego odbywanie,
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzenia testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie
– w toku postępowania o uznanie nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, zwanego dalej „postępowaniem”.
Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym przez Ministra Sprawiedliwości, zwanego dalej „organem prowadzącym postępowanie”.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych Ministra Sprawiedliwości, informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, testach umiejętności oraz stażach adaptacyjnych, w tym o sądach, w których staże te są odbywane.

Rozdział 2. Staż adaptacyjny

1.
Staż adaptacyjny odbywa się w sądzie rejonowym właściwym do rozpoznawania spraw restrukturyzacyjnych
i upadłościowych.
2.
Organ prowadzący postępowanie przesyła postanowienie, o którym mowa w § 2, wraz z kopią wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego i dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i praktyce zawodowej wnioskodawcy, do prezesa sądu okręgowego, w którego okręgu wnioskodawca będzie odbywał staż adaptacyjny, zwanego dalej „prezesem sądu okręgowego”.
3.
Prezes sądu okręgowego wyznacza sąd rejonowy, w którym wnioskodawca będzie odbywał staż adaptacyjny, zwany dalej „sądem rejonowym”.
4.
Za zgodą organu prowadzącego postępowanie wnioskodawca może odbywać staż adaptacyjny w wybranym przez siebie sądzie.
5.
W zakresie czynności stanowiących obowiązki doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy, zarządcy lub syndyka staż adaptacyjny jest odbywany w miejscu wykonywania tych czynności.
1.
Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, którym może być wyłącznie osoba, która w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających datę powierzenia jej funkcji opiekuna stażu pełniła funkcję nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w co najmniej trzech zakończonych postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.
2.
Prezes sądu okręgowego zawiera z opiekunem stażu umowę patronacką. Umowa wskazuje w szczególności osobę wnioskodawcy, okres, na jaki została zawarta, a także uprawnienia i obowiązki oraz kwotę wynagrodzenia opiekuna stażu.
3.
Opiekun stażu w czasie stażu adaptacyjnego:
1)
określa zadania wnioskodawcy;
2)
kontroluje realizację powierzonych zadań;
3)
udziela pomocy w prawidłowym prowadzeniu dziennika stażu adaptacyjnego;
4)
zapewnia prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego;
5)
co najmniej raz na kwartał sporządza okresową ocenę realizacji programu stażu adaptacyjnego;
6)
co najmniej raz na dwa miesiące składa prezesowi sądu okręgowego pisemną informację o przebiegu stażu adaptacyjnego i osiągnięciach wnioskodawcy;
7)
w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego i ze wskazanym przez niego sędzią-komisarzem, dokonuje wyboru postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, z których przebiegiem zapoznaje się wnioskodawca.
4.
Zmiana opiekuna stażu przez prezesa sądu okręgowego, w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego, może nastąpić w szczególności z powodu:
1)
braku możliwości dalszego pełnienia obowiązków przez opiekuna stażu;
2)
uzasadnionego wniosku złożonego przez wnioskodawcę, nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem zakończenia stażu adaptacyjnego;
3)
uzasadnionego wniosku złożonego przez opiekuna stażu, nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem zakończenia stażu adaptacyjnego.
5.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, prezes sądu okręgowego niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna stażu oraz informuje o tym wnioskodawcę i organ prowadzący postępowanie.
1.
Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem przygotowanym przez opiekuna stażu w porozumieniu z sędzią-komisarzem, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 7, prezesem sądu rejonowego i prezesem sądu okręgowego, indywidualnie dla każdego wnioskodawcy.
2.
Program stażu adaptacyjnego przygotowuje się na podstawie:
1)
świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę wykształcenie i kwalifikacje;
2)
okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w sprawowaniu funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w państwie wnioskodawcy;
3)
różnic wynikających ze specyfiki wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy;
4)
niezbędnej znajomości prawa polskiego, koniecznej do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Program stażu adaptacyjnego powinien przewidywać zapoznanie się przez wnioskodawcę z przebiegiem co najmniej dwóch zakończonych postępowań restrukturyzacyjnych oraz dwóch zakończonych postępowań upadłościowych, w tym w zakresie obejmującym także postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
Odbywanie stażu adaptacyjnego może polegać w szczególności na:
1)
uczestnictwie w charakterze obserwatora w czynnościach związanych z nadzorem nad czynnościami dłużnika lub zarządem nad przedsiębiorstwem dłużnika w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
2)
uczestnictwie w charakterze obserwatora w czynnościach związanych z zarządzaniem majątkiem upadłego oraz z likwidacją lub prowadzeniem przedsiębiorstwa upadłego;
3)
zapoznaniu się z dokumentacją prowadzoną przez nadzorcę, zarządcę lub syndyka;
4)
sporządzaniu projektów sprawozdań, w tym sprawozdań rachunkowych, spisu inwentarza, spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych, listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy upadłości;
5)
sporządzaniu projektów sprawozdań z tymczasowego nadzoru;
6)
uczestnictwie w charakterze obserwatora w co najmniej jednym zgromadzeniu wierzycieli i co najmniej jednej radzie wierzycieli.
1.
Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z prezesem sądu rejonowego.
2.
W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających odbywanie stażu adaptacyjnego, na prośbę wnioskodawcy, za zgodą prezesa sądu okręgowego, wydaną w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego, staż adaptacyjny odbywa się w innym terminie.
3.
Prezes sądu rejonowego zawiadamia organ prowadzący postępowanie o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.
W okresie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca:
1)
przestrzega porządku organizacyjnego sądu;
2)
współdziała z opiekunem stażu w celu realizacji programu stażu adaptacyjnego;
3)
prowadzi dziennik stażu adaptacyjnego.

1.
Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego, otrzymanym od prezesa sądu rejonowego.
2.
Dziennik stażu adaptacyjnego zawiera:
1)
imię i nazwisko wnioskodawcy;
2)
imię i nazwisko opiekuna stażu;
3)
datę rozpoczęcia stażu adaptacyjnego;
4)
datę założenia dziennika;
5)
tygodniowy wykaz czynności wykonywanych przez wnioskodawcę oraz datę ich wykonywania, potwierdzony podpisem opiekuna stażu;
6)
okresowe oceny opiekuna stażu, podpisane przez niego, z podaniem daty i miejsca sporządzenia oceny.
3.
Opiekun stażu potwierdza podpisem w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność jego przebiegu z programem stażu adaptacyjnego co najmniej raz na dwa miesiące.
1.
Nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego sprawuje prezes sądu okręgowego, w szczególności poprzez:
1)
kontrolę realizacji programu stażu adaptacyjnego;
2)
kontrolę warunków odbywania stażu adaptacyjnego;
3)
kontrolę obecności wnioskodawcy w czasie stażu adaptacyjnego;
4)
gromadzenie informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.
2.
W razie wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu stażu adaptacyjnego prezes sądu okręgowego informuje o nich organ prowadzący postępowanie.
1.
Po zakończeniu stażu adaptacyjnego opiekun stażu niezwłocznie sporządza pisemne sprawozdanie z jego przebiegu i przekazuje je prezesowi sądu rejonowego.
2.
Opiekun stażu, sporządzając sprawozdanie z przebiegu stażu adaptacyjnego, uwzględnia uwagi i spostrzeżenia przekazane przez sędziego-komisarza prowadzącego postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe, w ramach których był realizowany staż adaptacyjny.
3.
Sprawozdanie zawiera ocenę prawidłowości czynności wykonywanych przez wnioskodawcę, przestrzegania dyscypliny i ustalonego porządku pracy.
1.
Sprawozdanie, o którym mowa w § 12 ust. 1, prezes sądu rejonowego przekazuje prezesowi sądu okręgowego w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
2.
Prezes sądu okręgowego dokonuje oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania.
3.
Ocenę, o której mowa w ust. 2, prezes sądu okręgowego przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

1.
W przypadku uzyskania oceny negatywnej ze stażu adaptacyjnego wnioskodawca może jeden raz ponownie wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie stażu adaptacyjnego na podstawie tego samego postanowienia organu prowadzącego postępowanie.
2.
Wnioskodawca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania oceny negatywnej.
3.
Do ponownego odbycia stażu adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 4–13 i § 15.
1.
Koszty odbywania stażu adaptacyjnego ustala każdorazowo organ prowadzący postępowanie na podstawie wyliczenia dokonanego przez dyrektora sądu apelacyjnego, w którego okręgu wnioskodawca będzie odbywał staż adaptacyjny.
2.
Wyliczenie kosztów jest dokonywane, w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o ich wysokości, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem stażu adaptacyjnego, wraz z jednoczesnym zastrzeżeniem, że ostateczne ustalenie kosztów nastąpi po zakończeniu odbywania stażu adaptacyjnego.
3.
Wysokość kosztów odbycia stażu adaptacyjnego jest ustalana ostatecznie na dzień zakończenia tego stażu, w sposób określony w ust. 1, na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z jego odbyciem. Wyliczenia kosztów dokonuje się z uwzględnieniem wynagrodzenia opiekuna stażu oraz wydatków związanych bezpośrednio z realizacją programu stażu adaptacyjnego.
4.
Wnioskodawca uiszcza opłatę z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 2, w równych ratach miesięcznych płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy sądu rejonowego.
5.
Jeżeli wysokość ostatecznych kosztów jest wyższa od kosztów, o których mowa w ust. 2, wnioskodawca uiszcza różnicę na rachunek bankowy sądu rejonowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania organu prowadzącego postępowanie.
6.
Jeżeli wysokość ostatecznych kosztów jest niższa od kosztów, o których mowa w ust. 2, sąd rejonowy zwraca wnioskodawcy różnicę w terminie 14 dni od dnia ostatecznego ustalenia wysokości kosztów, na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Rozdział 3. Test umiejętności

1.
Organ prowadzący postępowanie wyznacza termin przeprowadzenia testu umiejętności i co najmniej na 45 dni przed wyznaczonym terminem zawiadamia wnioskodawcę o terminie i miejscu przeprowadzenia testu umiejętności.
2.
Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się informację o wysokości opłaty za udział w teście umiejętności, sposobie i terminie jej uiszczenia.
1.
Test umiejętności przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej „Komisją”, powoływana przez organ prowadzący postępowanie, w drodze zarządzenia, na okres dwóch lat.
2.
W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu problematyki postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ekonomii, finansów i zarządzania.
3.
Przewodniczącego Komisji wyznacza organ prowadzący postępowanie spośród jej członków.
1.
Organ prowadzący postępowanie przed każdym testem umiejętności powołuje Zespół do przygotowania pytań i zadań o charakterze opisowym, zwany dalej „Zespołem”. W skład Zespołu wchodzi od 3 do 5 osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu problematyki postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ekonomii, finansów i zarządzania.
2.
Zespół opracowuje test umiejętności, uwzględniając materiały i wskazówki przekazane przez organ prowadzący postępowanie.
Test umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej.
1.
Test umiejętności składa się z nie więcej niż 50 pytań oraz zadania o charakterze opisowym sformułowanego problemowo z opisem stanu faktycznego. Każde z pytań zawiera trzy propozycje odpowiedzi, w tym jedną poprawną. Liczbę pytań ustala Zespół, kierując się zakresem testu umiejętności określonym w postanowieniu, o którym mowa w § 2.
2.
Czas na udzielenie odpowiedzi na pytania wynosi 50 minut. Czas na rozwiązanie zadania o charakterze opisowym wynosi 180 minut.
3.
Między częścią testu umiejętności przeznaczoną na udzielenie odpowiedzi na pytania a częścią przeznaczoną na rozwiązanie zadania o charakterze opisowym następuje 60-minutowa przerwa.
1.
Test umiejętności przeprowadza się w warunkach zapewniających zdającemu wnioskodawcy samodzielną pracę, w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
2.
Wnioskodawca przed przystąpieniem do testu umiejętności okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 34 ust. 2.
Wnioskodawca, który nie okaże dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 2, albo stawi się na test umiejętności po jego rozpoczęciu, nie zostanie wpuszczony na salę, w której test jest przeprowadzany.
Komisja informuje zdających wnioskodawców o czasie trwania testu umiejętności i kryteriach oceny przed przystąpieniem do testu.
1.
W trakcie testu umiejętności zdający wnioskodawca może opuścić salę, w której test jest przeprowadzany, jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego, pod nadzorem członka Komisji wskazanego przez przewodniczącego.
2.
Przed opuszczeniem sali zdający wnioskodawca przekazuje przewodniczącemu kartę pytań wraz z kartą odpowiedzi albo zadanie o charakterze opisowym wraz z kartą rozwiązania.
3.
Godzina wyjścia i powrotu zdającego wnioskodawcy na salę zostaje odnotowana przez członka Komisji w protokole przebiegu testu umiejętności.
1.
W czasie udzielania odpowiedzi na pytania zdający wnioskodawca nie może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy, a także nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
2.
W czasie rozwiązywania zadania o charakterze opisowym zdający wnioskodawca może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa.
1.
Przewodniczący wyklucza z testu umiejętności zdającego wnioskodawcę, który w jego trakcie korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał pozostałym zdającym wnioskodawcom lub w inny sposób zakłócał jego przebieg.
2.
Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole przebiegu testu umiejętności oraz na egzemplarzu pracy pisemnej.
1.
Po każdej części testu umiejętności członkowie Komisji zbierają karty pytań wraz z kartami odpowiedzi albo zadania o charakterze opisowym wraz z kartami rozwiązania, wydając zdającym wnioskodawcom pokwitowanie odbioru.
2.
W przypadku gdy zdający wnioskodawca odda kartę pytań wraz z kartą odpowiedzi albo zadanie o charakterze opisowym wraz z kartą rozwiązania przed upływem czasu ustalonego zgodnie z § 20 ust. 2, w protokole odnotowuje się godzinę tego zdarzenia.
1.
Każdą kartę odpowiedzi sprawdzają niezależnie od siebie dwaj członkowie Komisji wyznaczeni przez przewodniczącego.
2.
Każdą kartę rozwiązania sprawdzają niezależnie od siebie dwaj członkowie Komisji wyznaczeni przez przewodniczącego.
Każdy z członków Komisji sprawdzających kartę rozwiązania przedstawia propozycję oceny rozwiązania zadania o charakterze opisowym wraz z recenzją. Ostateczną ocenę za rozwiązanie zadania o charakterze opisowym ustala Komisja w drodze głosowania.
1.
Ocena testu umiejętności jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.
2.
Test umiejętności jest oceniany w systemie punktowym.
3.
Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie przyznaje się jeden punkt. Za rozwiązanie zadania o charakterze opisowym przyznaje się od 0 do 15 punktów.
4.
Na wynik końcowy testu umiejętności składa się suma punktów uzyskanych za poszczególne prawidłowe odpowiedzi na pytania i rozwiązanie zadania o charakterze opisowym.
5.
Za ocenę pozytywną testu umiejętności uznaje się uzyskanie powyżej 70% sumy punktów możliwej do uzyskania.
1.
Z przeprowadzenia testu umiejętności Komisja sporządza protokół końcowy, niezwłocznie po dokonaniu oceny, o której mowa w § 29 ust. 1.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności skład Komisji, wyniki testu umiejętności oraz podpisy członków Komisji.
1.
Komisja przekazuje ocenę testu umiejętności wnioskodawcy i organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 30 ust. 1.
2.
W terminie 30 dni od dnia doręczenia oceny wnioskodawca może zwrócić się do przewodniczącego z pisemnym wnioskiem o udostępnienie do wglądu karty pytań wraz z kartą odpowiedzi lub zadania o charakterze opisowym wraz z kartą rozwiązania.
3.
Przewodniczący informuje pisemnie wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o terminie i miejscu wglądu do dokumentów, o których mowa w ust. 2.
Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z udziału w teście umiejętności.
W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności albo uzyskania negatywnej oceny z testu umiejętności wnioskodawca może jeden raz ponownie wystąpić z wnioskiem o przystąpienie do testu umiejętności na podstawie tego samego postanowienia organu prowadzącego postępowanie.
1.
Wysokość kosztów przeprowadzenia testu umiejętności obejmujących wydatki Komisji, Zespołu oraz koszty obsługi administracyjnej testu umiejętności ustala każdorazowo organ prowadzący postępowanie.
2.
Wysokość opłaty za udział w teście umiejętności, stanowiącej iloraz wysokości kosztów przeprowadzenia testu umiejętności i liczby wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności, ustala każdorazowo organ prowadzący postępowanie.
3.
Wnioskodawca uiszcza opłatę, o której mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w § 16 ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący postępowanie.
4.
W przypadku nieprzystąpienia przez wnioskodawcę do testu umiejętności po uiszczeniu opłaty, o której mowa w ust. 1, opłata ta podlega zwrotowi w wysokości 50%.
5.
Zwrot 50% wysokości opłaty uiszczonej następuje z urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi prowadzącemu postępowanie numeru rachunku bankowego wnioskodawcy.
Do ponownego przystąpienia do testu umiejętności stosuje się odpowiednio przepisy § 16–32 i § 34.

Rozdział 4. Przepis końcowy

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 28.12.2016 r. - Dz.U. z 1916 r. poz. 2193]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...