• Rozporządzenie Ministra S...
  20.05.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2015.0.762 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 46 § 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Określa się wzór pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

 z dnia 20 maja 2015 r. (poz. 762)

 

WZÓR

 POUCZENIE O UPRAWNIENIACH ZATRZYMANEGO W SPRAWIE O WYKROCZENIE

 

Zatrzymanemu w sprawie o wykroczenie przysługują wymienione poniżej uprawnienia:

          1. Prawo do informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym (art. 46 § 11)).

          2. Prawo do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie (art. 46 § 2).

          3. Prawo do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej z nim rozmowy (art. 46 § 4).

          4. Jeżeli zatrzymany nie zna wystarczająco języka polskiego - prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza (art. 20 § 3, art. 72 § 1 k.p.k.).

          5. Prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania (art. 46 § 2).

          6. Prawo do żądania zawiadomienia wskazanej osoby najbliższej, a także pracodawcy, o zatrzymaniu (art. 46 § 3).

          7. Jeżeli zatrzymany nie jest obywatelem polskim – prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa, którego jest obywatelem. Jeżeli nie posiada żadnego obywatelstwa – prawo do kontaktu z przedstawicielem państwa, w którym zatrzymany mieszka na stałe (art. 46 § 3, art. 612 § 2 k.p.k.). Jeżeli przewiduje to umowa konsularna między Polską a państwem, którego zatrzymany jest obywatelem, właściwy urząd konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne zostaną poinformowane o zatrzymaniu również bez jego prośby.

          8. Prawo do wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni od dnia zatrzymania. W zażaleniu można się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania (art. 47 § 1 i 2, art. 108).

          9. Prawo do natychmiastowego zwolnienia, jeżeli przyczyny zatrzymania przestały istnieć, albo po upływie 24 godzin, a w wypadku wszczęcia sprawy w postępowaniu przyspieszonym – po upływie 48 godzin od chwili zatrzymania (art. 46 § 5 i 6).

          10. Dostęp do niezbędnej pomocy medycznej.

 

„Potwierdzam otrzymanie pouczenia”

 

...................................................

                                                  (data, podpis)

 

 _________________________

 1)  Jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.). Skrót „k.p.k.” oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...