• Rozporządzenie Ministra S...
  25.05.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.999 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego, zwanej dalej „komisją odwoławczą”;
2)
termin powołania komisji odwoławczej;
3)
wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania;
4)
tryb i sposób działania komisji odwoławczej;
5)
sposób zorganizowania obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.
1.
Krajowa Rada Komornicza zgłasza kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 45 dni przed upływem kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej. W przypadku, o którym mowa w art. 125 powołanie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, zwanej dalej „ustawą”, termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Rady Komorniczej o wskazanie kandydatów.
2.
Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Komornicza zgłasza na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Minister Sprawiedliwości powołuje komisję odwoławczą niezwłocznie po upływie kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej, a w przypadku, o którym mowa w art. 125 powołanie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości ust. 2 ustawy, niezwłocznie po wskazaniu kandydatów na członków komisji odwoławczej przez Krajową Radę Komorniczą.
1.
Przewodniczący komisji odwoławczej, za udział w pracach komisji odwoławczej związanych z rozpatrywaniem odwołań od wyników danego egzaminu komorniczego, otrzymuje wynagrodzenie:
1)
za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 960 zł,
2)
za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,
3)
za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł
– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 12 800 zł.
2.
Zastępca przewodniczącego komisji odwoławczej za kierowanie pracami komisji na posiedzeniach pod nieobecność przewodniczącego komisji otrzymuje wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1 i 2, natomiast w pozostałych przypadkach – wynagrodzenie określone w ust. 3, jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 11 200 zł.
3.
Członek komisji odwoławczej, za udział w pracach komisji odwoławczej związanych z rozpatrywaniem odwołań
od wyników danego egzaminu komorniczego, otrzymuje wynagrodzenie:
1)
za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,
2)
za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 160 zł,
3)
za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł
– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 9600 zł.
4.
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1–3, są wypłacane na pisemny wniosek przewodniczącego komisji odwoławczej po zakończeniu prac komisji odwoławczej i przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości protokołu zbiorczego z jej prac.
1.
Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.
1a.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia komisji odwoławczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (posiedzenie zdalne).
2.
Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsce, terminy i sposób odbywania posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, w szczególności:
1)
rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;
2)
wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej.
3.
Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu wraz ze stanowiskiem.
4.
Głosowanie jest jawne. Komisja odwoławcza w pierwszej kolejności głosuje nad ostateczną oceną pracy pisemnej zawierającej rozwiązanie zadania z tej części egzaminu komorniczego, której dotyczy odwołanie, a następnie głosuje w sprawie zaskarżonej uchwały.
4a.
Podczas posiedzenia zdalnego głosowanie przeprowadza się imiennie w ten sposób, że przewodniczący komisji odwoławczej lub osoba przez niego wyznaczona wyczytują nazwiska uprawnionych do głosowania, którzy informują o swoim głosie. Przed zarządzeniem głosowania przewodniczący każdorazowo sprawdza obecność członków komisji odwoławczej uczestniczących zdalnie w posiedzeniu. Ust. 4 stosuje się.
4b.
Uchwały podjęte na posiedzeniu zdalnym podpisują w trybie obiegowym przewodniczący i członkowie komisji odwoławczej biorący udział w posiedzeniu zdalnym, przy czym przewodniczący zamieszcza wzmiankę o podjęciu uchwały w tym trybie.
5.
Sporządza się protokół posiedzenia komisji odwoławczej uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie komisji odwoławczej biorący udział w posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 5a.
5a.
Protokół posiedzenia zdalnego podpisuje przewodniczący komisji odwoławczej. Protokół może sporządzić osoba wyznaczona przez Ministra Sprawiedliwości do obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.
6.
Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół zbiorczy z jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań ze wskazaniem przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzali w sprawach tych odwołań pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.
1.
W ramach obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej Minister Sprawiedliwości:
1)
zapewnia miejsce i odpowiednie warunki pracy komisji odwoławczej;
2)
wyznacza pracowników do obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej;
3)
zapewnia przechowanie odwołań i dokumentacji związanej z ich rozpatrywaniem.
2.
Pracownicy wyznaczeni do obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej biorą udział w posiedzeniach
komisji odwoławczej.
W 2019 r. Krajowa Rada Komornicza zgłosi kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości o ich wskazanie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 31.12.2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 2513]


 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2513)

 

 

 

  WZÓR

 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego

 

 

 

 

 

Nazwisko ............................................................. Imiona .......................................................................................................

 

Data urodzenia ........................................................................................................................................................................

 

Stanowisko służbowe ................................................................................................................................................................

 

Pełniona funkcja .......................................................................................................................................................................

 

Stopień lub tytuł naukowy .........................................................................................................................................................

 

Miejsce zatrudnienia .................................................................................................................................................................

 

Doświadczenie zawodowe (wskazanie co najmniej pięcioletniego stażu na stanowisku komornika sądowego):

 

...................................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................................

 

Doświadczenie w pracy dydaktycznej:

 

...................................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................................

 

Dorobek naukowy:

 

...................................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................................

 

Oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej w ciągu ostatnich pięciu lat oraz o nietoczeniu się postępowania dyscyplinarnego:

 

...................................................................................................................................................................................................

 

Adres do korespondencji ...........................................................................................................................................................

 

Numer telefonu .........................................................................................................................................................................

 

E-mail ........................................................................................................................................................................................

 

 

            Wyrażam zgodę na powołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań

            od wyników egzaminu komorniczego

 

                                             ..................................................................................................................

                                                            (data i podpis kandydata na członka komisji odwoławczej)

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...