• Rozporządzenie Ministra S...
  07.12.2023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd

Stan prawny aktualny na dzień: 07.12.2023

Dz.U.2016.0.943 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 179a § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. ) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb niezwłocznego zniszczenia przedmiotów, których zniszczenie zarządził sąd w orzeczeniu o ich przepadku, oraz przedmiotów, których zniszczenie następuje na mocy art. 31 przepadek przedmiotów nie będących własnością sprawcy § 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.
1.
Zniszczenie przedmiotów powoduje całkowitą i nieodwracalną utratę ich pierwotnych wartości użytkowych.
2.
Zniszczenie przedmiotów następuje w warunkach uzależnionych od:
1)
ich rodzaju;
2)
technologicznych możliwości podmiotów wyspecjalizowanych w ich niszczeniu;
3)
kosztów zniszczenia;
4)
wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących postępowania z wyrobami akcyzowymi, ochrony środowiska, w tym postępowania z odpadami, ochrony zdrowia i życia ludzi oraz prawa energetycznego.
Zniszczenie wyrobów tytoniowych następuje w warunkach umożliwiających, w szczególności:
1)
zastosowanie technologii przetwarzania odpadów, powodujących brak możliwości ich ponownego wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem;
2)
spalenie w przystosowanej do tego instalacji;
3)
przetwarzanie w biostabilizatorze.
Zniszczenie napojów alkoholowych następuje w warunkach umożliwiających, w szczególności:
1)
biodegradację w instalacjach przemysłowych lub komunalnych oczyszczalniach ścieków;
2)
zastosowanie technologii przetwarzania odpadów, powodujących brak możliwości ich ponownego wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem;
3)
spalenie lub odparowanie w przystosowanych do tego celu instalacjach.
Zniszczenie kosmetyków następuje w warunkach umożliwiających, w szczególności:
1)
zastosowanie technologii przetwarzania odpadów, w tym odpadów medycznych, powodujących brak możliwości ich ponownego wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem;
2)
mechaniczne uszkodzenie.
Zniszczenie produktów leczniczych następuje w warunkach umożliwiających użycie technologii stosowanej przy przetwarzaniu odpadów medycznych lub spalenie.
Zniszczenie urządzeń mechanicznych, elektromechanicznych lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje w warunkach umożliwiających, w szczególności:
1)
demontaż, polegający na rozbiórce na poszczególne elementy składowe,
2)
uszkodzenie mechaniczne, powodujące brak możliwości ich ponownego użycia zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem
– w wyniku czego elementy składowe tych urządzeń lub tego sprzętu nie są tożsame z przedmiotem, z którego pochodzą, i stanowią pozostałości po zniszczeniu, wobec których stosuje się, odpowiednio, przepisy dotyczące postępowania z odpadami, w tym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
1.
Organ postępowania wykonawczego, powierzając zniszczenie przedmiotów podmiotom wyspecjalizowanym w ich niszczeniu, bierze pod uwagę:
1)
posiadanie przez nie urządzeń i technologii stosowanych w procesie niszczenia, zapewniających, w szczególności, nieodwracalną utratę pierwotnych wartości użytkowych przedmiotów podlegających zniszczeniu;
2)
posiadanie przez nie odpowiednich zezwoleń właściwych organów na przeprowadzanie procesów niszczenia przedmiotów określonego rodzaju;
3)
koszty zniszczenia.
2.
Zniszczenie przedmiotów następuje pod nadzorem organu postępowania wykonawczego i w obecności jego przedstawiciela.
Pozostałości po zniszczeniu przedmiotów organ postępowania wykonawczego przekazuje nieodpłatnie na rzecz podmiotu wyspecjalizowanego w niszczeniu przedmiotów albo – jeżeli jest to uzasadnione – sprzedaje je podmiotowi spełniającemu wymogi wynikające z przepisów odrębnych dla danego rodzaju pozostałości.
Z czynności zniszczenia organ postępowania wykonawczego sporządza niezwłocznie protokół, w którym zamieszcza:
1)
datę i miejsce dokonania zniszczenia;
2)
oznaczenie podmiotu, który dokonał zniszczenia;
3)
oznaczenie orzeczenia o przepadku przedmiotów i, ewentualnie, o zarządzeniu ich zniszczenia;
4)
informację o rodzaju i liczbie zniszczonych przedmiotów;
5)
imiona i nazwiska osób obecnych przy czynności zniszczenia;
6)
sposób dokonania zniszczenia;
7)
opis odpadów pochodzących ze zniszczenia oraz wskazanie miejsca ich składowania lub opis pozostałości po zniszczeniu,
nieodpłatnie przekazanych na rzecz podmiotu, albo przeznaczonych do sprzedaży;
8)
podpisy osób, o których mowa w pkt 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...