• Rozporządzenie Ministra S...
  28.05.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2016.0.1205 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 868 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o ruchomości, należy przez to rozumieć również zbiór ruchomości.
Po wywołaniu licytacji komornik podaje do wiadomości imiona i nazwiska licytantów. Następnie komornik poucza obecnych o treści art. 8671 wymóg złożenia rękojmi przez przystępującego do przetargu § 2 i 3, art. 8672 publiczna licytacja § 2, art 869–872, art. 874 chwila nabycia własności ruchomości na licytacji komorniczej oraz art. 879 skutki nabycia ruchomości w drodze kupna lub licytacji publicznej ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz zwraca się do osób obecnych z zapytaniem, czy którykolwiek z licytantów jest jedną z osób, o których mowa w art. 8672 publiczna licytacja § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Jeżeli przedmiotem licytacji są dwie lub więcej ruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, według której mają być one wystawione na sprzedaż. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z tego prawa, o kolejności decyduje komornik.
Przetarg odbywa się ustnie.
Rozpoczynając przetarg, komornik wskazuje ruchomość będącą przedmiotem przetargu, podaje sumę oszacowania oraz cenę wywołania ruchomości i wzywa do zaofiarowania tej ceny.
Wezwanie do dalszych postąpień komornik wyraża przez trzykrotne wygłoszenie ostatnio oferowanej ceny z jednoczesnym zapytaniem: „kto da więcej?”. Brak dalszych postąpień komornik stwierdza przez wypowiedzenie wyrazu: „nikt”.
Komornik zamieszcza w protokole licytacji imię i nazwisko (nazwę) nabywcy i jego miejsce zamieszkania lub siedziby oraz numer PESEL nabywcy będącego osobą fizyczną, o ile nabywca go posiada, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym nabywcy, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP nabywcy niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
Jeżeli po wywołaniu nikt nie zaofiarował przynajmniej ceny wywołania, komornik stwierdza w protokole, że licytacja nie doszła do skutku.
Jeżeli suma osiągnięta ze sprzedaży niektórych ruchomości wystarcza na zaspokojenie egzekwowanych należności i kosztów egzekucji, komornik przerywa licytację.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...