• Rozporządzenie Ministra Ś...
  23.07.2024

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2007.78.532 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nier

Obserwuj akt

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Przetarg na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, zwanych dalej "nieruchomościami", przeprowadza komisja przetargowa powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych zarządzającego sprzedawaną nieruchomością, zwana dalej "komisją przetargową".
2.
Komisja przetargowa liczy od 3 do 7 członków.
3.
Przewodniczącego komisji przetargowej wyznacza spośród jej członków kierownik, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "sprzedającym".
4.
Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, z wyjątkiem prowadzenia licytacji w przetargu ustnym nieograniczonym, które należy do przewodniczącego komisji przetargowej.
5.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej.
6.
Członkiem komisji przetargowej nie może być uczestnik przetargu, a także osoba mu bliska lub pozostająca z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej. Przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje z uczestnikiem przetargu faktycznie we wspólnym pożyciu.
1.
Przetarg przeprowadza się w formie:
1)
przetargu ustnego nieograniczonego;
2)
przetargu pisemnego nieograniczonego.
2.
Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
3.
Przetarg pisemny nieograniczony ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, przez którą rozumie się ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans między ceną, sposobem jej zapłaty, sposobem wykorzystania nieruchomości oraz innymi elementami podanymi w ogłoszeniu o przetargu.
4.
O wyborze formy przetargu decyduje sprzedający.
1.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez:
1)
wywieszenie w siedzibie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;
2)
zamieszczenie na stronach internetowych jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;
3)
zamieszczenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed terminem przetargu.
3.
Sprzedający może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
1.
Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie.
2.
Wadium nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej nieruchomości i wyższe niż 20 % tej ceny.
3.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
1.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.
3.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
1.
Nieruchomość nie może być sprzedana w pierwszym przetargu, jeżeli:
1)
żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości - w przypadku przetargu ustnego nieograniczonego;
2)
żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej nieruchomości - w przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego.
2.
Jeżeli nieruchomość nie została sprzedana w pierwszym przetargu, przeprowadza się drugi przetarg w terminie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.
3.
Cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
4.
W drugim przetargu cenę wywoławczą nieruchomości można obniżyć, jednak nie więcej niż o 1/3 wartości, o której mowa w ust. 3.
1.
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez:
1)
uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu - w przypadku przetargu ustnego nieograniczonego;
2)
oferenta - w przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego.
2.
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego, w terminie 7 dni od dnia:
1)
przetargu - w przypadku przetargu ustnego nieograniczonego;
2)
doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu - w przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego.
3.
W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzymuje czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
4.
Sprzedający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.
Sprzedający może:
1)
uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych;
2)
unieważnić przetarg;
3)
uznać skargę za niezasadną.
6.
Sprzedający zawiadamia pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
7.
W przypadku niezaskarżenia w terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, sprzedający podaje do publicznej wiadomości, w sposób, o którym mowa w § 3, ust. 1 pkt 1 i 2, informację o wyniku przetargu zawierającą:
1)
datę, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;
2)
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej;
3)
oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków;
4)
liczbę uczestników przetargu i liczbę osób niedopuszczonych do przetargu - w przypadku przetargu ustnego nieograniczonego;
5)
liczbę otrzymanych ofert i liczbę odrzuconych ofert - w przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego;
6)
cenę wywoławczą nieruchomości i cenę nabycia nieruchomości;
7)
imię i nazwisko albo nazwę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości albo informację o przyczynach nieustalenia nabywcy nieruchomości.
1.
Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, o której mowa w § 7, ust. 7, zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
2.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

Rozdział 2. Przetarg ustny nieograniczony

W ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym podaje się:
1)
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej;
2)
oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków;
3)
powierzchnię nieruchomości;
4)
opis nieruchomości;
5)
przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
6)
sposób zagospodarowania nieruchomości;
7)
obciążenia nieruchomości;
8)
zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość;
9)
informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków;
10)
cenę wywoławczą nieruchomości;
11)
termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości;
12)
termin i miejsce przetargu;
13)
wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia;
14)
termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości;
15)
informację o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny.
1.
Przewodniczący komisji przetargowej:
1)
otwiera przetarg;
2)
podaje informacje, o których mowa w § 9, pkt 1-10, 14 i 15;
3)
podaje imiona i nazwiska albo nazwy uczestników przetargu, którzy wnieśli wadium i zostali dopuszczeni do przetargu;
4)
podaje wysokość postąpienia.
2.
Komisja przetargowa sprawdza tożsamość uczestników przetargu.
3.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do stu złotych.
4.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania przewodniczącego komisji przetargowej, nie ma dalszego postąpienia.
5.
Cena oferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą.
6.
Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji przetargowej uprzedza uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej z oferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko albo nazwę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
1.
Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera:
1)
informacje, o których mowa w § 9, pkt 1-9;
2)
termin i miejsce przetargu;
3)
imiona i nazwiska członków komisji przetargowej;
4)
dane uczestników przetargu i osób niedopuszczonych do przetargu, wraz z informacją o przyczynie niedopuszczenia do przetargu;
5)
cenę wywoławczą nieruchomości i cenę nabycia nieruchomości;
6)
imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres osoby, która wygrała przetarg.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują członkowie komisji przetargowej i zatwierdza sprzedający.

Rozdział 3. Przetarg pisemny nieograniczony

W ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym podaje się:
1)
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej;
2)
oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków;
3)
powierzchnię nieruchomości;
4)
opis nieruchomości;
5)
przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
6)
sposób zagospodarowania nieruchomości;
7)
obciążenia nieruchomości;
8)
zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość;
9)
informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków;
10)
cenę wywoławczą nieruchomości;
11)
termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości;
12)
termin i miejsce przetargu;
13)
wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia;
14)
termin i miejsce składania pisemnych ofert;
15)
elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę;
16)
sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt 15;
17)
termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości;
18)
informację o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny;
19)
informację, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
1.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
2)
numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
3)
numer rachunku bankowego oferenta;
4)
datę sporządzenia oferty;
5)
oferowaną cenę;
6)
sposób zapłaty ceny;
7)
sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;
8)
inne elementy, o których mowa w ogłoszeniu o przetargu, które będą miały wpływ na jej ocenę;
9)
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
10)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu.
2.
Do pisemnej oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
Przetarg może się odbyć, chociażby w terminie złożono tylko jedną ofertę zawierającą elementy, o których mowa w § 14, ust. 1, i do której dołączono dowód wniesienia wadium.
Komisja przetargowa:
1)
stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu;
2)
ustala liczbę otrzymanych ofert;
3)
otwiera koperty z ofertami;
4)
dokonuje szczegółowej analizy ofert;
5)
odrzuca oferty złożone po terminie, niezawierające elementów, o których mowa w § 14, ust. 1, lub do których nie dołączono dowodu wniesienia wadium;
6)
dokonuje oceny ofert;
7)
wybiera najkorzystniejszą ofertę.
1.
W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty.
2.
Sprzedający zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 1, o terminie i miejscu licytacji.
3.
W trakcie licytacji oferenci, o których mowa w ust. 1, zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych najkorzystniejszych ofertach, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. Przepisy § 10, stosuje się odpowiednio.
1.
Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera:
1)
informacje, o których mowa w § 13, pkt 1-9;
2)
termin i miejsce przetargu;
3)
imiona i nazwiska członków komisji przetargowej;
4)
dane oferentów;
5)
informację o tym, które oferty i z jakich przyczyn zostały odrzucone;
6)
imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres osoby, której oferta została wybrana;
7)
uzasadnienie wyboru.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują członkowie komisji przetargowej i zatwierdza sprzedający.
3.
Dzień podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest dniem zamknięcia przetargu.
W terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu sprzedający zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.

Rozdział 4. Negocjacja cenowa

Sprzedaż nieruchomości w drodze negocjacji cenowej może być dokonana w okresie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia z wynikiem negatywnym drugiego przetargu.
1.
W ogłoszeniu o negocjacji cenowej podaje się:
1)
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej;
2)
oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków;
3)
powierzchnię nieruchomości;
4)
opis nieruchomości;
5)
przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
6)
sposób zagospodarowania nieruchomości;
7)
obciążenia nieruchomości;
8)
zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość;
9)
informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków;
10)
cenę wywoławczą nieruchomości;
11)
termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości;
12)
terminy przeprowadzonych przetargów;
13)
termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w negocjacji cenowej, zwanych dalej "zgłoszeniami";
14)
termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji cenowej;
15)
wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny, zwanej dalej "zaliczką", termin i miejsce jej wniesienia;
16)
termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości;
17)
informację o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny;
18)
informację, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.
2.
Do zaliczki stosuje się odpowiednio przepisy § 4, ust. 2 i 3 oraz § 5,
1.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres zgłaszającego;
2)
numery PESEL, NIP i REGON zgłaszającego, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
3)
numer rachunku bankowego zgłaszającego;
4)
datę sporządzenia zgłoszenia;
5)
oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
6)
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami negocjacji cenowej i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
7)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanej negocjacji cenowej.
2.
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia zaliczki.
Negocjację cenową można przeprowadzić, chociażby w terminie złożono tylko jedno zgłoszenie zawierające elementy, o których mowa w § 22, ust. 1, i do którego dołączono dowód wniesienia zaliczki.
Sprzedający może powierzyć prowadzenie negocjacji cenowej komisji przetargowej, która przeprowadzała ostatni przetarg, albo powołać nową komisję do przeprowadzenia negocjacji cenowej.
1.
Przewodniczący komisji przeprowadzającej negocjację cenową:
1)
otwiera negocjację cenową;
2)
podaje informacje, o których mowa w § 21, ust. 1 pkt 1-10, 12 i 16-18;
3)
podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń.
2.
Komisja przeprowadzająca negocjację cenową, w obecności uczestników negocjacji cenowej:
1)
otwiera koperty zawierające zgłoszenia;
2)
dokonuje szczegółowej analizy zgłoszeń, nie ujawniając ich treści uczestnikom negocjacji cenowej;
3)
odrzuca zgłoszenia złożone po terminie, niezawierające elementów, o których mowa w § 22, ust. 1, lub do których nie dołączono dowodu wniesienia zaliczki;
4)
sprawdza tożsamość uczestników negocjacji cenowej.
3.
Przewodniczący komisji przeprowadzającej negocjację cenową ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części negocjacji cenowej.
4.
Komisja przeprowadzająca negocjację cenową przeprowadza ustną część negocjacji cenowej w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
5.
Oferowana w trakcie ustnej części negocjacji cenowej cena i sposób jej zapłaty nie mogą być mniej korzystne od tych zawartych w zgłoszeniu.
6.
Po przeprowadzeniu ustnej części negocjacji cenowej komisja przeprowadzająca negocjację cenową ustala nabywcę nieruchomości albo stwierdza, że nie ustala nabywcy nieruchomości.
1.
Komisja przeprowadzająca negocjację cenową sporządza protokół z przebiegu negocjacji cenowej, który zawiera:
1)
informacje, o których mowa w § 21, ust. 1 pkt 1-9;
2)
termin i miejsce negocjacji cenowej;
3)
imiona i nazwiska członków komisji przeprowadzającej negocjację cenową;
4)
dane uczestników negocjacji cenowej;
5)
informację o tym, które zgłoszenia i z jakich przyczyn zostały odrzucone;
6)
imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres osoby, której zgłoszenie zostało wybrane;
7)
uzasadnienie wyboru.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują członkowie komisji przeprowadzającej negocjację cenową i zatwierdza sprzedający.
3.
Negocjację cenową uważa się za zamkniętą z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1.
1.
Czynności związane z przeprowadzeniem negocjacji cenowej mogą być zaskarżane.
2.
Do zaskarżania czynności związanych z przeprowadzeniem negocjacji cenowej stosuje się odpowiednio przepisy § 7,
Przewodniczący komisji przeprowadzającej negocjację cenową zawiadamia ustnie uczestników negocjacji cenowej o wyniku negocjacji cenowej bezpośrednio po jej zamknięciu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 1.

Rozdział 5. Przepis końcowy

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...