• Rozporządzenie Ministra T...
  22.05.2024

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2013.0.512 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;
2)
tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;
3)
kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;
4)
wzór karty rowerowej.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2)
egzaminie - rozumie się przez to egzamin w zakresie karty rowerowej;
3)
jednostce szkolącej - rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego oraz ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 poświadczenie spełniania przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań ust. 1 ustawy;
4)
osobie szkolonej - rozumie się przez to osobę niebędącą uczniem szkoły podstawowej, ubiegającą się o wydanie karty rowerowej;
5)
zajęciach - rozumie się przez to zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej.
Osoba szkolona uczestniczy w zajęciach, które obejmują:
1)
zajęcia teoretyczne - z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych;
2)
zajęcia praktyczne - z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem na placu manewrowym;
3)
sprawdzenie niezbędnych umiejętności.
Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.
1.
Przeprowadzenie poszczególnych zajęć jest potwierdzane przez osobę prowadzącą zajęcia w dzienniku przeprowadzonych zajęć każdorazowo po ich zakończeniu.
2.
Dziennik przeprowadzonych zajęć powinien zawierać:
1)
imiona i nazwisko osoby szkolonej;
2)
numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osoby szkolonej nieposiadającej numeru PESEL;
3)
wykaz zajęć;
4)
listę obecności osób szkolonych na poszczególnych zajęciach;
5)
datę rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
6)
serię i numer wydanej karty rowerowej.
W przypadku przerwania przez osobę szkoloną uczestnictwa w zajęciach dyrektor lub kierownik jednostki szkolącej wydaje zaświadczenie określające zakres zajęć, w jakich uczestniczyła ta osoba.
Osoba szkolona, chcąc kontynuować zajęcia w innej jednostce szkolącej, przekazuje jej zaświadczenie, o którym mowa w § 6. Dyrektor lub kierownik jednostki szkolącej po otrzymaniu zaświadczenia wpisuje osobę szkoloną do dziennika przeprowadzonych zajęć.
Dzienniki przeprowadzonych zajęć przechowuje się przez okres 10 lat od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu.
Zajęcia organizuje się w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1.
Czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 6 godzin, w tym co najmniej 1 godzina zajęć z zakresu umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych.
2.
Czas trwania zajęć praktycznych wynosi 2 godziny.
Sprawdzenie niezbędnych umiejętności organizuje się w formie egzaminu.
Egzamin przeprowadza się dla:
1)
osób szkolonych, które uczestniczyły w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
2)
uczniów szkoły podstawowej
- którzy ukończyli wymagany przepisami ustawy wiek.
Egzamin dla osób szkolonych składa się z części:
1)
teoretycznej - przeprowadzanej w sali szkoleniowej;
2)
praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym.
1.
Część teoretyczną egzaminu dla osób szkolonych przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań.
2.
Część teoretyczna egzaminu dla osób szkolonych polega na wybraniu jednej prawidłowej z trzech możliwych odpowiedzi.
3.
Czas trwania części teoretycznej egzaminu dla osób szkolonych wynosi 35 minut.
4.
Wynik części teoretycznej egzaminu dla osób szkolonych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań.
1.
Część praktyczną egzaminu dla osób szkolonych przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego.
2.
W przypadku osób szkolonych o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza się przeprowadzenie części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych przy użyciu roweru wielośladowego.
3.
Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
4.
Czas trwania części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych wynosi 10 minut.
5.
Wynik części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
Jednostka szkoląca wyznacza termin egzaminu dla osób szkolonych umożliwiający jego przeprowadzenie w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych.
Podczas przeprowadzania egzaminu dla osób szkolonych w sali szkoleniowej oraz na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin, osoba prowadząca egzamin oraz osoby, o których mowa w art. 65 sprawdzenie umiejętności ubiegających się o kartę rowerową ust. 2 ustawy.
Jeżeli osoba zdająca egzamin dla osób szkolonych uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, jednostka szkoląca, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wyznacza kolejny termin egzaminu.
Jeżeli osoba zdająca egzamin dla osób szkolonych uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej oraz negatywny wynik z części praktycznej egzaminu, jednostka szkoląca wyznacza kolejny termin części praktycznej egzaminu.
Pozytywny wynik egzaminu dla osób szkolonych uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.
1.
Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:
1)
teoretycznej - uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 zajęcia dla ubiegających się o kartę rowerową ust. 1 ustawy;
2)
praktycznej - przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.
2.
Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, który określa formę części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.
3.
Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
4.
Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
5.
Przepisy § 15 ust. 1-3 oraz § 18-20 stosuje się odpowiednio.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje się kartę rowerową, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZAKRES ZAJĘĆ DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE KARTY ROWEROWEJ

Zagadnienia Treść nauczania Cel zajęć
1 2 3
Bezpieczeństwo pieszych Zasady obowiązujące pieszych w różnych miejscach i sytuacjach drogowych. Osoba szkolona zna zasady obowiązujące pieszych w ruchu drogowym, rozpoznaje znaki drogowe i stosuje się do nich, właściwie reaguje na sygnały oraz polecenia, potrafi dostosować swoje zachowanie do zaistniałych sytuacji, rozumie konieczność używania elementów odblaskowych.
Rowerzysta na drodze publicznej Warunki dopuszczenia rowerzysty do ruchu drogowego: -ukończone 10 lat, - uzyskanie zgody rodziców, - znajomość zasad ruchu drogowego, - opanowanie techniki jazdy, - uzyskanie karty rowerowej. Osoba szkolona zna i rozumie wymagania niezbędne do uzyskania karty rowerowej.
Bezpieczeństwo rowerzysty Rowerzysta - wygodny strój i obuwie dostosowane do warunków atmosferycznych oraz właściwe wyposażenie: kask, rękawice, kamizelka i inne elementy odblaskowe. Rower - obowiązkowe wyposażenie mające istotny wpływ na bezpieczeństwo jazdy: oświetlenie, sprawne hamulce, sprawny sygnał dźwiękowy. Osoba szkolona potrafi wyjaśnić znaczenie: właściwego ubioru, w tym kasku, sprawnego roweru, stosowania różnego rodzaju elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa rowerzysty.
Konserwacja i obsługa roweru Konserwacja roweru: usuwanie brudu, ustawianie siodełka, kierownicy i świateł, sprawdzanie stanu ogumienia, łańcucha i hamulców. Osoba szkolona wie, jak należy przygotować rower do jazdy. Umie wykonać podstawowe czynności z zakresu konserwacji roweru.
Technika jazdy rowerem Doskonalenie umiejętności: wsiadania i ruszania, jazdy na wprost, jazdy po łuku, jazdy z trzymaniem kierownicy jedną ręką, hamowania i zatrzymania. Osoba szkolona ma opanowaną technikę jazdy rowerem.
Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem Analiza przykładowych sytuacji, w których ma zastosowanie hierarchia ważności dyspozycji: poleceń, sygnałów, znaków i obowiązujących przepisów w odniesieniu do kierujących pojazdami i pieszych. Osoba szkolona zna przyjętą hierarchię ważności reguł w ruchu drogowym i jej przestrzega.
Zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym; śluza rowerowa Zasady: ruchu prawostronnego, ograniczonego zaufania, szczególnej ostrożności; wykorzystanie śluzy rowerowej. Osoba szkolona potrafi wyjaśnić znaczenie stosowania tych zasad w ruchu drogowym.
Kultura na drodze Regulacje normujące życie społeczne: unikanie zachowań agresywnych, tolerancja, życzliwość, empatia. Osoba szkolona ma świadomość, że przestrzeganie norm społecznych na drodze zwiększa bezpieczeństwo i wygodę wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Manewry Zdobywanie umiejętności: włączania się do ruchu, skręcania w prawo, skręcania w lewo, zawracania, wymijania, omijania, wyprzedzania, zatrzymywania, w tym zatrzymania z wykorzystaniem śluzy rowerowej. Osoba szkolona potrafi bezpiecznie wykonać wymienione manewry.
Zagrożenia w ruchu drogowym Analiza różnych sytuacji wynikających z niewłaściwego zachowania rowerzysty w ruchu drogowym. Przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez rowerzystów. Osoba szkolona potrafi przewidzieć następstwa niewłaściwych zachowań rowerzysty, trafnie ocenia sytuacje i wyciąga wnioski.
Znaki i sygnały drogowe, w szczególności dotyczące rowerzystów Rodzaje sygnałów i znaków drogowych i ich analiza w odniesieniu do konkretnych sytuacji w ruchu drogowym. Osoba szkolona zna znaki i sygnały drogowe i właściwie na nie reaguje.
Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach: równorzędnych, z drogą z pierwszeństwem, o ruchu okrężnym, o ruchu kierowanym. Osoba szkolona potrafi określić, komu ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu na konkretnym skrzyżowaniu.
Sygnały wysyłane przez różne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym Sygnały pojazdów uprzywilejowanych w ruchu. Sposoby sygnalizowania planowanych manewrów, np. skrętu w lewo lub w prawo, zmiany pasa ruchu, zawracania, włączania się do ruchu, cofania. Osoba szkolona właściwie interpretuje sygnały wysyłane przez różne pojazdy i odpowiednio na nie reaguje.
Bezpieczna prędkość Droga zatrzymania w zależności od warunków, w jakich porusza się pojazd, i jego prędkości. Osoba szkolona rozumie zależność długości drogi hamowania pojazdu od różnych czynników.
Wycieczki rowerowe Zasady obowiązujące rowerzystów jadących w grupie: dozwolona liczba rowerzystów, zachowanie bezpiecznej odległości, dostosowanie tempa jazdy do najsłabszego członka grupy, zasady ruchu drogowego. Bezpieczne przewożenie bagażu na rowerze - rozłożenie bagażu i jego umocowanie. Osoba szkolona zna obowiązujące zasady ruchu drogowego i potrafi bezpiecznie jechać w grupie. Potrafi określić, co i w jaki sposób można przewozić na rowerze. Przewiduje zagrożenia mogące być skutkiem niewłaściwego przewożenia bagażu.
Postępowanie w razie wypadku Przekazywanie informacji o wypadku. Udzielanie pierwszej pomocy, numery alarmowe, treści przekazywanych informacji. Osoba szkolona zna numery alarmowe oraz potrafi sformułować i przekazać informację o wypadku. Umie podjąć odpowiednie działania w przypadku wystąpienia drobnych urazów.
Zachowanie rowerzysty na drodze dla rowerów Przekazanie informacji na temat niebezpieczeństw wynikających z poruszania się po drodze dla rowerów oraz zasad obowiązujących rowerzystów jadących po drodze dla rowerów. Osoba szkolona zna obowiązujące zasady ruchu drogowego i potrafi bezpiecznie jechać po drodze dla rowerów.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR
karta_rowerowa_920
Opis:
1.   Karta rowerowa jest w formacie A7 w układzie pionowym.
2.   Karta rowerowa ma dwie strony barwy różowej.
3.   Tekst i znaki graficzne są barwy czarnej.
4.   Okrąg z symbolem "mp." na pierwszej stronie karty rowerowej ma średnicę 15 mm.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...