• Rozporządzenie Ministra Z...
  21.02.2024

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2022.0.2534 t.j. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Obserwuj akt

        Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa, oraz zakres i częstotliwość przeprowadzania tych badań w odniesieniu do osób posiadających licencję detektywa;
2)
kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 29 wymagania wobec kandydata na detektywa ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych;
3)
warunki i tryb:
a) odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
b) uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
c) kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich;
4)
sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów;
5)
maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne.
1.
Badaniu lekarskiemu i psychologicznemu, przeprowadzanemu w celu oceny zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, podlega:
1)
osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa;
2)
osoba posiadająca licencję detektywa.
2.
Badania przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
1.
Badanie lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa przeprowadzają, na jej wniosek, odpowiednio, lekarz psychiatra, który posiada II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, i psycholog upoważniony do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń, o którym mowa w art. 15c ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516).
2.
Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa przeprowadzają, odpowiednio, lekarz, który uzyskał uprawnienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140), zwany dalej "lekarzem upoważnionym", oraz lekarz psychiatra i psycholog, o których mowa w ust. 1.
1.
Osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na 5 lat.
2.
Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa może być przeprowadzone w terminie innym niż określony w ust. 1:
1)
jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego i psychologicznego wskazano termin następnego badania przypadający wcześniej niż za 5 lat;
2)
po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy;
3)
na wniosek pracodawcy lub komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej - w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.
3.
Wskazanie w orzeczeniu lekarskim terminu następnego badania, przypadającego wcześniej niż za 5 lat, wymaga wpisania do dokumentacji medycznej uzasadnienia takiego terminu.
1.
Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1, i uwzględnieniu opinii psychologa lekarz psychiatra wydaje osobie ubiegającej się o wydanie licencji detektywa orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, o którym mowa w § 3 ust. 2, i uwzględnieniu opinii psychiatry i psychologa lekarz upoważniony wydaje osobie posiadającej licencję detektywa orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1.
Badanie przeprowadzane przez lekarza psychiatrę obejmuje w szczególności badania w kierunku występowania objawów psychopatologicznych, w tym ocenę:
1)
orientacji autopsychicznej i allopsychicznej;
2)
nastroju;
3)
napędu psychoruchowego;
4)
reakcji emocjonalnych.
2.
Badanie przeprowadzane przez psychologa obejmuje w szczególności ocenę:
1)
sprawności intelektualnej;
2)
osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach;
3)
poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
3.
Badanie przeprowadzane przez lekarza upoważnionego obejmuje w szczególności ocenę:
1)
układu krążenia;
2)
układu oddechowego.
1.
Od orzeczeń lekarskich, o których mowa w § 5, osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej przysługuje odwołanie.
2.
Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
3.
Lekarz, za pośrednictwem którego wnoszone jest odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przekazuje je wraz z kopią dokumentacji medycznej do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, o którym mowa w ust. 2.
4.
Wojewódzki ośrodek medycyny pracy jest obowiązany do przeprowadzenia badania lekarskiego i psychologicznego oraz wydania orzeczenia lekarskiego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
5.
W przypadku gdy pierwsze orzeczenie lekarskie wydał lekarz zatrudniony w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6.
Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.
Lekarz traci uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w § 2 ust. 1, w przypadku:
1)
pozbawienia prawa wykonywania zawodu;
2)
zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
3)
ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
4)
zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat - w razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 obowiązek odbycia przeszkolenia ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 i 1733);
5)
pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
W zakresie utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez psychologa stosuje się art. 15d utrata uprawnień do wydawania orzeczeń lekarskich lub psychologicznych ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
1.
Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w § 5, sprawuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
2.
Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza odpowiednio lekarz lub psycholog, posiadający pisemne upoważnienie wojewody.
3.
Lekarz oraz psycholog, o których mowa w ust. 2, przekazują wyniki kontroli wojewodzie oraz odpowiednio:
1)
lekarzowi, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, również kierownikowi tego podmiotu;
2)
psychologowi, którego czynności były przedmiotem kontroli.
1.
Dokumentacja związana z badaniami lekarskimi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zwana dalej "dokumentacją", jest własnością lekarza psychiatry, który przeprowadził badanie.
2.
Dokumentacja jest przechowywana przez lekarza, o którym mowa w ust. 1, przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono badanie.
3.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, przechowuje dokumentację w warunkach zapewniających ochronę danych w niej zawartych oraz w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieuprawnionych, a także umożliwiający jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.
4.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, udostępnia dokumentację osobie badanej, jej przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez osobę badaną oraz organom uprawnionym, na pisemny wniosek, za pokwitowaniem i bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
5.
Udostępnianie dokumentacji następuje w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochronę danych osobowych w niej zawartych.
6.
W przypadku zakończenia działalności przez lekarza, o którym mowa w ust. 1, dokumentacja jest przekazywana do właściwego miejscowo wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
7.
Dokumentacja przewidziana do zniszczenia może być wydana osobie badanej, jej przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez osobę badaną, na pisemny wniosek, za pokwitowaniem.
8.
Do postępowania z dokumentacją będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 dokumentacja państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządowych ust. 2 i 2b tej ustawy.
W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz badaniami lekarskimi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 11 obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437).
1.
Ustala się maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:
1)
osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa:
a) badanie psychiatryczne - 150 zł,
b) badanie psychologiczne - 150 zł;
2)
osoby posiadającej licencję detektywa:
a) badanie psychiatryczne - 100 zł,
b) badanie psychologiczne - 150 zł,
c) badanie lekarza upoważnionego - 100 zł;
3)
o których mowa w § 7 ust. 5 - 350 zł.
2.
Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez podatników podatku od towarów i usług, zobowiązanych do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę tego podatku obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej, w dniu wykonania badań, właściwej stawki podatku od towarów i usług.
Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 22.11.2011 r. - Dz. U. z 2011 r. poz. 1511]


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 5 listopada 2019 r. (poz. 2304)

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

WZÓR

............................................................

(pieczęć lub nadruk1) podmiotu wydającego orzeczenie)

 

ORZECZENIE LEKARSKIE

................../................

(numer)    (rok)

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego oraz po uwzględnieniu opinii psychologa,

na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 251, poz. 1511)

stwierdzam, że

Pan/Pani

...................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) ...................................................................................................................................................

zam. ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

1)  posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych2);

2)  nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych2).

Termin następnego badania: ...........................................................

 

.................................                                  …………………………........................

(miejscowość, data)                              (podpis i pieczątka lub nadruk3)lekarza psychiatry)

 

______________

1)Pieczęć lub nadruk obejmują: nazwę (firmę), adres, numer telefonu, REGON i NIP podmiotu wydającego orzeczenie.
2)Niepotrzebne skreślić.
3)Pieczątka lub nadruk obejmują: imię i nazwisko, posiadaną specjalizację (II stopień specjalizacji w dziedziniepsychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii) oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza.

Pouczenie:
Od niniejszego orzeczenia osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej przysługuje prawo wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy orzeczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy w …………………………… . Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał niniejsze orzeczenie.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

WZÓR

............................................................

(pieczęć lub nadruk1) podmiotu wydającego orzeczenie)

 

ORZECZENIE LEKARSKIE

................../................

(numer)    (rok)

 

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego oraz po uwzględnieniu opinii lekarza psychiatry i psychologa, na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. poz. 1511, z późn. zm.)

stwierdzam, że

Pan/Pani

...................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) ...................................................................................................................................................

zam. ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

1)  posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych2);

2)  nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych2).

Termin następnego badania: ...........................................................

 

.................................                                  …………………………….…........................

(miejscowość, data)                              (podpis i pieczątka lub nadruk3)lekarza psychiatry)

 

______________

1)Pieczęć lub nadruk obejmują: nazwę (firmę), adres, numer telefonu, REGON i NIP podmiotu wydającego  orzeczenie.
2) Niepotrzebne skreślić.
3) Pieczątka lub nadruk odpowiadające wzorowi pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne,
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

 

Pouczenie:
Od niniejszego orzeczenia osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze
względu na miejsce zamieszkania osoby badanej przysługuje prawo wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy orzeczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy w …………………………… . Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał niniejsze orzeczenie.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

 

WZÓR

............................................................

(pieczęć lub nadruk1) podmiotu wydającego orzeczenie)

 

ORZECZENIE LEKARSKIE

................../................

(numer)    (rok)

 

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego i psychologicznego, na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U.
poz. 1511, z późn. zm.)

 

stwierdzam, że

Pan/Pani

...................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) ...................................................................................................................................................

zam. ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

1) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług
detektywistycznych 2);
2) nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług
detektywistycznych 2).
Termin następnego badania 3): ………………….


      

 

.................................                                  …………………………….…........................

(miejscowość, data)                              (podpis i pieczątka lub nadruk4)lekarza psychiatry)

 

Niniejsze orzeczenie jest ostateczne.

______________

1) Pieczęć lub nadruk obejmują: nazwę (firmę), adres, numer telefonu, REGON i NIP podmiotu wydającego orzeczenie.
2) Niewłaściwe skreślić.
3) Wpisać w przypadku, gdy orzeczenie stwierdza posiadanie zdolności do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.
4) Pieczątka lub nadruk odpowiadające wzorowi pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

 

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...