• Rozporządzenie Ministra Z...
  21.02.2024

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2021.0.1017 t.j. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

Obserwuj akt

          Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
tryb i zakres działania Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, zwanej dalej "Krajową Radą";
2)
tryb udzielania akredytacji, w tym sposób przeprowadzania oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akredytacji, oraz dane, jakie powinien zawierać wniosek o jej przeprowadzenie;
3)
wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania akredytacyjnego oraz za wydanie certyfikatu;
4)
tryb wyłaniania członków Krajowej Rady, w tym dane, jakie powinno zawierać ogłoszenie o naborze kandydatów, dane objęte wnioskiem o zgłoszeniu kandydata, a także termin rozpatrzenia wniosku;
5)
wysokość wynagrodzenia członków Krajowej Rady.
Zakres działania Krajowej Rady obejmuje:
1)
opracowywanie strategii akredytacyjnej dla szkół pielęgniarek i położnych, zwanych dalej "szkołami";
2)
opracowywanie procedury postępowania w celu przeprowadzenia akredytacji;
3)
analizę efektów kształcenia w szkołach na podstawie przeprowadzonych wizytacji szkół, o której mowa w art. 58 zadania Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej "ustawą";
4)
współpracę z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
1.
Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje przewodniczący Krajowej Rady co najmniej raz w miesiącu.
2.
Posiedzenia Krajowej Rady odbywają się w formie zdalnego trybu obradowania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności zapewniających kontrolę ich przebiegu i umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.
3.
Posiedzenia Krajowej Rady mogą być zwoływane również na wniosek co najmniej 3 członków Krajowej Rady, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym; we wniosku określa się przedmiot posiedzenia Krajowej Rady.
4.
Zawiadomienie o posiedzeniu Krajowej Rady wraz z porządkiem obrad przekazuje się w postaci elektronicznej członkom Krajowej Rady oraz osobom uczestniczącym w posiedzeniu, o których mowa w art. 57 ust. 5 ustawy, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
5.
Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady nowej kadencji zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia i przewodniczy mu do czasu wyboru przewodniczącego Krajowej Rady.
1.
Krajowa Rada może wybrać ze swojego składu wiceprzewodniczącego Krajowej Rady i sekretarza.
2.
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady zastępuje przewodniczącego Krajowej Rady na podstawie i w zakresie wynikającym z upoważnienia udzielonego przez przewodniczącego Krajowej Rady.
3.
Do obowiązków sekretarza należy przygotowanie posiedzeń Krajowej Rady oraz sporządzanie projektów uchwał Krajowej Rady, o których mowa w § 5 ust. 1.
1.
Krajowa Rada wydaje opinie i przedstawia wnioski w formie uchwał sporządzonych w postaci dokumentu elektronicznego.
2.
Uchwała Krajowej Rady zostaje uznana za przyjętą, gdy wszyscy członkowie Krajowej Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa jej członków wzięła udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Krajowej Rady.
3.
Przewodniczący Krajowej Rady może zarządzić z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Krajowej Rady głosowanie tajne.
4.
W głosowaniu nie uczestniczy członek Krajowej Rady, jeżeli uchwała dotyczy szkoły, której jest pracownikiem.
5.
Uchwała Krajowej Rady stanowi odrębny dokument, który zawiera:
1)
kolejny numer;
2)
datę podjęcia;
3)
podstawę prawną;
4)
rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem;
5)
termin wejścia w życie;
6)
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby przewodniczącej posiedzeniu.
6.
Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje się wraz z protokołami określonymi w § 6 w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia.
1.
Z posiedzenia Krajowej Rady sporządza się protokół w postaci dokumentu elektronicznego.
2.
Osoba przewodnicząca posiedzeniu i sekretarz podpisują protokół, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.
Treść protokołu zatwierdza Krajowa Rada na najbliższym posiedzeniu.
4.
Protokół zawiera:
1)
kolejny numer;
2)
datę i miejsce posiedzenia;
3)
imię i nazwisko osoby przewodniczącej posiedzeniu;
4)
porządek posiedzenia;
5)
informację na temat przebiegu posiedzenia;
6)
wykaz przyjętych uchwał wraz z wynikami głosowania;
7)
zdania odrębne członków Krajowej Rady - w przypadku zgłoszenia.
5.
Do protokołu załącza się, w postaci dokumentu elektronicznego, listę osób uczestniczących w posiedzeniu zawierającą imię i nazwisko danej osoby oraz jej kwalifikowany podpis elektroniczny.
1.
W celu przygotowania opinii i wniosków Krajowa Rada może powoływać komisje składające się z członków Krajowej Rady.
2.
Przewodniczący Krajowej Rady może, w zakresie zadań Krajowej Rady, zlecać członkom Krajowej Rady wykonywanie ekspertyz oraz analiz, które będą przygotowywane w postaci dokumentu elektronicznego.
3.
Osoba przewodnicząca posiedzeniu może, w zakresie spraw rozpatrywanych na posiedzeniu Krajowej Rady, zlecać członkom Krajowej Rady wykonywanie ekspertyz oraz analiz, które będą przygotowywane w postaci dokumentu elektronicznego.
1.
Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości, w codziennej prasie o zasięgu ogólnokrajowym, ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowej Rady.
2.
Ogłoszenie o naborze kandydatów zawiera w szczególności:
1)
nazwę Krajowej Rady;
2)
określenie podmiotów, które mogą zgłosić kandydata;
3)
określenie zakresu zadań objętych działaniem Krajowej Rady;
4)
treść wniosku o zgłoszeniu kandydata;
5)
termin zgłaszania kandydatów;
6)
informację o skutkach niezgłoszenia kandydata w określonym terminie.
3.
Wniosek o zgłoszeniu kandydata zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu zgłaszającego kandydata;
2)
dane dotyczące kandydata: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wykształcenie, zawód, miejsce pracy i pełnione funkcje w podmiotach prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych;
3)
tytuł naukowy lub stopień naukowy kandydata;
4)
uzasadnienie zgłaszanej kandydatury;
5)
zgodę kandydata na kandydowanie.
1.
Powołanie członków Krajowej Rady następuje po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w § 8 ust. 3, w terminie miesiąca, licząc od dnia upływu terminu zgłoszenia kandydata, określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 8 ust. 2.
2.
W przypadku niezgłoszenia przez jeden z podmiotów określonych w art. 57 Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych ust. 2 ustawy kandydatów na członków Krajowej Rady w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 8 ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia wyłania członków spośród kandydatów zgłoszonych przez pozostałe podmioty.
3.
W miejsce członka Krajowej Rady, który został odwołany lub którego członkostwo ustało w trakcie danej kadencji Krajowej Rady, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje nowego członka Krajowej Rady; w tym przypadku stosuje się przepisy § 8.
4.
Powołanie członka Krajowej Rady w miejsce członka, o którym mowa w ust. 3, następuje nie później niż w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia nowego kandydata; członek Krajowej Rady powołany w tym trybie pełni swoją funkcję do końca danej kadencji Krajowej Rady.
1.
Członkom Krajowej Rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
1)
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za 2011 r. ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - dla przewodniczącego Krajowej Rady;
2)
90% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - dla wiceprzewodniczącego Krajowej Rady;
3)
80% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - dla sekretarza;
4)
70% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - dla pozostałych członków.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega obniżeniu w przypadku nieuczestniczenia członka Krajowej Rady w jej pracach; obniżenie wynagrodzenia wynosi 20% wysokości określonej w ust. 1 za każdy dzień nieobecności na posiedzeniu.
1.
Wszczęcie postępowania akredytacyjnego następuje na wniosek szkoły o przeprowadzenie oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akredytacji, zwany dalej „wnioskiem”, składany wraz z dołączonymi do niego dokumentami odrębnie dla kierunku pielęgniarstwo albo położnictwo, w postaci dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie PDF i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym rektora, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.
Szkoła, która występuje po raz pierwszy o udzielenie akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.
3.
Szkoła, która występuje z wnioskiem o udzielenie kolejnej akredytacji, składa wniosek nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki otrzymała akredytację.
4.
Wniosek zawiera:
1)
nazwę szkoły;
2)
określenie siedziby szkoły;
3)
numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej szkoły;
4)
oznaczenie kierunku studiów, w tym specjalności prowadzonej przez szkołę, w ramach kierunków studiów, wraz z liczbą studentów i dookreśleniem:
a) nazwy kierunku studiów ze wskazaniem liczby studentów na kierunku, z podziałem na specjalności, w poszczególnych latach studiów,
b) ogólnej liczby studentów;
5)
wskazanie zamiejscowych jednostek organizacyjnych, jeżeli szkoła takie posiada;
6)
w przypadku szkół ubiegających się ponownie o udzielenie akredytacji - informację o udzieleniu poprzedniej akredytacji ze wskazaniem daty jej wydania;
7)
informacje dotyczące infrastruktury szkoły zawierające opis:
a) bazy materialnej, w tym liczby i wielkość budynków, pomieszczeń i innych zasobów,
b) stanu technicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie określonych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) wyposażenia w środki audiowizualne, filmy, inne środki techniczne, a w przypadku pracowni nauki zawodu - modele lub fantomy, materiały pomocnicze, kompletne zestawy do zabiegów i sprzęt medyczny;
8)
informacje dotyczące kadry zawierające:
a) opis struktury organizacyjnej szkoły i jej władz,
b) zestawienie liczbowe pracowników szkoły, w tym liczbę nauczycieli akademickich,
c) opis dorobku naukowego, dydaktycznego, doświadczenia zawodowego, wymiaru czasu pracy, nauczycieli akademickich na potrzeby kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo;
9)
informacje dotyczące procesu dydaktycznego dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo uwzględniające:
a) plan studiów i program kształcenia,
b) system rekrutacji kandydatów na studia,
c) organizację procesu kształcenia, w tym kształcenia praktycznego,
d) sposób dokumentowania procesu kształcenia obejmujący rodzaje, przechowywanie oraz kontrolę obiegu dokumentów,
e) metody oceny wyników kształcenia,
f) narzędzia ewaluacji procesu kształcenia,
g) stosowane metody oceny pracy szkoły;
10)
informacje dotyczące osiągnięć szkoły, w tym udziału w międzynarodowych programach, oraz współpracy z innymi szkołami lub uczelniami, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami.
1.
Wniosek jest rozpatrywany przez Krajową Radę na najbliższym posiedzeniu, przypadającym po dniu wpłynięcia wniosku.
2.
Krajowa Rada może zażądać uzupełnienia wniosku, jeżeli nie zawiera on danych określonych w § 11 ust. 4, określając termin i zakres jego uzupełnienia.
3.
Nieuzupełnienie wniosku w terminie określonym przez Krajową Radę powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
1.
W celu dokonania oceny niezbędnej do udzielenia albo utrzymania akredytacji Krajowa Rada dokonuje analizy wniosku oraz przeprowadza wizytację szkoły, której celem jest ocena warunków realizacji procesu kształcenia przy spełnianiu określonych standardów kształcenia.
1a.
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wizytację szkoły, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w szkole osobiście lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, lub systemów łączności. Decyzję o sposobie przeprowadzenia wizytacji podejmuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.
2.
Standardy kształcenia, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
wdrożenie i realizację programu kształcenia;
2)
prowadzenie dokumentacji;
3)
infrastrukturę szkoły, w tym wyposażenie niezbędne do realizacji założonych celów kształcenia;
4)
kwalifikacje kadry do prowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych objętych programem kształcenia;
5)
kontrolę efektów kształcenia;
6)
prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej;
7)
monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkoły w celu dostosowywania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
3.
W odniesieniu do szkoły, która nie rozpoczęła kształcenia, ocena w zakresie standardów kształcenia nie obejmuje: oceny wdrożenia i realizacji programu kształcenia, kontroli efektów kształcenia, prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej oraz monitorowania karier zawodowych absolwentów szkoły.
4.
Przeprowadzenie wizytacji szkoły nie może trwać dłużej niż 3 dni.
5.
Po zakończeniu wizytacji szkoły jest sporządzany protokół w postaci dokumentu elektronicznego, w którym zamieszcza się:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
okres trwania wizytacji szkoły;
3)
informacje dotyczące:
a) sposobu i czynności związanych z przeprowadzeniem wizytacji szkoły,
b) dokonanej oceny spełniania przez szkołę standardów kształcenia,
c) zaleceń powizytacyjnych, ze wskazaniem terminów ich realizacji,
d) zgłoszonych uwag szkoły;
4)
imiona i nazwiska oraz kwalifikowane podpisy elektroniczne osób wizytujących szkołę.
6.
Protokół, o którym mowa w ust. 5, jest przedstawiany członkom Krajowej Rady na najbliższym posiedzeniu oraz przekazywany szkole objętej wizytacją, a także przesyłany do wiadomości Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
1.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wniosku oraz wizytacji szkoły Krajowa Rada wnioskuje, w drodze uchwały, o udzielenie akredytacji albo o odmowę jej udzielenia, albo o cofnięcie akredytacji.
2.
Uchwała Krajowej Rady, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie przekazywana ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz przesyłana do wiadomości Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
1.
Opłata za przeprowadzenie postępowania akredytacyjnego wynosi 210% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w trzecim kwartale 2011 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia.
2.
Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 20.12.2012 r. - Dz. U. z 2102 r. poz. 1441]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...