• Rozporządzenie Prezesa Ra...
  20.05.2024

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2023.0.54 t.j. - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

Obserwuj akt

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie ma zastosowanie do osób, o których mowa w art. 2 zakres podmiotowy ustawy pkt 1–4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”.
1.
Osobom, o których mowa w § 1, mogą być przyznane następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia:
1)
nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat,
2)
odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana dalej "odprawą pieniężną",
3)
zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego,
4)
świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych,
5)
świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego,
6)
dodatki do wynagrodzeń przyznawane w ramach realizacji projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)
- w wysokości do 25% wyższej niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy oraz w odrębnych przepisach.
1a.
Osobom, o których mowa w § 1, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 zakres stosowania ustawy pkt 12 ustawy, może być przyznane świadczenie dodatkowe z tytułu zatrudnienia w postaci dodatku w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych zadań, w szczególności związanym ze sprawowaniem merytorycznego nadzoru nad realizowanymi projektami. Świadczenie dodatkowe jest przyznawane na czas zwiększenia zakresu wykonywanych zadań.
2.
Jeżeli zakładowy i ponadzakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania nie określa dla osób, o których mowa w § 1, uprawnień do nagrody jubileuszowej lub odprawy pieniężnej, świadczenia te mogą być im przyznane w następującej wysokości:
1)
nagroda jubileuszowa:
a) 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy,
b) 100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy,
c) 150% wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy,
d) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 i 40 latach pracy;
2)
odprawa pieniężna:
a) 150% wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
b) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
1.
Świadczenia dodatkowe przyznaje:
1)
osobom wymienionym w art. 2 zakres podmiotowy ustawy pkt 1 i 10 ustawy, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 zakres stosowania ustawy ustawy – właściwy organ z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej albo innego statutowego organu nadzorczego;
2)
osobom innym niż wymienione w pkt 1 - organ lub osoba właściwe w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
2.
Świadczenia dodatkowe przyznaje się osobom, o których mowa w § 1, przy zachowaniu ograniczeń co do wysokości tych świadczeń wynikających z art. 11 świadczenia dodatkowe ust. 2 ustawy.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznawane począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 31.01.2003 r. - Dz.U. z 2003 r. poz. 139]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...