• Rozporządzenie Prezesa Ra...
  05.03.2024

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.2139 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

Obserwuj akt

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762) zarządza się, co następuje:

Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii (Dz. U. poz. 2487).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 5.10.2023 r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 2139]


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2139)

 

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§ 1. 1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

2. Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2. 1. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy zastępców, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3.

2. Główny Geodeta Kraju może tworzyć i znosić komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo- -doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady obsługi tych organów, nazwę i skład.

§ 3. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Geodezji i Kartografii;

2) Departament Informacji o Nieruchomościach;

3) Departament Informatyzacji;

4) Departament Nadzoru i Kontroli;

5) Departament Spraw Obronnych;

6) Departament Strategii i Współpracy Zagranicznej;

7) Biuro Dyrektora Generalnego;

8) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...