• Rozporządzenie Rady Minis...
  28.02.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.1331 t.j. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

Obserwuj akt

Na podstawie art 136 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom finansowych organów postępowania przygotowawczego upoważnień do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe;
2)
szczegółowe zasady nakładania kary grzywny i sposób jej uiszczania;
3)
sposób ewidencjonowania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego;
4)
organy właściwe w sprawach rozliczania formularzy mandatu karnego;
5)
wzór formularza mandatu karnego.
Do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe mogą być upoważnieni:
1)
pracownicy w urzędach skarbowych,
2)
pracownicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonujący zadania w urzędach celno-skarbowych,
3)
pracownicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonujący zadania Krajowej Administracji Skarbowej w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
– zwani dalej „funkcjonariuszami”.
Upoważnienie do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego wydaje funkcjonariuszom, o których mowa w:
1)
§ 2 pkt 1 – naczelnik właściwego urzędu skarbowego;
2)
§ 2 pkt 2 – naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego;
3)
§ 2 pkt 3 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
1.
Upoważnienie do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego powinno zawierać oznaczenie podmiotu wydającego upoważnienie, numer upoważnienia, datę wydania i termin ważności, podstawę prawną jego wydania, imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej lub numer identyfikacyjny upoważnionego funkcjonariusza, określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne.
2.
Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej.
1.
Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, funkcjonariusz nakładający karę grzywny, na żądanie sprawcy wykroczenia skarbowego, jest obowiązany okazać dokument uprawniający go do nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego.
2.
Przed nałożeniem kary grzywny w drodze mandatu karnego funkcjonariusz poucza sprawcę wykroczenia skarbowego o prawie niewyrażenia zgody na przyjęcie mandatu i o skutkach prawnych braku takiej zgody.
3.
Przed wydaniem mandatu karnego kredytowanego funkcjonariusz poucza sprawcę wykroczenia skarbowego o obowiązku uiszczenia nałożonej kary grzywny, w terminie 7 dni od daty przyjęcia tego mandatu, oraz o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie.
4.
Przed wydaniem mandatu karnego funkcjonariusz informuje sprawcę wykroczenia skarbowego również o możliwych sposobach uiszczenia kary grzywny, a w przypadku możliwości uiszczenia kary grzywny w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej - również o takiej możliwości, a także o wysokości opłat i prowizji pobieranych przez podmioty dokonujące autoryzacji transakcji i rozliczeń finansowych związanych z przekazaniem kary grzywny na właściwy rachunek bankowy.
1.
Do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe używa się formularza mandatu karnego, zwanego dalej "formularzem".
2.
Formularz składa się z 2 odcinków: „A” i „B”, oznaczonych serią i numerem, ułożonych w książkę, umieszczoną w zespolonym pakiecie, w postaci bloczka, z zachowaniem ciągłości numeracji. Odcinki „A” i „B” są wykonane na papierze samokopiującym.
3.
Wzór formularza określa załącznik do rozporządzenia.
Nakładając na sprawcę wykroczenia skarbowego karę grzywny, w drodze mandatu karnego, funkcjonariusz na odcinku "A" formularza oznacza rodzaj mandatu oraz wpisuje:
1)
wysokość nałożonej kary grzywny;
2)
dane dotyczące sprawcy zgodnie z opisem; w razie niemożności stwierdzenia numeru PESEL wpisuje datę urodzenia, a w razie niemożności stwierdzenia NIP - nie podlega on wpisaniu;
3)
kwalifikację prawną wykroczenia skarbowego wraz z jego dokładnym określeniem;
4)
numer swojej legitymacji służbowej lub swój numer identyfikacyjny, datę wydania mandatu oraz składa podpis i umieszcza pieczęć imienną albo składa podpis czytelny.
Zgoda sprawcy wykroczenia skarbowego na przyjęcie mandatu i potwierdzenie jego odbioru są odnotowywane przez złożenie przez sprawcę czytelnego podpisu na odcinku "A" formularza.
1.
Odcinek "A" formularza przeznaczony jest dla organu, który wydał mandat, lub organu, którego funkcjonariusz wydał mandat.
2.
Odcinek "B" formularza otrzymuje ukarany mandatem karnym.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
Pobrana kara grzywny nałożona w drodze mandatu karnego, o którym mowa w art. 138 mandat karny § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, jest wpłacana przez funkcjonariusza do:
1)
kasy lub na rachunek bankowy:
a) właściwego miejscowo urzędu skarbowego, jeżeli karę grzywny nałożył funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 1.
b) (uchylona)
2)
kasy urzędu skarbowego albo na rachunek bankowy urzędu skarbowego wyznaczonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 organy KAS ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.), jeżeli karę grzywny nałożył funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 2 i 3.
Ukarany karą grzywny nałożoną w drodze mandatu karnego kredytowanego może ją uiścić w następujący sposób:
1)
przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy lub wpłatą gotówki do kasy:
a) właściwego miejscowo urzędu skarbowego, jeżeli karę grzywny nałożył funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 1:
b) (uchylona)
2)
przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy urzędu skarbowego wyznaczonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 organy KAS ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej albo wpłatą gotówki do kasy urzędu skarbowego, jeżeli karę grzywny nałożył funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 2 i 3.
Karę grzywny nałożoną w drodze mandatu karnego, o którym mowa w art. 138 mandat karny § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, lub kredytowanego ukarany może uiścić również w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej, jeżeli funkcjonariusz ją nakładający lub finansowy organ postępowania przygotowawczego albo kasa właściwego urzędu, o którym mowa w § 11, są wyposażeni w odpowiednie urządzenie do autoryzacji transakcji rozliczeń bezgotówkowych.
1.
Naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą ewidencje grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.
2.
Ewidencje, o których mowa w ust. 1, zawierają następujące dane:
1)
serię i numer mandatu oraz jego rodzaj;
2)
wysokość grzywny;
3)
datę ukarania;
4)
datę uiszczenia grzywny;
5)
dane ukaranego zgodnie z mandatem: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, nr PESEL albo datę urodzenia i numer paszportu;
6)
kwalifikację prawną wykroczenia skarbowego wraz z jego dokładnym określeniem;
7)
rodzaje i kwoty należności publicznoprawnych uszczuplonych lub narażonych na uszczuplenie w związku z wykroczeniem skarbowym;
8)
datę wniosku o uchylenie mandatu;
9)
datę i treść orzeczenia sądu w sprawie uchylenia mandatu;
10)
kwotę grzywny do zwrotu.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
1.
Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej rozliczają funkcjonariuszy z przekazanych im formularzy.
2.
(uchylony)
3.
Dyrektorzy izb administracji skarbowej rozliczają odpowiednio naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych z przekazanych im formularzy.
4.
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przekazanych formularzy rozlicza Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
Formularze mandatów karnych używane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być stosowane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2012 r.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz. U. poz. 184).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA MANDATU KARNEGO

ODCINEK A - wzór

ODCINEK B - strona 1 - wzór

ODCINEK C - strona 2 - wzór

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...