• Rozporządzenie Rady Minis...
  30.11.2023

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Stan prawny aktualny na dzień: 30.11.2023

Dz.U.2012.0.1487 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywania składek na ube

Obserwuj akt

          Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn, zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa odrębny sposób:
1)
ubezpieczania w stosunku do osób, o których mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 5-8 i 8b-13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", które ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa zostały oddelegowane do wykonywania pracy lub wyznaczone do pełnienia służby poza macierzystą jednostką, zwanych dalej "ubezpieczonymi na zasadach szczególnych";
2)
zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, i członków ich rodzin oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
1.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia służby oblicza i pobiera z dochodu ubezpieczonego na zasadach szczególnych macierzysta jednostka, w której ubezpieczony pełni służbę, zwana dalej "płatnikiem składek".
2.
Płatnik składek przekazuje składki na ubezpieczenie zdrowotne do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w formie zbiorczej za wszystkich ubezpieczonych na zasadach szczególnych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są przekazywane za dany miesiąc w terminie do 15. dnia następnego miesiąca.
3.
Płatnik składek prowadzi indywidualne wykazy przekazywanych składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych na zasadach szczególnych w sposób umożliwiający kontrolę poprawności obliczenia, pobrania i odprowadzenia składek.
4.
Do kontroli, o której mowa w ust. 3, są upoważnione wyłącznie organy nadrzędne płatnika składek upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do kontrolowania działalności płatnika składek.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zalicza wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych na zasadach szczególnych do innych przychodów w rozumieniu art. 116 przychody Funduszu ust. 1 pkt 8 ustawy.
1.
Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, oraz członków ich rodzin należy do podmiotu zobowiązanego do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, zwanego dalej "podmiotem zobowiązanym".
2.
Zgłoszenia osób, o których mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.
3.
Osoby, o których mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, informują podmiot zobowiązany o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia.
4.
Podmiot zobowiązany dokonuje zgłoszenia członków rodzin, o których mowa w ust. 3, do ubezpieczenia zdrowotnego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni.
5.
Zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z własnoręcznym podpisem osoby, o której mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, podmiot zobowiązany przechowuje przez okres 5 lat.
1.
Osoby, o których mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, w stosunku do których wygasł tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu wraz ze zgłoszonymi przez nich członkami rodziny.
2.
Osoby, o których mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, są obowiązane poinformować podmiot zobowiązany o okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
3.
Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin podmiot zobowiązany jest obowiązany przekazać niezwłocznie do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego albo w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez ubezpieczonego o zaistnieniu okoliczności powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.
1.
Zmiany danych w zgłoszeniach do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot zobowiązany zgłasza do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od dnia poinformowania podmiotu zobowiązanego przez osobę, o której mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, albo zaistnienia zmian danych podmiotu zobowiązanego.
2.
Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 oraz w § 4 i § 5 ust. 3, podmiot zobowiązany przekazuje do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w postaci elektronicznej.
3.
Do odrębnego sposobu zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, i członków ich rodzin stosuje się wzory dokumentów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 49 upoważnienie do wydania rozporządzenia ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).
4.
Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniach, o których mowa w ust. 1 oraz w § 4 i § 5 ust. 3, osoby, o których mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, potwierdzają własnoręcznym podpisem złożonym na druku zgłoszenia.
Do przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 66 podmioty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ust. 1 pkt 8a ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 i 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...