• Rozporządzenie Rady Minis...
  22.06.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.1989.1.1 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56, z 1983 r. Nr 71, poz. 318 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) oraz w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 33, poz. 181 i z 1988 r. Nr 19, poz. 131) zarządza się, co następuje:

Banki udzielają kredytu na cele mieszkaniowe osobom fizycznym, spółdzielniom mieszkaniowym, zakładom pracy oraz innym osobom prawnym w granicach planu kredytowego.
1.
Osobom fizycznym jest udzielany kredyt na:
1)
budowę domów jednorodzinnych, lokali w małych domach mieszkalnych oraz lokali w domach wielomieszkaniowych, realizowaną indywidualnie lub przez zespół właścicieli tych lokali albo przez spółdzielnie mieszkaniowe,
2)
zakup lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, jeżeli zrezygnują z ubiegania się o przydział lokalu.
2.
Kredyt, o którym mowa w ust. 1, jest udzielany do wysokości kosztów budowy, pomniejszonego o wkład własny wynoszący 20% tego kosztu. Kredyt przysługuje na budowę lub zakup domu jednorodzinnego odpowiadającego przepisom Prawa lokalowego albo lokalu - o powierzchni użytkowej do 95 midx2.
3.
W wypadku budowy domów jednorodzinnych i lokali, o których mowa w ust. 1 pkt 1, według projektu zapewniającego zmniejszenie zużycia energii co najmniej o 30% w stosunku do obowiązującej normy cieplnej, potwierdzone w dokumentacji projektowej i w toku budowy, kredyt może być podwyższony o 10%.
4.
Kredyt wykorzystany na budowę domów i lokali wymienionych w ust. 1 pkt 1 podlega umorzeniu w wysokości 20%, jeżeli dom lub lokal zostanie wybudowany i zasiedlony w ciągu trzech lat od daty otrzymania pozwolenia na budowę oraz przekazania państwowym lub spółdzielczym dysponentom dotychczas zajmowanego mieszkania. Umorzenie to nie dotyczy inwestorów, którym przyznano dotację budżetową na warunkach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 31 grudnia 1987 r.
5.
Rozpoczęcie spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami następuje po upływie 3 lat od daty jego udzielenia i jest dokonywane w okresie do 40 lat.
6.
Bank może, na zasadach ogólnych obowiązujących przy kredytowaniu inwestycji, udzielić dodatkowego kredytu na sfinansowanie kosztów wynikających z przekroczenia powierzchni w budownictwie, o którym mowa w ust. 2.Kredyt ten podlega spłacie w okresie do 20 lat od daty jego udzielenia.
7.
Oprocentowanie kredytu:
1)
na cele określone w ust. 1 pkt 1 wynosi 6%,
2)
na cele określone w ust. 1 pkt 2 jest ustalane w umowie z bankiem.
1.
Spółdzielniom mieszkaniowym jest udzielany kredyt na:
1)
budowę mieszkań w domach wielorodzinnych przydzielanych na warunkach lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu o powierzchni użytkowej przysługującej uprawnionemu oraz osobom przewidzianym do wspólnego zamieszkiwania,
2)
sfinansowanie równowartości własnościowego prawa do lokalu ponownie zasiedlanego.
2.
Kredyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest udzielany na realizację zadania inwestycyjnego do wysokości kosztu budowy budynków mieszkalnych zgodnie z obowiązującym normatywem wyposażenia i wykończenia, wraz z przyłączami do sieci uzbrojenia terenu i zagospodarowania otoczenia. Rodzaje i zakres przyłączy do sieci uzbrojenia terenu, których finansowanie obciąża koszty inwestorów budownictwa mieszkaniowego, określa załącznik do rozporządzenia. Spłata kredytu następuje w miarę oddawania poszczególnych budynków do użytku, z tym że spłata rozpoczyna się najpóźniej po upływie 3 lat od daty jego udzielenia.
3.
Kredyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest udzielany do wysokości równowartości prawa do lokalu i jest spłacany według zasad określonych w ust. 5.
4.
Kredyt wykorzystany przez spółdzielnię na budowę mieszkań przydzielanych na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu jest spłacany w następujący sposób:
1)
w wysokości 10% - jednorazowo,
2)
w wysokości 60% - w okresie do 40 lat; roczne obciążenie spółdzielni z tytułu spłaty kredytu oraz należnych odsetek ustala się w wysokości 1% aktualnej wartości tych mieszkań,
3)
w wysokości 30% - podlega jednorazowemu umorzeniu.
5.
Kredyt wykorzystany przez spółdzielnię na budowę mieszkań przydzielanych na warunkach własnościowego prawa do lokalu jest spłacany w następujący sposób:
1)
w wysokości co najmniej 20% - jednorazowo,
2)
w pozostałej części - w okresie do 40 lat; roczne obciążenie spółdzielni z tytułu spłaty kredytu oraz należnych odsetek ustala się w wysokości 2% aktualnej wartości tych mieszkań,
3)
w razie jednorazowej spłaty całości kredytu, dokonanej przed zasiedleniem mieszkania, umorzeniu podlega 30% wykorzystanego kredytu.
6.
W razie zbycia przez członka spółdzielni własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu przed upływem 15 lat od daty jego nabycia, umorzona część kredytu, o której mowa w ust. 5 pkt 3 oraz w § 19, podlega spłacie przez spółdzielnię jednorazowo.
7.
Przepisu ust. 6 nie stosuje się w razie:
1)
zrzeczenia się na rzecz spółdzielni prawa do zajmowania lokalu, w związku z uzyskaniem innego lokalu spółdzielczego w wyniku zamiany,
2)
wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu na skutek śmierci członka spółdzielni,
3)
nabycia w drodze dziedziczenia spółdzielczego prawa do lokalu lub własności domu (lokalu),
4)
darowizny spółdzielczego prawa do lokalu na rzecz małżonka, wstępnych lub zstępnych oraz wstępnych lub zstępnych współmałżonka,
5)
przejęcia gospodarstwa rolnego wraz z domem mieszkalnym przez następcę dotychczasowego członka spółdzielni.
8.
Oprocentowanie kredytu, o którym mowa w ust. 1, wynosi:
1)
3% - jeżeli kredyt jest przeznaczony na budowę mieszkań przydzielanych na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu,
2)
6% - w pozostałych wypadkach.
Spółdzielniom mieszkaniowym może być udzielany kredyt średnioterminowy na sfinansowanie kosztów przygotowania inwestycji, a w szczególności opracowania dokumentacji, badań geologicznych i geodezyjnych, ekspertyz i studiów związanych z opracowaniem dokumentacji, oraz kosztów pozyskania gruntu obejmujących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w okresie budowy, łącznie z pierwszą opłatą z tego tytułu. Oprocentowanie kredytu wynosi 3%.
1.
Na budowę mieszkań przydzielanych za pośrednictwem Biura Handlu Zagranicznego Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Locum" może być udzielony spółdzielni lub bezpośrednio temu Biuru, jako inwestorowi, kredyt w wysokości kosztów budowy tych mieszkań na zasadach ogólnych, obowiązujących przy kredytowaniu inwestycji.
2.
Spłata kredytu, o którym mowa w ust. 1, następuje jednorazowo wraz z należnymi odsetkami po rozliczeniu inwestycji, nie później niż w ciągu 3 lat od daty jego udzielenia.
1.
Zakładom pracy może być udzielony kredyt w celu uzupełnienia środków zakładowych funduszów mieszkaniowych na budowę zakładowych domów mieszkalnych. Wysokość kredytu powinna być ustalana z uwzględnieniem planowanych dochodów i wydatków zakładowego funduszu mieszkaniowego, z tym że nie może przekraczać 90% kosztów budowy.
2.
Spłata kredytu, o którym mowa w ust. 1, wraz z należnymi odsetkami następuje w okresie nie dłuższym niż 40 lat od daty jego udzielenia.
3.
Oprocentowanie kredytu wynosi 3%.
1.
Osobom fizycznym oraz osobom prawnym innym niż wymienione w § 3 i 6 może być udzielony kredyt na budowę domów, w których lokale są przeznaczone do wynajęcia lub sprzedaży. Kredyt jest udzielany na zasadach ogólnych, obowiązujących przy kredytowaniu inwestycji.
2.
Spłata kredytu, o którym mowa w ust. 1, następuje jednorazowo wraz z należnymi odsetkami po rozliczeniu inwestycji, nie później niż w ciągu 3 lat od daty jego udzielenia.
1.
Banki mogą udzielać spółdzielniom mieszkaniowym kredytu do wysokości pełnych kosztów budowy:
1)
lokali użytkowych wbudowanych i wolno stojących, przeznaczonych na potrzeby spółdzielni i ich członków, wraz z pierwszym wyposażeniem, oraz rodzinnych domów dziecka,
2)
wbudowanych lokali handlowo-usługowych oraz wolno stojących przy przyjęciu wskaźnika powierzchni użytkowej 350 midx2 na 1000 mieszkańców.
2.
Spłata kredytu, o którym mowa w ust. 1, wraz z należnymi odsetkami rozpoczyna się najpóźniej po upływie 3 lat od daty jego udzielenia i jest rozłożona na okres do 40 lat. Kredyt wykorzystany na budowę i pierwsze wyposażenie spółdzielczych osiedlowych placówek kulturalno-oświatowych oraz rodzinnych domów dziecka podlegają w 30% umorzeniu.
3.
Oprocentowanie kredytu wynosi 3%.
4.
Przepisy ust. 1-3 nie dotyczą budowy wolno stojących obiektów przeznaczonych dla zarządów spółdzielni oraz wbudowanych i wolno stojących garaży.
1.
Na budowę podstawowych urządzeń wolno stojących towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu i infrastruktury technicznej, z wyjątkiem lokali użytkowych, o których mowa w § 8 ust. 1 i 4, może być udzielony inwestorom kredyt do wysokości kosztów budowy na zasadach ogólnych, obowiązujących przy kredytowaniu inwestycji. Spłata kredytu następuje w okresie nie dłuższym od okresu ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji.
2.
Jeżeli budowa urządzeń, o których mowa w ust. 1, jest finansowana ze środków budżetowych, bank może udzielić inwestorowi lub upoważnionemu przez niego inwestorowi zastępczemu kredytu do wysokości kosztów budowy. Kredyt podlega jednorazowej spłacie po zakończeniu i rozliczeniu budowy.
3.
Kredyt, o którym mowa w ust. 1, udzielony inwestorowi lub upoważnionemu przez niego inwestorowi zastępczemu na sfinansowanie urządzeń oraz sieci energetycznych i gazowych w granicach lokalizacji budownictwa mieszkaniowego, podlega umorzeniu po zrealizowaniu i rozliczeniu budowy.
1.
Banki mogą udzielać kredytu na remonty, modernizację i rewaloryzację budynków mieszkalnych i lokali oraz na przebudowę strychów, suszarń i innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne lub lokale z pomieszczeniami na pracownie twórcy albo samodzielne pracownie twórcy w budynkach rad narodowych, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy, innych osób prawnych oraz osób fizycznych.
2.
Banki mogą udzielać osobom fizycznym, zakładom pracy i innym osobom prawnym również kredytu na nadbudowę i rozbudowę budynków mieszkalnych.
3.
Kredyt, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest oprocentowany w wysokości 6% i może być udzielony do wysokości:
1)
90% planowanej wartości robót w budynkach położonych w zespołach staromiejskich lub wpisanych do rejestru zabytków,
2)
80% planowanej wartości robót w pozostałych budynkach.
4.
Warunkiem udzielenia kredytu jest uzyskanie przez kredytobiorcę pozwolenia na budowę, uprawniającego do wykonania robót, oraz zgromadzenie wkładu własnego w wysokości:
1)
10% planowanej wartości robót w budynkach wymienionych w ust. 3 pkt 1,
2)
20% planowanej wartości robót w budynkach wymienionych w ust. 3 pkt 2.
5.
Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłaca się:
1)
w odniesieniu do budynków wymienionych w ust. 3 pkt 1 - po upływie 5 lat od daty udzielenia kredytu, przy czym spłata jest dokonywana w okresie nie dłuższym niż 40 lat,
2)
w odniesieniu do budynków wymienionych w ust. 3 pkt 2 - po upływie 3 lat od daty udzielenia kredytu, przy czym spłata jest dokonywana w okresie nie dłuższym niż 20 lat.
6.
Kredyt, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, podlega umorzeniu:
1)
w wysokości 30%, jeżeli roboty w budynkach wpisanych do rejestru zabytków zostaną zakończone w okresie 5 lat od daty otrzymania pozwolenia na budowę,
2)
w wysokości do 30%, jeżeli roboty w budynkach położonych w zespołach staromiejskich zostaną zakończone w okresie 5 lat od daty otrzymania pozwolenia na budowę; dotyczy to inwestorów, z którymi umowy kredytowe zostaną zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 1991 r.
7.
Kredyt na nadbudowę i rozbudowę wielorodzinnych budynków spółdzielczych jest udzielany i spłacany na warunkach określonych w § 3.
1.
Osobom przyjętym w poczet członków spółdzielni mieszkaniowych na podstawie zaświadczenia, wydanego przez rektora szkoły wyższej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, może być udzielony kredyt na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do wysokości 2/3 wymaganego wkładu.
2.
Kredyt, o którym mowa w ust. 1, podlega oprocentowaniu w wysokości 6%, a jego spłata wraz z należnymi odsetkami następuje w okresie 5 lat.
1.
Kredyt wykorzystany w ramach spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego na budowę lokali mieszkalnych przystosowanych do potrzeb emerytów, rencistów i inwalidów jest oprocentowany i spłacany według zasad określonych dla lokali przydzielanych na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu.
2.
Kredyt wykorzystany na ponadnormatywne specjalne wyposażenie spółdzielczych budynków i lokali mieszkalnych dla emerytów, rencistów i inwalidów oraz na budowę pomieszczeń socjalno-usługowych i lokali mieszkalnych dla personelu w wymienionych budynkach jest spłacany jednorazowo ze środków zapewnionych na ten cel w budżecie centralnym, w części dotyczącej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i nie podlega oprocentowaniu.
Inwestorzy budownictwa mieszkaniowego otrzymują kredyt na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z budową budynków mieszkalnych na terenach szkód górniczych oraz kosztów związanych ze specjalnym posadowieniem budynków. Kredyt wykorzystany na ten cel podlega umorzeniu i nie jest oprocentowany.
Na wniosek młodego małżeństwa spłata kredytu, o którym mowa w § 3 ust. 4 i § 10, wraz z należnymi odsetkami może ulec odroczeniu na okres 5 lat. Odroczenie nie wydłuża okresu spłaty.
1.
W razie przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu, kredyt podlegający spłacie ustala się w wysokości nie spłaconej jego części, powiększonej o umorzoną kwotę kredytu lub o dotację przypadające na dany lokal. Dotychczasowa dotacja lub równowartość umorzonego kredytu podlega wpłacie przez bank do budżetu.
2.
Przy spłacie kredytu, o którym mowa w ust.1, stosuje się przepisy § 3 ust. 5-8, z tym że jego umorzenie może nastąpić, jeżeli spłaty kredytu dokonano przed nabyciem własnościowego prawa do lokalu.
1.
Inwestorzy budownictwa jednorodzinnego, którzy uzyskali kredyt bankowy w okresie od dnia 1 stycznia 1982 r. do dnia 31 grudnia 1985 r. i nie ukończyli budowy, mogą uzyskać w terminie do dnia 31 grudnia 1989 r. kredyt uzupełniający na jej dokończenie w wysokości do 1 mln zł, oprocentowany w wysokości 15%.
2.
Spłata kredytu uzupełniającego, o którym mowa w ust. 1, wraz z należnymi odsetkami następuje w okresie do 20 lat.
3.
Warunkiem przyznania kredytu uzupełniającego, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązanie się inwestora do zakończenia budowy i zasiedlenia domu w okresie do dnia 31 grudnia 1989 r. W razie niedotrzymania tego terminu kredyt, wraz z odsetkami w wysokości obowiązującej dla zadłużenia przeterminowanego, staje się natychmiast wymagalny.
Inwestorom budownictwa jednorodzinnego, z którymi umowy kredytowe zostały zawarte w okresie od dnia 1 stycznia 1986 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia i którzy budowy domu lub lokalu nie ukończyli, może być udzielony kredyt uzupełniający na dokończenie budowy do wysokości wynikającej z zasad określonych w rozporządzeniu. Kredyt ten wraz z należnymi odsetkami podlega spłacie w okresie do 40 lat, a jego oprocentowanie wynosi 6%.
Różnicę między kosztami własnymi banku z tytułu obsługi kredytów, wraz z zyskiem zapewniającym niezbędny rozwój banku, a należnym bankowi oprocentowaniem oraz równowartość umorzeń pokrywa się z budżetu.
Kredyt wykorzystany na sfinansowanie robót wykonanych w 1982 r. przy budowie spółdzielczych domów wielorodzinnych oraz spółdzielczych domów jednorodzinnych w zabudowie zwartej, w części odpowiadającej różnicy wartości robót wyliczonej według cen obowiązujących w 1982 r. i cen z 1978 r., podlega umorzeniu.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 23, poz. 132 oraz z 1988 r. Nr 10, poz. 77, Nr 27, poz. 188 i Nr 34, poz. 258).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do umów kredytowych zawieranych po tym terminie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...