• Rozporządzenie Rady Minis...
  22.06.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2014.0.1087 t.j. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

Obserwuj akt

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa uznaje się:
1)
nieruchomości wykorzystywane:
a) na cele sztabowe i administracyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk państw sojuszniczych, instytucji wojskowych, ochrony państwa, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej,
b) do zbiorowego i tymczasowego zakwaterowania żołnierzy pełniących czynną służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy wojsk państw sojuszniczych i personelu cywilnego tych wojsk, funkcjonariuszy ochrony państwa, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej,
c) na cele magazynowe i techniczno-usługowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk państw sojuszniczych, ochrony państwa, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, sądów, prokuratur, Służby Więziennej oraz zakładów poprawczych,
d) pod obiekty gospodarczo-eksploatacyjne i inne urządzenia stanowiące infrastrukturę obiektów: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk państw sojuszniczych, ochrony państwa, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej,
e) pod obiekty szkoleniowe, poligony, place ćwiczeń i strzelnice: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk państw sojuszniczych, ochrony państwa, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz lotniska i urządzenia naziemne lotnisk, a także urządzone lądowiska: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk państw sojuszniczych, ochrony państwa, Policji i Straży Granicznej,
f) na nabrzeża, porty wojenne oraz pod urządzenia portowe Marynarki Wojennej i Straży Granicznej,
g) na porty i przystanie żeglugi śródlądowej, którym odrębne przepisy nadają znaczenie obronne,
ga) na porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w części służącej wykonywaniu zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez podmioty zarządzające, o których mowa w przepisach o portach i przystaniach morskich,
h) przez przedsiębiorstwa państwowe oraz jednostki i ośrodki badawczo-rozwojowe, dla których Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem założycielskim, realizujące zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,
i) pod obiekty przeznaczone na magazyny rezerw strategicznych,
j) na siedziby sądów, prokuratur oraz zakładów poprawczych,
k) na zakwaterowanie skazanych i tymczasowo aresztowanych oraz osób odosobnionych, o których mowa w przepisach o stanie wyjątkowym,
l) na zakwaterowanie uchodźców, azylantów, a także osób podlegających wydaleniu,
m) pod obiekty łączności radiowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
n) pod obiekty kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ruchu lotniczego,
o) pod obiekty zbiorników wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią oraz stopni wodnych, a także pod stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;
2)
nieruchomości pod drogami publicznymi, liniami kolejowymi oraz liniami i obiektami łączności, którym odrębne przepisy nadają znaczenie obronne;
3)
nieruchomości pod wojskowymi bocznicami kolejowymi;
4)
nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele, o których mowa w pkt 1-3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2004 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...