• Rozporządzenie Rady Minis...
  01.03.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2008.75.450 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania

Obserwuj akt
Na podstawie art 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1.
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1.
Do Pełnomocnika należy:
1)
realizowanie polityki rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny;
2)
opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
3)
przeprowadzanie analiz i ocen rozwiązań prawnych pod kątem respektowania równego traktowania, a także występowanie do właściwych organów z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie spraw należących do Pełnomocnika;
4)
podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;
5)
dokonywanie analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, oraz inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także do ochrony przed dyskryminacją w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny we wszystkich dziedzinach życia społecznego;
6)
monitorowanie sytuacji w zakresie równego traktowania;
7)
promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania.
2.
(uchylony).
Do Pełnomocnika należy także:
1)
współpraca w sprawach związanych z równym traktowaniem oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji z powodów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi,
2)
współpraca w przygotowywaniu sprawozdań i raportów z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
3)
przedstawianie opinii w sprawie możliwości przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do umów międzynarodowych dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji
- w porozumieniu z właściwymi ministrami.
Pełnomocnik może inicjować, realizować, koordynować lub monitorować programy na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, we współpracy z właściwymi ministrami.
1.
Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współdziałaniu z właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnienie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2.
Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.
3.
Pełnomocnik podejmuje współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań.
4.
Zadania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność Pełnomocnik wykonuje we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.
1.
Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, w tym programy na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik opracowuje we współpracy z ministrem właściwym do spraw rodziny w zakresie jego działania.
3.
Pełnomocnik może przystępować do programów lub projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620), dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji, a także realizować te programy lub projekty.
1.
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:
1)
analizy, oceny i wnioski, wiążące się z zakresem jego działania;
2)
okresowe informacje o swojej pracy.
2.
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji powierzonych mu zadań.
Pełnomocnik może powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz wnioskować do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przeprowadzenie badań i ekspertyz związanych z zakresem powierzonych mu zadań.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...