• Rozporządzenie Rady Minis...
  27.02.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2013.0.28 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań

Obserwuj akt

          Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000018572, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-87-78z dniem 1 stycznia 2013 r. otrzymuje nazwę COBRO - Instytut Badawczy Opakowań.
Nadzór nad COBRO - Instytutem Badawczym Opakowań, zwanym dalej "Instytutem", sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
1.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w obszarach:
1)
opakowalnictwa;
2)
tworzenia i rozwoju podstaw technologii wytwarzania i metod badań.
2.
Do zakresu działania Instytutu należy:
1)
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących:
a) właściwości materiałów opakowaniowych,
b) technologie nowych materiałów opakowaniowych i opakowań,
c) wzajemne oddziaływania na siebie produktu i opakowania oraz metod zabezpieczania pakowanego produktu,
d) opracowywanie nowych metod oceny jakości, bezpieczeństwa wyrobów i ich zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej oraz wprowadzanie w kraju standardów europejskich i światowych w zakresie objętym przedmiotem działania,
e) organizację i zarządzanie gospodarką opakowaniami oraz procesami produkcji opakowań,
f) prognozowanie kierunków rozwoju przemysłu i rynku opakowań,
g) tworzenie technologii i urządzeń ochrony środowiska, sozologii związanej z opakowaniami,
h) doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych;
2)
prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;
3)
upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;
4)
świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...