• Rozporządzenie Rady Minis...
  23.07.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2005.86.736 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
sposób i tryb scalania i podziału nieruchomości, w tym:
a) rodzaje czynności poprzedzających wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości oraz terminy wykonywania tych czynności,
b) sposób ustalania granic zewnętrznych gruntów przeznaczonych do objęcia scaleniem i podziałem,
c) sposób przyjmowania granic nieruchomości przy wykonywaniu mapy z projektem scalenia i podziału,
d) sposób wyboru i działania rady uczestników scalenia,
e) sposób sporządzania, rodzaje i treść dokumentów niezbędnych w postępowaniu w sprawie scalenia i podziału;
2)
sposób i tryb ustalania opłat adiacenckich.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2)
wójcie - należy przez to rozumieć wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;
3)
radzie - należy przez to rozumieć radę uczestników scalenia, o której mowa w art. 103 postępowanie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, ust. 2 ustawy.

Rozdział 2. Czynności poprzedzające podjęcie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości

1.
Wójt podejmuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości:
1)
na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, o których mowa w art. 102 warunki scalania i podziału nieruchomości, ust. 2 ustawy;
2)
z urzędu, jeżeli w planie miejscowym określono obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów lub gdy na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50 % powierzchni gruntów.
2.
Właściciele lub użytkownicy wieczyści do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołączają:
1)
odpisy ksiąg wieczystych lub, w przypadku ich braku, inne dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości;
2)
wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości.
 Wójt, w okresie do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 3, ust. 1 pkt 1, przeprowadza analizę okoliczności uzasadniających dokonanie scalenia i podziału nieruchomości, a w szczególności:
1)
przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu, ustalonych w planie miejscowym;
2)
wniosków, o których mowa w § 3, ust. 1 pkt 1;
3)
dotychczasowej struktury przestrzennej nieruchomości;
4)
stanu istniejącej infrastruktury technicznej i potrzeby jej rozbudowy;
5)
możliwości sfinansowania przez gminę wydatków związanych z budową lub rozbudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych kosztów związanych z przeprowadzeniem scalenia i podziału nieruchomości;
6)
zgodności dokumentów określających stan prawny nieruchomości z danymi z katastru nieruchomości.
1.
Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, o której mowa w § 4, wójt przedstawia radzie gminy projekt uchwały:
1)
o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości w granicach określonych w tym projekcie albo
2)
o odmowie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
2.
Do projektu uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości dołącza się:
1)
wypis i wyrys z katastru nieruchomości sporządzony dla gruntów przeznaczonych do scalenia i podziału nieruchomości, z zaznaczonymi granicami zewnętrznymi tych gruntów;
2)
wypis i wyrys z planu miejscowego.
3.
Granice nieruchomości przeznaczonych do scalenia i podziału ustala się i przyjmuje według katastru nieruchomości, a stan prawny nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości.
4.
Informację o podjęciu uchwały o odmowie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości wójt podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Rozdział 3. Rada uczestników scalenia

1.
Po wejściu w życie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości, wójt wyznacza termin zebrania informacyjnego i powiadamia o nim uczestników postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
2.
Na zebraniu informacyjnym, o którym mowa w ust. 1, wójt:
1)
zapoznaje uczestników postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości z uchwałą o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości oraz z wynikami przeprowadzonej analizy;
2)
przeprowadza, na wniosek uczestników postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, wybory rady.
3.
Wyboru członków rady dokonuje się zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu w głosowaniu niejawnym przy udziale co najmniej połowy uczestników postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości. Każdy uczestnik postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości ma prawo zgłosić jednego kandydata. Osoby, które otrzymały najwięcej głosów, wchodzą w skład rady. Spory dotyczące głosowania rozstrzyga wójt.
Rada dokonuje wyboru przewodniczącego spośród jej członków.
1.
Opinie rady w sprawach, o których mowa w art. 103 postępowanie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, ust. 3 i 4 ustawy, są zamieszczane w protokole posiedzeń rady i przekazywane wójtowi.
2.
W przypadku braku jednomyślności przy opiniowaniu spory między członkami rady są rozstrzygane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego rady.

Rozdział 4. Opracowanie projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości oraz rodzaje i treść dokumentów niezbędnych w postępowaniu w sprawie scalenia i podziału nieruchomości

1.
W celu opracowania projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości, uwzględniając zaktualizowane dane z katastru nieruchomości, dla gruntów objętych uchwałą o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości upoważniony przez wójta geodeta przygotowuje geodezyjną dokumentację projektową scalenia i podziału nieruchomości, na którą składa się:
1)
mapa z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości;
2)
rejestr nieruchomości, z wykazaniem stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale.
2.
Geodeta, o którym mowa w ust. 1, wykonuje dodatkowo czynności polegające na:
1)
geodezyjnym opracowaniu granic nieruchomości objętych scaleniem i podziałem nieruchomości;
2)
wyznaczeniu i wskazaniu uczestnikom postępowania granic nowo wydzielonych działek gruntu oraz utrwaleniu tych granic, zgodnie z przepisami o rozgraniczaniu nieruchomości.
Przed podjęciem uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości dokumentacja, o której mowa w § 9, ust. 1, podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wójt przedstawia radzie gminy projekt uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości, zawierający w szczególności:
1)
geodezyjną dokumentację projektową scalenia i podziału nieruchomości, o której mowa w § 9, ust. 1;
2)
wnioski, uwagi i zastrzeżenia zgłoszone w okresie wyłożenia projektu do wglądu;
3)
protokoły z posiedzeń rady;
4)
propozycje rozstrzygnięć ze wskazaniem praw do nowo wydzielonych działek gruntu.

Rozdział 5. Ustalanie opłat adiacenckich

1.
Rzeczoznawca majątkowy określa:
1)
wartość nieruchomości przed scaleniem i podziałem według stanu na dzień wejścia w życie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości;
2)
wartość nieruchomości przyznanych w wyniku scalenia i podziału według stanu na dzień wejścia w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości.
2.
Przy określaniu wartości nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się planowane do wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej, określone w uchwale rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się ceny na dzień wejścia w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości.
1.
Opłatę adiacencką ustala wójt w drodze decyzji, zgodnie z uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości oraz ugodą, o której mowa w art. 107 obowiązek wniesienia opłat adiacenckich, ust. 3 ustawy.
2.
Opłata adiacencka, ustalona na podstawie wartości, o których mowa w § 12, ust. 1, podlega waloryzacji na dzień wydania decyzji o opłacie adiacenckiej, zgodnie z art. 5 waloryzacja należnych kwot, i art. 227 uchylony, ustawy.

Rozdział 6. Przepis końcowy

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...