• Rozporządzenie Rady Minis...
  07.12.2023

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych

Stan prawny aktualny na dzień: 07.12.2023

Dz.U.2001.84.911 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych

Obserwuj akt

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, a w szczególności:
1)
dane przekazywane do ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej "ewidencją",
2)
tryb przekazywania zmian danych, o których mowa w pkt 1,
3)
sposób postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną w przypadku ustalenia terenu zamkniętego lub utraty przez teren charakteru zamkniętego.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ustawie", należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1.
Dane odnoszące się do gruntów, a także budynków i lokali, którym nie została przyznana klauzula tajności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, wykazuje się w ewidencji w sposób określony w przepisach o ewidencji gruntów i budynków.
2.
Źródłem danych, o których mowa w ust. 1, są:
1)
materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
2)
mapy, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne, ust. 2 ustawy,
3)
prace geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne, ust. 2d ustawy,
4)
inne materiały geodezyjne i kartograficzne określone w przepisach o ewidencji gruntów i budynków.
1.
W przypadku braku materiałów, o których mowa w § 3, ust. 2 pkt 1, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje, na wniosek starosty, posiadane dane dotyczące gruntów, a także budynków i lokali, którym nie została przyznana klauzula tajności, w trybie określonym w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne, ust. 2b ustawy.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku starosty.
Zmiany danych odnoszących się do gruntów, a także budynków i lokali, którym nie została przyznana klauzula tajności, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje do ewidencji w trybie określonym w art. 22 zgłaszanie staroście zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, ust. 2 ustawy.
1.
W przypadku ustalenia terenu zamkniętego, na obszarze, na którym dotychczas była prowadzona ewidencja, starosta po otrzymaniu dokumentacji, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne, ust. 2a ustawy, niezwłocznie dostosowuje tę ewidencję do przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2.
Główny Geodeta Kraju przekazuje staroście wykaz obiektów, którym została przyznana klauzula tajności, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne, ust. 2b ustawy.
3.
Dokumentację zawierającą informację niejawną o budynkach i lokalach znajdujących się na terenie zamkniętym starosta wyłącza z ewidencji i przekazuje zarządzającemu terenem zamkniętym.
Po założeniu ewidencji dla terenu zamkniętego starosta niezwłocznie przekazuje nieodpłatnie zarządzającemu terenem zamkniętym:
1)
kopię mapy ewidencyjnej obszaru terenu zamkniętego,
2)
wypisy z ewidencji dla działek, budynków i lokali znajdujących się na terenie zamkniętym,
3)
inną dokumentację geodezyjną i kartograficzną dotyczącą obszaru terenu zamkniętego, znajdującą się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, według zapotrzebowania zarządzającego terenem zamkniętym.
W przypadku wydania przez właściwy organ decyzji o utracie przez teren charakteru zamkniętego, zarządzający terenem zamkniętym przekazuje staroście nieodpłatnie posiadaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną, zawierającą dane dotyczące gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na byłym terenie zamkniętym, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji.
Przekazanie dokumentacji, o której mowa w § 7 i 8, następuje protokolarnie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...