• Rozporządzenie Rady Minis...
  27.02.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2006.30.207 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń

Obserwuj akt

Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa tryb przeprowadzania wysłuchania publicznego, o którym mowa w art. 9 zasady i tryb wysłuchania publicznego dotyczące projektu rozporządzenia, ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanej dalej "ustawą", oraz sposób dokumentowania jego przebiegu.
Wysłuchanie publiczne może być przeprowadzone samodzielnie, wyłącznie z udziałem podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia w trybie określonym w art. 7 zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, ustawy, albo łącznie z międzyministerialną konferencją uzgodnieniową dotyczącą projektu tego rozporządzenia.
1.
Wysłuchanie publiczne przygotowuje i prowadzi przedstawiciel komórki organizacyjnej urzędu, która opracowała projekt rozporządzenia. W przypadku gdy projekt rozporządzenia został opracowany w urzędzie zapewniającym obsługę organu podległego lub nadzorowanego przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra kierującego działem administracji rządowej, wysłuchanie publiczne może być przygotowane i prowadzone przez przedstawiciela tego urzędu, za zgodą odpowiednio Prezesa Rady Ministrów albo ministra kierującego działem administracji rządowej.
2.
W przypadku gdy wysłuchanie publiczne jest przeprowadzane łącznie z międzyministerialną konferencją uzgodnieniową, może je prowadzić również przedstawiciel komórki organizacyjnej urzędu właściwej do spraw prawnych, jeżeli koordynuje ona prace legislacyjne w urzędzie.
Informacja o wysłuchaniu publicznym, o której mowa w art. 9 zasady i tryb wysłuchania publicznego dotyczące projektu rozporządzenia, ust. 2 ustawy, wskazuje przedmiot wysłuchania publicznego oraz jego termin i miejsce.
1.
W wysłuchaniu publicznym uczestniczą osoby wskazane imiennie w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7 zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, ustawy, jako uprawnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego pracami nad projektem rozporządzenia.
2.
W wysłuchaniu publicznym, ze strony jego organizatora, biorą udział osoby, które uczestniczyły w opracowaniu projektu rozporządzenia pod względem merytorycznym i prawnym.
3.
Prowadzący wysłuchanie publiczne sporządza listę obecności jego uczestników.
Prowadzący wysłuchanie publiczne umożliwia przedstawienie stanowiska wszystkim uczestnikom wysłuchania publicznego.
1.
Prowadzący wysłuchanie publiczne lub osoby, o których mowa w § 5, ust. 2, na bieżąco ustosunkowują się do racji i argumentów prezentowanych przez uczestników wysłuchania publicznego.
2.
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowej analizy lub dodatkowych konsultacji stanowisko wobec racji i argumentów prezentowanych przez uczestników wysłuchania publicznego może być przedstawione w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, w formie pisemnej.
1.
Przebieg wysłuchania publicznego dokumentuje się w formie protokołu.
2.
Przebieg wysłuchania publicznego może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.
3.
Protokół wysłuchania publicznego zawiera w szczególności:
1)
imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji w trakcie wysłuchania publicznego, wraz ze wskazaniem podmiotów, które reprezentują;
2)
główne tezy opinii prezentowanych przez osoby, o których mowa w pkt 1;
3)
stanowisko prowadzącego wysłuchanie publiczne wobec prezentowanych opinii.
4.
Protokół wysłuchania publicznego jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2006 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...