• Rozporządzenie Rady Minis...
  23.07.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2021.0.535 t.j. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Obserwuj akt

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:
1)
do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;
2)
ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;
3)
ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;
4)
ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.
1.
Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:
1)
skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;
2)
skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;
3)
skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;
4)
skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;
5)
skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;
6)
skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;
6a)
sprzeciwów od decyzji – 100 zł;
7)
zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.
2.
Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1)
budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;
2)
energetyki - 10.000 zł;
3)
transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;
4)
radiofonii i telewizji - 10.000 zł;
5)
publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;
6)
działalności bankowej - 10.000 zł;
7)
ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;
8)
funduszy emerytalnych - 10.000 zł;
9)
funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;
10)
wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;
11)
obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;
12)
kasyn gry - 10.000 zł;
13)
innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;
14)
łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;
15)
usług pocztowych - 1.000 zł;
16)
ochrony osób i mienia - 5.000 zł;
17)
usług detektywistycznych - 5.000 zł;
18)
obrotu dewizowego - 5.000 zł;
19)
prawa celnego - 5.000 zł;
20)
produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;
21)
aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1.000 zł;
22)
żywności i żywienia - 1.500 zł;
23)
geologii i górnictwa - 1.000 zł;
24)
kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;
25)
sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;
26)
utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;
27)
w pozostałym zakresie - 500 zł.
3.
Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:
1)
budownictwa i architektury - 500 zł;
2)
zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;
3)
ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;
4)
gospodarki wodnej - 300 zł;
5)
nieruchomości - 200 zł;
6)
rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;
7)
ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;
8)
cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;
9)
aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;
10)
kombatantów - 100 zł;
11)
własności przemysłowej - 1.000 zł;
12)
zobowiązań podatkowych - 500 zł;
13)
prawa celnego - 500 zł.
4.
Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.
5.
Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.
6.
W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.
Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.
Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.
1.
Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.
2.
(utracił moc).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 24.12.2003 r. - Dz.U. z 2003 r. poz. 2193 ]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...