• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  28.01.2023

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Stan prawny aktualny na dzień: 28.01.2023

Dz.U.2013.0.249 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2022-12-16
Dz.U. uchylający akt: 2022.0.2469

     Na podstawie art. 24b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
2)
treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
dokument elektroniczny - dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235);
2)
interfejs - oprogramowanie umożliwiające komunikację między systemami teleinformatycznymi;
3)
mechanizmy ZSIN - zespół współpracujących ze sobą urządzeń i programów oraz procedur przetwarzania informacji umożliwiających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
4)
PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, o którym mowa w art. 31a numer PESEL i jego nadawanie ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.);
5)
REGON - krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w art. 42 krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2);
6)
TERYT - krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
7)
ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
8)
użytkownicy ZSIN - podmioty korzystające za pomocą ZSIN z danych zawartych w rejestrach publicznych, o których mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 pkt 3 ustawy.

Rozdział 2. Sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach, zwany dalej "ZSIN", tworzy się przez:
1)
utworzenie i wdrożenie infrastruktury technicznej ZSIN;
2)
utworzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanego dalej "centralnym repozytorium".
1.
Infrastrukturę techniczną ZSIN stanowią:
1)
integrująca platforma elektroniczna, zwana dalej "IPE", tworzona i utrzymywana przez Głównego Geodetę Kraju, zapewniająca:
a) prowadzenie centralnego repozytorium,
b) komunikację między rejestrami publicznymi, o których mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 pkt 3 ustawy, zwanymi dalej "rejestrami włączonymi do ZSIN", w tym wymianę danych między tymi rejestrami oraz zawiadomień o zmianach danych tych rejestrów,
c) tworzenie i udostępnianie organom administracji publicznej oraz sądom prowadzącym księgi wieczyste danych zawartych w centralnym repozytorium, w tym zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, w zakresie, o którym mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 pkt 6 ustawy,
d) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych zawartych w centralnym repozytorium obejmujących obszar całego kraju, wybranych województw bądź grupy powiatów;
2)
interfejsy i odpowiednie mechanizmy systemów teleinformatycznych, stosowanych do prowadzenia rejestrów włączonych do ZSIN, umożliwiające korzystanie ze zbiorów danych tych rejestrów przez użytkowników ZSIN w zakresie niezbędnym do wykonywania operacji określonych w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 ustawy.
2.
Założenia dotyczące architektury ZSIN określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Centralne repozytorium tworzy się na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków udostępnianych przez właściwe organy w postaci plików zapisanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy.
2.
Centralne repozytorium prowadzi się w postaci bazy danych za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego w szczególności zapisywanie, aktualizację i bezpieczne utrzymywanie zbiorów danych, a ponadto:
1)
wizualizację danych;
2)
wykonywanie analiz na zbiorach danych tego repozytorium, w tym analiz przestrzennych;
3)
udostępnianie danych w formatach wymiany danych określonych przez przepisy wydane na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy;
4)
sporządzanie na potrzeby statystyki publicznej raportów miesięcznych zawierających informacje o zwiększeniu się i zmniejszeniu liczby budynków;
5)
nadawanie uprawnień użytkownikom ZSIN;
6)
kontrolę dostępu do danych i identyfikację użytkowników ZSIN;
7)
odtwarzanie historii każdego obiektu ewidencyjnego, w szczególności podanie stanu danych aktualnego dla obiektu we wskazanym czasie;
8)
wykonywanie analiz statystycznych w zakresie wykorzystywania za pośrednictwem mechanizmów ZSIN danych zawartych w rejestrach włączonych do ZSIN oraz analiz w zakresie spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
9)
udostępnianie przez Głównego Geodetę Kraju podmiotom, o których mowa w art. 15 udostępnianie danych z rejestru publicznego ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, informacji pochodzących z ewidencji gruntów i budynków zawartych w centralnym repozytorium.
1.
Dane zawarte w centralnym repozytorium pod względem ich treści są kopią danych ewidencji gruntów i budynków.
2.
W przypadku gdy dane dotyczące tych samych obiektów ewidencyjnych, położonych na granicach sąsiadujących ze sobą jednostek podziału terytorialnego kraju, przekazane do centralnego repozytorium, różnią się między sobą, w centralnym repozytorium przechowuje się wszystkie wersje danych dotyczących tych obiektów i wyróżnia się je jako odrębną klasę obiektów.
3.
Dane ewidencji gruntów i budynków określające właścicieli oraz innych władających, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w art. 51 uchylony ustawy, przechowuje się w centralnym repozytorium w postaci jednego, spójnego zbioru danych.
4.
Przetwarzanie danych osobowych w ZSIN odbywa się zgodnie z zasadami, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 39a utracił moc ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczącymi wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
5.
Specyfikację schematów aplikacyjnych UML danych zawartych w centralnym repozytorium określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Centralne repozytorium jest na bieżąco aktualizowane w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
2.
Nowe lub zmodyfikowane dane ewidencji gruntów i budynków są przekazywane do centralnego repozytorium z chwilą ich wprowadzenia do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w postaci plików sformatowanych zgodnie ze schematem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy.
1.
System teleinformatyczny stosowany do prowadzenia ksiąg wieczystych komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 pkt 3-5 ustawy, w szczególności:
1)
generowanie zawiadomień o nowych wpisach w księgach wieczystych oraz przekazywanie tych zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych do właściwego starosty za pośrednictwem infrastruktury technicznej ZSIN;
2)
odbiór, w postaci dokumentów elektronicznych, zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków;
3)
dokonywanie sprawdzenia, o którym mowa w art. 6268 wpis w księdze wieczystej § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), z wykorzystaniem danych zawartych w centralnym repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
4)
udostępnianie danych zawartych w księgach wieczystych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym weryfikacji zgodności jej danych z danymi zawartymi w księgach wieczystych.
2.
PESEL komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności:
1)
generowanie i przekazywanie zawiadomień o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL, dotyczących osób fizycznych ujawnionych w zbiorze danych, o którym mowa w § 6 ust. 3, w zakresie brzmienia ich nazwiska, imion, imion rodziców, adresu miejsca pobytu stałego, obywatelstwa, numeru PESEL, a także informacji o zgonie tych osób, zwanych dalej "danymi PESEL";
2)
udostępnianie danych PESEL w zakresie niezbędnym do weryfikacji danych osobowych dotyczących podmiotów ewidencji gruntów i budynków.
3.
REGON oraz TERYT komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności:
1)
udostępnianie starostom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych:
a) REGON w zakresie pełnych i skróconych nazw osób prawnych i jednostek organizacyjnych, ich siedziby oraz numeru identyfikacyjnego REGON,
b) TERYT w zakresie identyfikatorów i nazw podziału administracyjnego, identyfikatorów i nazw miejscowości, identyfikatorów i nazw ulic oraz identyfikatorów rejonów statystycznych;
2)
odbieranie i wykorzystanie raportów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4;
3)
korzystanie z udostępnianych przez ZSIN danych oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951).
4.
Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86), zwany dalej "KSEP", komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający:
1)
korzystanie z danych zawartych w centralnym repozytorium oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia KSEP;
2)
udostępnianie na potrzeby ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w KSEP, dotyczących maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, za pomocą usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
5.
Lokalne systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków komunikują się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy, a w szczególności:
1)
tworzenie i przekazywanie drogą elektroniczną plików zawierających dane o obiektach tej ewidencji, które były przedmiotem zmian, do centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
2)
generowanie zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków i przekazywanie tych zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych do sądów prowadzących księgi wieczyste, organów podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3)
odbiór, w postaci dokumentów elektronicznych, zawiadomień o nowych wpisach w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych lub zmianach dokonanych w tej bazie, a także zawiadomień o zmianach danych dotyczących osób fizycznych uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, przekazywanych przez PESEL, oraz wykorzystywanie tych zawiadomień w procesie aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków;
4)
wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie danych zawartych w innych rejestrach włączonych do ZSIN, w szczególności w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, REGON, TERYT oraz KSEP.
6.
Dopuszcza się odstąpienie od wdrożenia funkcjonalności, o której mowa w ust. 5 pkt 2, dotyczącej generowania i przekazywania, za pośrednictwem infrastruktury technicznej ZSIN, zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków do organów podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, jeżeli zainteresowane organy uzgodnią i wdrożą inny sposób komunikowania się w tym zakresie drogą elektroniczną.
Główny Geodeta Kraju w porozumieniu ze starostami na podstawie centralnego repozytorium tworzy rozwiązania umożliwiające korzystanie z usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczących zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 3. Treść, forma i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w rejestrach publicznych włączonych do ZSIN

1.
Zawiadomienia o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków przekazuje się do sądów prowadzących księgi wieczyste, organów podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, a także do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pomocą infrastruktury technicznej ZSIN w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie XML.
2.
Treść zawiadomień, o których mowa w ust. 1, oraz ich schematy XML określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.
Wypisy z operatu ewidencyjnego oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej załączane do zawiadomień kierowanych do sądów prowadzących księgi wieczyste zapisuje się w formatach właściwych dla dokumentów tekstowo-graficznych, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 18 delegacja ustawowa ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1.
Zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej są przekazywane do właściwego starosty za pomocą infrastruktury technicznej ZSIN w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie XML.
2.
Treść zawiadomień o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej oraz schemat XML tych zawiadomień określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1.
Zawiadomienia o zmianach danych PESEL są generowane automatycznie przez interfejs, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, i za pośrednictwem mechanizmów ZSIN udostępniane właściwym starostom, w przypadku gdy ulegną zmianie dane dotyczące osoby fizycznej będącej podmiotem ewidencyjnym.
2.
Treść zawiadomień o zmianach danych PESEL określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
1.
Zawiadomienia, o których mowa w § 10 i 11, podlegają uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu informatycznego wysyłającego zawiadomienie.
2.
Przekazanie zawiadomienia w trybie, o którym mowa w ust. 1, stanowi wykonanie obowiązków wzajemnego zawiadamiania sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków, określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.), a także, nałożonego przez przepisy wydane na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy, obowiązku przekazywania do organów podatkowych zawiadomień o zmianach danych mających znaczenie dla wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
3.
Zawiadomienia, o których mowa w § 12, są wykorzystywane w procesach aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po weryfikacji ich treści z danymi PESEL udostępnianymi za pomocą infrastruktury technicznej ZSIN.
Mechanizmy ZSIN zapewnią przekazywanie nadawcy zawiadomienia informacji zwrotnej o doręczeniu zawiadomienia do adresata zawiadomienia.

Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Główny Geodeta Kraju oraz inne organy wymienione w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 ustawy podejmą planowe działania mające na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN, o której mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 42 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Szczegółowy zakres i harmonogram działań, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Główny Geodeta Kraju zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o:
1)
uruchomieniu poszczególnych funkcjonalności ZSIN, o których mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 ustawy,
2)
utworzeniu centralnego repozytorium dla powiatu lub grupy powiatów, a następnie dla całego kraju,
3)
rozpoczęciu aktualizacji centralnego repozytorium w sposób określony w § 7 ust. 1 i 2 dla powiatu lub grupy powiatów, a następnie dla całego kraju
- niezwłocznie po zaistnieniu tych zdarzeń.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...