• Rozporządzenie Rady Minis...
  14.06.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2021.0.1373 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwanego dalej „PRG”;
2)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG, w tym:
a) tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów
danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji PRG,
b) tryb udostępniania danych z PRG.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa – ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
zasób – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10 ustawy;
3)
PL-2000 lub PL-1992 – układy współrzędnych płaskich prostokątnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy;
4)
system teleinformatyczny PRG – system teleinformatyczny wspomagający realizację zadań określonych w art. 7a zadania Głównego Geodety Kraju ust. 1 pkt 6 ustawy;
5)
interfejs – oprogramowanie umożliwiające komunikację użytkownika lub systemu zewnętrznego z systemem teleinformatycznym PRG;
6)
ZSIN – zintegrowany system informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ustawy;
7)
TERYT – krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 41 krajowe rejestry urzędowe ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955).

Rozdział 2. Zakres informacji gromadzonych w bazie danych PRG

W PRG gromadzi się informacje dotyczące:
1)
przebiegu:
a) granic państwa,
b) granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
c) granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy,
d) granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
e) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową:
– sądów powszechnych: apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych,
– wojewódzkich sądów administracyjnych,
f) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur: regionalnych, okręgowych oraz rejonowych,
g) granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych:
– Policji, w tym komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej, komend powiatowych (miejskich) i rejonowych
oraz komisariatów,
– Straży Pożarnej, w tym komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich),
– Straży Granicznej, w tym oddziałów, placówek i dywizjonów,
– szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
h) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji
specjalnej:
– archiwów państwowych,
– urzędów skarbowych,
– izb administracji skarbowej,
– urzędów celno-skarbowych,
– nadleśnictw,
– regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
– zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
– regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
– urzędów morskich,
– urzędów żeglugi śródlądowej i ich delegatur,
i) granic pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i technicznego,
j) granic portów i przystani morskich,
k) granic red,
l) morskiej linii brzegowej,
m) linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
n) granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
o) granicy wyłącznej strefy ekonomicznej,
p) granic morskich wód wewnętrznych,
q) granic strefy przyległej;
2)
pól powierzchni:
a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
c) jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych,
d) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:
– morskich wód wewnętrznych,
– morza terytorialnego,
– wyłącznej strefy ekonomicznej,
– strefy przyległej;
3)
adresów i ich lokalizacji przestrzennej wraz z identyfikatorem TERYT: gminy, miejscowości oraz nazwy ulicy;
4)
nazw, identyfikatorów REGON i siedzib podmiotów, których właściwość miejscową lub obszary działania określają granice wymienione w pkt 1 lit. b oraz e–h;
5)
oznaczeń, w tym identyfikatorów lub kodów oraz nazw jednostek podziałów terytorialnych, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 49 rozporządzenie w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru terytorialnego ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz ustalonych przez właściwe organy administracji publicznej.

Rozdział 3. Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG

1.
Dane przestrzenne PRG pozyskuje się w układzie współrzędnych PL-2000 lub PL-1992 i przechowuje się w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy.
2.
Pola powierzchni, o których mowa w § 3 pkt 2, oblicza się na powierzchni elipsoidy odniesienia, o której mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, na podstawie granic, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a–c oraz n–p.
3.
Obiektom przestrzennym PRG nadawany jest identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej „IdIIP”, na który składają się:
1)
przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), uzupełniona po kropce skrótem „PRG”;
2)
identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;
3)
identyfikator wersji obiektu.
4.
Elementy identyfikatora IdIIP, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.
1.
PRG prowadzi się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego PRG, który zapewnia w szczególności:
1)
kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2)
tworzenie i aktualizację PRG;
3)
import danych z ewidencji gruntów i budynków, dotyczących granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, oraz danych z ewidencji miejscowości, ulic i adresów, dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej;
4)
wizualizację danych w postaci kartograficznej i tworzenie raportów.
2.
System teleinformatyczny PRG komunikuje się z ewidencją gruntów i budynków oraz z ewidencją miejscowości, ulic i adresów przez interfejs zapewniający przekazywanie do systemu teleinformatycznego PRG nowych lub zmienionych danych dotyczących:
1)
granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych – za pośrednictwem systemu ZSIN;
2)
adresów i ich lokalizacji przestrzennej – za pośrednictwem systemów teleinformatycznych ewidencji miejscowości,
ulic i adresów.
1.
Aktualizacji PRG dokonuje się z urzędu w zakresie:
1)
granic państwa – na podstawie:
a) umów międzynarodowych i związanej z tymi umowami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b) dokumentacji przekazanej Głównemu Geodecie Kraju przez Straż Graniczną oraz właściwe organy administracji
morskiej;
2)
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa – na podstawie przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale;
3)
granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych – na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków przekazanych przez starostów do systemu ZSIN;
4)
adresów oraz ich lokalizacji przestrzennej – na podstawie danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w związku z aktualizacją tej ewidencji;
5)
granic jednostek podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. d–h, oraz danych, o których mowa w § 3 pkt 4 i 5 – na podstawie danych przekazywanych przez właściwe organy administracji publicznej;
6)
podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. i–q – na podstawie informacji i danych przekazywanych przez właściwe organy administracji morskiej.
2.
Aktualizacji PRG dokonuje się w trybie czynności materialno-technicznych:
1)
w terminie 14 dni od dnia zmiany zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, określonego w akcie prawnym wprowadzającym tę zmianę;
2)
w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji lub danych przez właściwe organy administracji publicznej;
3)
na bieżąco w powiązaniu ze zmianami dokonywanymi w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz danymi dostępnymi w systemie ZSIN.
3.
Właściwe organy administracji publicznej przekazują Głównemu Geodecie Kraju posiadane informacje i zbiory danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia powstania zmian.
1.
Dane PRG są weryfikowane na bieżąco na podstawie dokumentów i danych, o których mowa w § 6 ust. 1.
2.
Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji podlegają usunięciu w trybie aktualizacji PRG.

Rozdział 4. Tryb udostępniania danych zawartych w PRG

1.
Dane zawarte w PRG udostępnia się za pomocą usług sieciowych przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
2.
Specyfikację usług sieciowych, o których mowa w ust. 1, dotyczących udostępniania danych z PRG, określa załącznik do rozporządzenia.
3.
Oprócz aktualnych danych dotyczących granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, z PRG udostępniane są także dane tych granic według stanu na dzień 1 stycznia w latach wcześniejszych.

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych staje się bazą danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
2.
System teleinformatyczny PRG prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się systemem teleinformatycznym PRG w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 28.07.2021 r. - Dz. U. z 2021 r. poz. .1373]


Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 lipca 2021 r. (poz. 1373)

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...