• Rozporządzenie Rady Minis...
  14.06.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, prekursorami kategorii 1, lub ich preparatami, oraz środkami zastępczymi

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2019.0.738 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, prekursorami kategorii 1, lub ich preparatami, oraz środkami zastępczymi

Obserwuj akt

  Na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
podmioty uprawnione do niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, prekursorów kategorii 1, lub ich preparatów, oraz środków zastępczych, uzyskanych w drodze czynności i działań przez jednostki organizacyjne administracji rządowej i Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej przy wykonywaniu zadań określonych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), zwanych dalej „środkami narkotycznymi”;
2)
szczegółowy tryb i warunki przechowywania oraz niszczenia środków narkotycznych.
Podmiotami uprawnionymi do niszczenia środków narkotycznych są:
1)
jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej wykonujące zadania określone ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwane dalej „jednostkami organizacyjnymi”;
2)
przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie przetwarzania odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art. 41 właściwość organów w sprawach zezwoleń na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730), zwany dalej „przedsiębiorcą”, jeżeli jednostka organizacyjna powierzy mu zniszczenie środków narkotycznych.
Środki narkotyczne, po ich zaewidencjonowaniu, przechowuje się w jednostkach organizacyjnych, w warunkach,
w których:
1)
nie stanowią one zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego;
2)
są zabezpieczone przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych, przez umieszczenie ich w odpowiednio chronionych pomieszczeniach oraz w zamkniętych i zaplombowanych metalowych szafach lub pojemnikach przymocowanych trwale do podłoża.
1.
Jednostki organizacyjne ewidencjonują przechowywane środki narkotyczne w formie zestawu kart trwale połączonych i kolejno ponumerowanych, sporządzonych pod względem graficznym w sposób ustalony przez kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej czynności i zadania, w trakcie których zostały uzyskane środki narkotyczne.
2.
Ewidencja przechowywanych środków narkotycznych zawiera na karcie tytułowej nazwę i adres jednostki organizacyjnej, która przechowuje środki narkotyczne, a na pozostałych kartach:
1)
w zakresie przychodu środków narkotycznych:
a) liczbę porządkową,
b) datę przyjęcia,
c) nazwę środka narkotycznego,
d) ilość przyjętą, wyrażoną w gramach, sztukach lub w innych jednostkach miary odpowiednich ze względu na rodzaj środka narkotycznego,
e) numer sprawy, w związku z którą uzyskano środki narkotyczne,
f) stopień służbowy, imię i nazwisko funkcjonariusza lub żołnierza:
– prowadzącego sprawę, w związku z którą uzyskano środki narkotyczne,
– przekazującego środki narkotyczne na przechowanie,
– przyjmującego środki narkotyczne na przechowanie,
g) uwagi;
2)
w zakresie rozchodu środków narkotycznych:
a) datę wydania,
b) nazwę środka narkotycznego,
c) ilość wydaną, wyrażoną w gramach, sztukach lub w innych jednostkach miary odpowiednich ze względu na rodzaj środka narkotycznego,
d) powód wydania środka narkotycznego,
e) wskazanie decyzji, na podstawie której następuje niszczenie środków narkotycznych,
f) stopień służbowy, imię i nazwisko funkcjonariusza lub żołnierza, który:
– wydaje środki narkotyczne,
– pobiera środki narkotyczne,
g) uwagi.
Ewidencja przechowywanych środków narkotycznych może być prowadzona w postaci elektronicznej, przy zastosowaniu oprogramowania identyfikującego dokonywane operacje i zapewniającego, że żadne wpisy nie zostaną usunięte, a korekty wpisów będą dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów, w których są określone osoby dokonujące korekty, oraz z zachowaniem zakresu informacji określonego w § 4 ust. 2.
Jednostki organizacyjne niszczą środki narkotyczne w oparciu o procedury, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 organy nadzorcze ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub powierzają ich zniszczenie przedsiębiorcy.
1.
Niszczenie środków narkotycznych następuje na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej, która
powinna zawierać następujące informacje:
1)
nazwę jednostki organizacyjnej;
2)
datę i miejsce wydania oraz podstawę prawną decyzji;
3)
stopień służbowy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe wydającego decyzję;
4)
numer sprawy, w związku z którą uzyskano środki narkotyczne;
5)
nazwę środka narkotycznego;
6)
powód zniszczenia;
7)
wskazanie jednostki organizacyjnej, która dokonuje niszczenia, albo przedsiębiorcy.
2.
Przed zniszczeniem środka narkotycznego sprawdza się, czy jest to środek narkotyczny, którego nazwę podano w decyzji, o której mowa w ust. 1.
3.
Przy czynności niszczenia środka narkotycznego przez przedsiębiorcę jest obecny przedstawiciel jednostki organizacyjnej, która powierzyła mu zniszczenie środków narkotycznych.
1.
Z czynności zniszczenia środków narkotycznych przedstawiciel jednostki organizacyjnej, która dokonuje zniszczenia, sporządza niezwłocznie protokół zniszczenia, w którym zamieszcza się:
1)
oznaczenie decyzji, o której mowa w § 7 ust. 1;
2)
datę i miejsce sporządzenia protokołu;
3)
datę i miejsce dokonania zniszczenia;
4)
informację o nazwie i ilości zniszczonych środków narkotycznych;
5)
informację o sposobie dokonania zniszczenia środków narkotycznych;
6)
imiona i nazwiska oraz stopnie lub stanowiska służbowe osób, które dokonały zniszczenia oraz obecnych przy tej czynności.
2.
Jeżeli czynność zniszczenia środków narkotycznych została powierzona przedsiębiorcy, protokół zniszczenia sporządza przedstawiciel jednostki organizacyjnej, która powierzyła mu zniszczenie środków narkotycznych.
3.
Decyzję o zniszczeniu środków narkotycznych i protokół zniszczenia dołącza się do akt sprawy, w związku z którą uzyskano te środki narkotyczne.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 19.04.2019 r. - Dz. U. z 2019 r. poz. 738]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...