• Art. 20. - Prowadzenie i...
  17.04.2024

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.650 - Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej

Obserwuj akt

Art. 20. siec onk.


Prowadzenie infolinii onkologicznej

1.
W ramach Krajowej Sieci Onkologicznej Fundusz prowadzi infolinię onkologiczną, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w ramach której jest udzielana informacja o organizacji opieki onkologicznej w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, w tym o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.
(2. Infolinia onkologiczna umożliwia dokonanie zapisu na pierwszorazowe świadczenie opieki zdrowotnej w podmiocie działającym w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej oraz zmiany lub anulowania terminu pierwszorazowego świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku gdy zapis dokonany był za pośrednictwem infolinii onkologicznej, przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
(Art. 20 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 06.04.2024 r.)
3.
Infolinia onkologiczna jest prowadzona na poziomie krajowym.
4. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, w infolinii onkologicznej przetwarza się dane obejmujące:
1)
oznaczenie świadczeniobiorcy:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) adres miejsca zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
c) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku noworodka – numer PESEL jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, numer kolejny noworodka oraz datę jego urodzenia i oznaczenie płci,
d) w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – imię (imiona) i nazwisko przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 605) oraz adres jego miejsca zamieszkania,
e) numer telefonu, jeżeli świadczeniobiorca go posiada,
f) adres poczty elektronicznej, jeżeli świadczeniobiorca go posiada;
2)
dane świadczeniodawcy, który będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej danemu świadczeniobiorcy w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej:
a) nazwa i adres świadczeniodawcy,
b) miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
c) numer telefonu,
d) adres poczty elektronicznej,
e) imię (imiona) i nazwisko lekarza, który ma udzielić świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
oznaczenie terminu, w którym danemu świadczeniobiorcy mają zostać udzielone świadczenia opieki zdrowotnej, wynikającego z harmonogramu przyjęć, o którym mowa w art. 19a harmonogram przyjęć ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
4)
nazwę i adres miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
dane koordynatora:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer telefonu służbowego,
c) adres służbowej poczty elektronicznej;
6)
dane świadczeniodawców innych niż wskazanych w pkt 2, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej:
a) nazwa i adres świadczeniodawcy,
b) miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
c) numer telefonu,
d) adres poczty elektronicznej
– wraz z oznaczeniem dostępnych terminów;
7)
dane zawarte w informacji o skierowaniu do lekarza specjalisty lub szpitala, o których mowa w art. 59b skierowanie w postaci elektronicznej ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
(Art. 20 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 06.04.2024 r.)
5. Podmioty, o których mowa w art. 3 podmioty tworzące Krajową Sieć Onkologiczną ust. 2, udostępniają w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, prowadzone przez nie harmonogramy przyjęć, o których mowa w art. 19a harmonogram przyjęć ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2. Dostęp do harmonogramów przyjęć, o których mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje osobom dokonującym zapisu na świadczenie opieki zdrowotnej oraz jego zmiany lub anulowania za pośrednictwem infolinii onkologicznej.
(Art. 20 ust. 5 wchodzi w życie z dniem 06.04.2024 r.)
Art. 20. Prowadzenie infolinii onkologicznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...