• Art. 28. - Skład Rady
  17.04.2024

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.650 - Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej

Obserwuj akt

Art. 28. siec onk.


Skład Rady

1.
W skład Rady wchodzi 10 członków:
1)
4 ekspertów z następujących dziedzin medycyny i dziedzin nauk społecznych: onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, patomorfologii, ekonomii i finansów, wskazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
2)
przedstawiciel KOM;
3)
przedstawiciel WOM wskazany przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
4)
przedstawiciel Funduszu;
5)
przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
6)
przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
7)
przedstawiciel organizacji pacjentów wskazany przez Rzecznika Praw Pacjenta.
2.
Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3.
Członków Rady będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4–7, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje na wniosek tych podmiotów.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia wyznacza przewodniczącego Rady spośród jej członków.
5.
W przypadku odwołania członka Rady przed upływem kadencji albo jego śmierci kadencja członka powołanego na jego miejsce upływa z dniem upływu kadencji odwołanego członka.
6.
Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady w przypadku:
1)
rezygnacji ze stanowiska;
2)
utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3)
nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady;
4)
skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
złożenia umotywowanego wniosku przez podmiot, którego dany członek Rady jest przedstawicielem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, przez Rzecznika Praw Pacjenta;
6)
złożenia umotywowanego wniosku przewodniczącego Rady;
7)
niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 31 osoby wyłączone z udziału w pracach Rady ust. 1, albo nieujawnienia okoliczności, o których mowa w art. 31 osoby wyłączone z udziału w pracach Rady ust. 2.
7.
W przypadku odwołania członka Rady albo jego śmierci minister właściwy do spraw zdrowia powołuje nowego członka Rady. Przepis ust. 3 stosuje się.
Art. 28. Skład Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...