• § 15. - Skonsolidowany r...
  24.03.2023

§ 15 skons. spraw. fina


Skonsolidowany rachunek zysków i strat

1.
Do skonsolidowanego rachunku zysków i strat włącza się w pełnej wysokości:
1)
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat każdej jednostki zależnej za okres:
a) od początku roku obrotowego lub od dnia objęcia kontroli,
b) do końca roku obrotowego lub do dnia ustania kontroli
- jeżeli dzień objęcia kontroli lub dzień ustania kontroli nastąpiły w ciągu roku obrotowego;
2)
zysk lub stratę na sprzedaży całości lub części jednostki.
2.
Zysk lub stratę na sprzedaży udziałów jednostki zależnej stanowi dla grupy kapitałowej różnica między przychodem ze zbycia udziałów tej jednostki a odpowiadającą im częścią aktywów netto jednostki zależnej ustaloną na dzień zbycia, skorygowaną o nieodpisaną część wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, dotyczącą zbytych udziałów.
3.
Zysk lub stratę, o których mowa w ust. 2, ustala się również przy każdorazowej istotnej transakcji zbycia udziałów.
4.
Jeżeli na skutek sprzedaży części udziałów jednostka przestaje być zależna lub stowarzyszona, stosuje się przepisy ust. 2.
5.
Zysk lub stratę na sprzedaży całości lub części udziałów jednostki zależnej wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji "Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych".
6.
W "Dodatkowych informacjach i objaśnieniach skonsolidowanego sprawozdania finansowego" podaje się:
1)
wartość księgową netto aktywów każdej zbytej lub nabytej jednostki zależnej;
2)
sposób rozliczeń pomiędzy jednostką zbywającą i nabywającą;
3)
odrębnie wynik ze zbycia każdej jednostki zależnej.
§ 15 Skonsolidowany rachunek zysków i strat - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...