• Art. 31. - Warunki nadan...
  25.07.2024

Ustawa o służbie zagranicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.406 t.j. - Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

Obserwuj akt

Art. 31. służba zagran.


Warunki nadania stopnia dyplomatycznego członkowi korpusu służby cywilnej

1.
Stopień dyplomatyczny można, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 32 warunki nadania stopnia dyplomatycznego pracownikowi zagranicznemu oraz art. 41 powołanie na czas pełnienia funkcji ambasadora ust. 1, nadać członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo mianowania w służbie cywilnej, który:
1)
posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
2)
odbył aplikację dyplomatyczno-konsularną, o której mowa w art. 43 nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną, ukończył seminarium dyplomatyczno-konsularne, o którym mowa w art. 45 seminarium dyplomatyczno-konsularne, albo ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego;
3)
złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dyplomatyczno-konsularny;
4)
zna co najmniej dwa języki obce;
5)
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
6)
posiada zdolność fizyczną i psychiczną do długotrwałej służby w placówkach zagranicznych, w warunkach wymagających szczególnej dyscypliny i dyspozycyjności;
7)
nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)
wykazuje gotowość do podjęcia zadań w dowolnej placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach członkowi korpusu służby cywilnej, zatrudnionemu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych niespełniającemu wymagań określonych w ust. 1 pkt 2–4, w związku z wykonywaniem zadań w placówce zagranicznej można nadać stopień dyplomatyczny na czas niezbędny do wykonywania tych zadań.
3.
Ambasadorowi oraz stałemu przedstawicielowi przy organizacji międzynarodowej nadaje się stopień dyplomatyczny na czas pełnienia funkcji bez względu na spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.
4.
Przed nadaniem stopnia dyplomatycznego osoba, o której mowa w ust. 1 i 2, przedkłada dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej informację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1068 i 1705) stwierdzającą brak karalności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, wydaną nie później niż 3 miesiące przed dniem nadania stopnia dyplomatycznego.
5.
Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje badań lekarskich, jakim podlega członek korpusu służby cywilnej ubiegający się o stopień dyplomatyczny,
2)
rodzaje dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6
– mając na względzie charakter zadań wykonywanych przez członków personelu dyplomatyczno-konsularnego.
Art. 31. Warunki nadania stopnia dyplomatycznego członkow... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...