• Art. 39. - Mianowanie i ...
  25.07.2024

Ustawa o służbie zagranicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.406 t.j. - Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

Obserwuj akt

Art. 39. służba zagran.


Mianowanie i odwoływanie ambasadora i Stałego Przedstawiciela RP przy UE, Konwent Służby Zagranicznej

1.
Ambasadora mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów.
2.
Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów.
2a.
Mianowanie ambasadora lub Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej następuje po zasięgnięciu opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu.
3.
Ambasador podlega służbowo ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.
4.
W celu oceny kandydatów do objęcia funkcji ambasadora w państwie przyjmującym albo ambasadora przy organizacji międzynarodowej tworzy się Konwent Służby Zagranicznej, zwany dalej „Konwentem”.
5.
Minister właściwy do spraw zagranicznych przed skierowaniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, zasięga opinii Konwentu.
6.
W skład Konwentu wchodzą:
1)
minister właściwy do spraw zagranicznych lub wskazany przez niego członek kierownictwa urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych jako przewodniczący;
2)
Szef Służby Zagranicznej;
3)
przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
7.
Konwent obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Konwentu są niejawne.
8.
Posiedzenie Konwentu zwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych.
9.
Z posiedzenia Konwentu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez obecnych członków Konwentu.
10.
Członkowie Konwentu, w drodze uchwały, wyrażają opinię oraz zamieszczają jej treść w protokole.
11.
Protokół jest dokumentem stanowiącym informację niejawną w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, któremu nadaje się klauzulę, o której mowa w art. 5 informacje niejawne z klauzulą "ściśle tajne" ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, i nie podlega udostępnieniu.
Art. 39. Mianowanie i odwoływanie ambasadora i Stałego Pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...