• Ustawa o służbie zagranic...
  23.07.2024

Ustawa o służbie zagranicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2023.0.406 t.j. - Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

Obserwuj akt

Rozdział 9. Przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia powołania Szefa Służby Zagranicznej dyrektor generalny służby zagranicznej pełni obowiązki Szefa Służby Zagranicznej.
1.
Z dniem wejścia w życie ustawy członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, będący członkami korpusu służby cywilnej, którzy otrzymali stopień dyplomatyczny na podstawie art. 12 warunki nadania stopnia dyplomatycznego ust. 1 albo art. 54 rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i innych świadczeń członka służby zagranicznej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej, zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania lub powołania w służbie cywilnej stają się dyplomatami zawodowymi.
2.
Z dniem wejścia w życie ustawy absolwenci aplikacji dyplomatyczno-konsularnej roczników ADK 2019B oraz ADK 2020A zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych na podstawie umowy o pracę na czas określony, którzy ukończyli aplikację dyplomatyczno-konsularną, złożyli egzamin dyplomatyczno-konsularny z wynikiem pozytywnym, oraz którym nadano stopień dyplomatyczny, stają się dyplomatami zawodowymi.

1.
Z dniem wejścia w życie ustawy członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego będący członkami korpusu służby cywilnej, którzy otrzymali stopień dyplomatyczny na czas niezbędny do wykonywania zadań w placówce zagranicznej na podstawie art. 12 warunki nadania stopnia dyplomatycznego ust. 2 ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej, stają się pracownikami zagranicznymi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Z dniem wejścia w życie ustawy członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego wykonujący w placówce zagranicznej zadania innego niż minister właściwy do spraw zagranicznych ministra lub kierownika jednostki sektora finansów publicznych stają się dyplomatami delegowanymi.
3.
Pracodawcą osób, o których mowa w ust. 2, staje się delegujące ministerstwo lub jednostka sektora finansów publicznych. Osoby te zachowują posiadany stopień dyplomatyczny.
4.
Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy personelu pomocniczego i personelu obsługi wykonujący w placówce zagranicznej zadania innego niż minister właściwy do spraw zagranicznych ministra lub kierownika jednostki sektora finansów publicznych stają się pracownikami delegowanymi.
Z dniem wejścia w życie ustawy stosunek pracy osób, o których mowa w art. 75 przepisy przejściowe i dostosowujące, przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania, o którym mowa w art. 15 mianowanie w służbie zagranicznej ust. 1, a stosunek pracy osób, o których mowa w art. 76 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, przekształca się w stosunek pracy na podstawie powołania, o którym mowa w art. 19 powołanie do służby zagranicznej pracownika zagranicznego ust. 1.
Z dniem wejścia w życie ustawy osoby, o których mowa w art. 76 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, zachowują prawo do dodatku służby zagranicznej, o którym mowa w art. 27 wynagrodzenie członków służby zagranicznej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej, w wysokości przewidzianej na podstawie dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 wynagrodzenie członków służby zagranicznej ust. 2 ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej.
Z dniem wejścia w życie ustawy członkowie służby zagranicznej stanowiący personel pomocniczy i obsługi nieposiadający stopnia dyplomatycznego, wykonujący obowiązki służbowe w placówce zagranicznej stają się pracownikami krajowymi.
1.
Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wygasa stosunek pracy osób, które w dniu wejścia w życie ustawy pozostają w stosunku pracy w służbie zagranicznej i które ukończyły 65 lat.
2.
Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy pozostają w stosunku pracy w służbie zagranicznej i które ukończyły 65 lat, mogą w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wystąpić do ministra właściwego do spraw zagranicznych z uzasadnionym wnioskiem o wyłączenie stosowania wobec nich przepisu ust. 1.
3.
Minister właściwy do spraw zagranicznych w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku wydaje decyzję w sprawie wyłączenia stosowania wobec wnioskodawcy przepisu ust. 1, uwzględniając potrzeby służby zagranicznej. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
1.
Z dniem wejścia w życie ustawy Szef Służby Zagranicznej udziela osobom, o których mowa w art. 76 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 i art. 79 przepisy przejściowe i dostosowujące, będącym członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych urlopu bezpłatnego na czas wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.
2.
Członkowie służby zagranicznej pełniący obowiązki w placówce zagranicznej w dniu wejścia w życie ustawy zachowują prawo do otrzymywania na dotychczasowych zasadach świadczeń, o których mowa w art. 29 warunki pracy w placówkach zagranicznych ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej, do dnia zakończenia wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.
1.
Członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego oraz aplikanci dyplomatyczno-konsularni w rozumieniu przepisów ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają obywatelstwo innego państwa, w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy przedstawiają Szefowi Służby Zagranicznej dowód ustania obywatelstwa państwa obcego.
2.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie dowodu ustania obywatelstwa innego państwa stosunek pracy członka personelu dyplomatyczno-konsularnego w służbie zagranicznej wygasa z dniem następującym po dniu, w którym upłynął termin na przedłożenie dowodu ustania obywatelstwa obcego.
Aplikanci dyplomatyczno-konsularni, którzy rozpoczęli aplikację dyplomatyczno-konsularną przed dniem wejścia w życie ustawy, odbywają ją na dotychczasowych zasadach, przy czym osoby posiadające obywatelstwo innego państwa przedkładają Szefowi Służby Zagranicznej dokument ustania tego obywatelstwa w terminie, o którym mowa w art. 82 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1.
Członkowie rodzin osób wykonujących zadania służby zagranicznej, o których mowa w art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 6 ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej, przebywający na placówce zagranicznej na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują prawo do pobytu w placówce zagranicznej na dotychczasowych zasadach.
Do członków służby zagranicznej pełniących obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, którzy w dniu wejścia w życie ustawy są czasowo niezdolni do pracy wskutek choroby, przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie ojcowskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie rodzicielskim w rozumieniu przepisów prawa pracy, nie stosuje się przepisów art. 51 dodatek zagraniczny za wykonywanie obowiązków służbowych w placówce zagranicznej ust. 3–3b do dnia ustania czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub zakończenia tych urlopów.
W okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.:
1)
w sprawach wynagrodzenia członków służby zagranicznej oraz osób, które z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracownikami delegowanymi albo dyplomatami delegowanymi, stosuje się przepisy art. 27 wynagrodzenie członków służby zagranicznej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 27 wynagrodzenie członków służby zagranicznej ust. 2 tej ustawy;
2)
w sprawach uprawnień i świadczeń, o których mowa w art. 53 uprawnienia członka służby zagranicznej wykonującego obowiązki w placówce zagranicznej, przysługujących członkowi służby zagranicznej oraz osobom, które z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracownikami delegowanymi albo dyplomatami delegowanymi wykonującymi obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, stosuje się przepisy art. 29 warunki pracy w placówkach zagranicznych ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania tej ustawy.
1.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. czynności z zakresu prawa pracy wobec dyplomatów delegowanych i pracowników delegowanych wykonuje dyrektor generalny służby zagranicznej w ramach środków finansowych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zagranicznych. Ze środków tych zostaną sfinansowane w szczególności wynagrodzenia i inne świadczenia określone w ustawie przewidziane dla dyplomatów delegowanych i pracowników delegowanych. Przepisu art. 76 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 3 zdanie pierwsze do dnia 31 grudnia 2025 r. nie stosuje się.
2.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. dyrektor generalny służby zagranicznej może stosować odpowiednio przepis art. 7 podmioty wykonujące zadania służby zagranicznej ust. 2 ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dyplomatów delegowanych i pracowników delegowanych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi innemu niż minister właściwy do spraw zagranicznych funkcjonującej w ramach placówki zagranicznej.
4.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. wnioski w zakresie nadawania i zmiany stopni dyplomatycznych dyplomatom delegowanym kieruje jednostka delegująca.
W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 71 zmiana ustawy o działaniach antyterrorystycznych w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 71 zmiana ustawy o działaniach antyterrorystycznych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 stopień dyplomatyczny osoby wyznaczonej do wykonywania zadań Ministra Obrony Narodowej ust. 3, art. 12 warunki nadania stopnia dyplomatycznego ust. 3, art. 14 ślubowanie członka personelu dyplomatyczno-konsularnego ust. 2, art. 34 urlop dodatkowy ust. 3, art. 36 dodatkowa praca zarobkowa członka służby zagranicznej ust. 2, art. 39 aplikant dyplomatyczno-konsularny ust. 4 oraz art. 41 egzamin dyplomatyczno-konsularny ust. 4 ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 nadanie stopnia dyplomatycznego attaché obrony lub zastępcy attaché ust. 3, art. 31 warunki nadania stopnia dyplomatycznego członkowi korpusu służby cywilnej ust. 5, art. 33 ślubowanie dyplomaty zawodowego ust. 2, art. 43 nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną ust. 9, art. 46 egzamin dyplomatyczno-konsularny ust. 3, art. 58 urlopy dodatkowe ust. 4 oraz art. 59 podjęcie zatrudnienia i innych zajęć zarobkowych przez członka służby zagranicznej ust. 2 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
1.
Członkowie służby zagranicznej będący od dnia wejścia w życie ustawy dyplomatami zawodowymi, którym nadano stopień dyplomatyczny na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują prawo do posiadanego stopnia dyplomatycznego.
2.
Dyrektor generalny służby zagranicznej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wydaje akty mianowania do służby zagranicznej osobom będącym od dnia wejścia w życie ustawy dyplomatami zawodowymi.
3.
Członkowie służby zagranicznej, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posługują się stopniem dyplomatycznym ambasadora tytularnego i nie pełnią funkcji pełnomocnego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej, w dniu wejścia w życie ustawy otrzymują stopień dyplomatyczny ministra pełnomocnego.
4.
Członkowie służby zagranicznej, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posługują się stopniem dyplomatycznym ambasadora tytularnego i pełnią funkcję pełnomocnego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej w dniu wejścia w życie ustawy otrzymują, na czas pełnienia funkcji, stopień dyplomatyczny ambasadora.
5.
Po zakończeniu pełnienia funkcji członkowie służby zagranicznej, o których mowa w ust. 4, otrzymują stopień dyplomatyczny ministra pełnomocnego.
Dyrektor generalny służby zagranicznej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wydaje akty powołania do służby zagranicznej osobom będącym od dnia wejścia w życie ustawy pracownikami zagranicznymi i pracownikami krajowymi.
1.
Członkom służby zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego zatrudnionym w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, spełniającym wymagania do nadania stopnia dyplomatycznego na podstawie art. 31 warunki nadania stopnia dyplomatycznego członkowi korpusu służby cywilnej ust. 1, odpowiednio Szef Służby Zagranicznej lub minister właściwy do spraw zagranicznych, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nada stopień dyplomatyczny odpowiedni do zajmowanego stanowiska, biorąc pod uwagę przebieg doświadczenia zawodowego oraz specjalistyczną wiedzę niezbędną w pracy w służbie zagranicznej.
2.
Wymóg odbycia aplikacji dyplomatyczno-konsularnej lub ukończenia seminarium dyplomatyczno-konsularnego, o którym mowa w art. 31 warunki nadania stopnia dyplomatycznego członkowi korpusu służby cywilnej ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, w przypadku gdy doświadczenie zawodowe danej osoby w sferze stosunków zagranicznych gwarantuje fachowe wykonywanie obowiązków dyplomaty zawodowego.
3.
Z dniem nadania stopnia dyplomatycznego osoby, o których mowa w ust. 1, stają się dyplomatami zawodowymi, a ich stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania.
1.
Minister właściwy do spraw zagranicznych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy przekaże archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przechowywane w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych i placówkach zagranicznych:
1)
dokumenty, zbiory danych, rejestry i kartoteki, o których mowa w art. 25 podmioty zobowiązane do przekazania do archiwum Instytutu Pamięci dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2023 r. poz. 102);
2)
akta pracowników służby zagranicznej, wytworzone lub gromadzone w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r.;
3)
dokumenty osobowe, które zostały wytworzone w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r.
2.
Przepisy art. 25 podmioty zobowiązane do przekazania do archiwum Instytutu Pamięci dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek ust. 2–6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stosuje się odpowiednio.
Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 15.03.2021 - Dz. U. z 2021r. poz. 464]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...