• Statut Polskiej Izby Inży...
  28.05.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 września 2002 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy statut określa zasady działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
2.
Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego są:
1)
Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa
2)
okręgowe izby inżynierów budownictwa
3.
Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa używa nazwy Polska Izba Inżynierów Budownictwa lub skrótu PIIB.
1.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentuje samorząd zawodowy w kraju i poza krajem, a jej siedzibą jest m.st. Warszawa.
3.
Krajowa Rada PIIB określa liczbę, nazwę i obszar działania okręgowych izb. Siedzibą okręgowej izby jest miasto będące siedzibą wojewody.
1.
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1)
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.),
2)
Izbie - należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
3)
Krajowej Izbie - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa,
4)
okręgowych izbach - należy przez to rozumieć okręgowe izby inżynierów budownictwa,
5)
regulaminie wyborów – należy przez to rozumieć regulamin wyborów do organów Izby.
2.
Ilekroć w statucie jest mowa o kompetencjach lub zadaniach Krajowej Izby lub okręgowej izby bez wskazania właściwego organu, należy przez to rozumieć odpowiednio Krajową Radę Izby lub okręgową radę izby.
1.
Izba zrzesza osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w ustawie i są wpisane na listę członków okręgowych izb. Członkowie okręgowych izb są członkami Izby.
2.
Listy członków Izby prowadzą okręgowe izby na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Krajowy Zjazd Izby.
3.
Izba jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań.
4.
Krajowa Izba i okręgowe izby posiadają osobowość prawną.
Niniejszy statut i regulaminy w nim przewidziane obowiązują wszystkich członków Izby.
1.
Krajowa Izba i okręgowe izby mają prawo do używania znaku oraz przyznawania nagród i odznak ustanowionych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.
2.
Znak może być zastrzeżony przez Krajową Izbę.

Rozdział 2. Zadanie Izby

1.
Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności:
1)
realizacja zadań określonych w art. 8 zadania samorządów zawodowych ustawy,
2)
występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie,
3)
współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi,
4)
współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa,
5)
wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych,
6)
przyznawanie członkom Izby, a także innym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w tym organizacjom społecznym i gospodarczym nagród, odznak i medali ustanowionych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.
2.
Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie.
3.
Zysk z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na działalność statutową.

Rozdział 3. Organy Izby

1.
Organami Krajowej Izby są:
1)
Krajowy Zjazd Izby,
2)
Krajowa Rada Izby,
3)
Krajowa Komisja Rewizyjna,
4)
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna,
5)
Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
6)
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
2.
Organami okręgowej izby są:
1)
okręgowy zjazd izby,
2)
okręgowa rada izby,
3)
okręgowa komisja rewizyjna,
4)
okręgowa komisja kwalifikacyjna,
5)
okręgowy sąd dyscyplinarny,
6)
okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
3.
Nie jest możliwe łączenie funkcji w organach Izby tego samego szczebla. Nie można pełnić równocześnie funkcji przewodniczącego okręgowej rady izby i Prezesa lub przewodniczącego organów krajowych.
4.
Członkowie organów Krajowej Izby:
1)
nie mogą występować w charakterze organu kontrolnego w stosunku do okręgowych izb, których są członkami,
2)
nie mogą rozpatrywać spraw dotyczących członków okręgowych izb, których są członkami.
5.
Udział członków organów Izby w posiedzeniach tych organów jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
1.
Kadencja organów Izby trwa 4 lata.
2.
Kadencja organów Izby kończy się z chwilą wyboru przez sprawozdawczo-wyborczy zjazd Izby organów na kolejną kadencję. Członkostwo w organie kończy się wraz z zakończeniem kadencji.
3.
Organy Izby przyjmują uchwały w formie pisemnej.
4.
Funkcję Prezesa Krajowej Rady, przewodniczących okręgowych rad, przewodniczących organów krajowych i okręgowych oraz krajowego i okręgowego rzecznika koordynatora odpowiedzialności zawodowej można sprawować przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór może nastąpić po przerwie minimum jednej pełnej czteroletniej kadencji.
1.
Krajowy Zjazd Izby jest najwyższym organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2.
Krajowy Zjazd Izby stanowią delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy izby na okres 4 lat.
3.
Zasady wyboru delegatów na Zjazd określa regulamin przyjęty przez Krajową Radę Izby.
4.
Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby co najmniej raz w roku do 30 czerwca jako sprawozdawczy, a co 4 lata – jako sprawozdawczo-wyborczy.
5.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3)
na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na Krajowy Zjazd Izby,
4)
na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowych rad izb,
5)
na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowych izb,
6)
na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
6.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby powinien być zwołany i odbyć się w terminie do dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.
7.
Uchwały Krajowego Zjazdu Izby są podejmowane w obecności co najmniej połowy delegatów zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmian statutu. Zmiany w statucie wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów delegatów.
8.
Zasady ordynacji wyborczej Krajowego Zjazdu Izby zawiera regulamin przyjęty uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.
9.
Okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby co najmniej raz w roku do 30 kwietnia jako sprawozdawczy, natomiast co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy. Okręgowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy powinien odbyć się na co najmniej 2 miesiące przed Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjazdem Izby.
10.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na wniosek Krajowej Rady Izby,
3)
na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
4)
na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
5)
na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na okręgowy zjazd izby,
6)
na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby.
11.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby powinien być zwołany i odbyć się w terminie do 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.
12.
Zjazd może odwołać członka organu Izby i uzupełnić lub zmniejszyć skład organu.
13.
W razie odwołania członka organu Izby w trakcie kadencji organu lub wygaśnięcia mandatu członka organu z innych przyczyn zjazd odpowiednio potwierdza objęcie mandatu przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach do tego organu uzyskał kolejno największą liczbę głosów lub przeprowadza wybory uzupełniające lub zmniejsza odpowiednio liczbę członków organu. Członek organu powołany w trakcie kadencji organu pełni funkcję do czasu zakończenia kadencji organu.
14.
Kworum niezbędne do podejmowania uchwał zjazdu jest liczone od liczby delegatów będących w dniu zjazdu członkami Izby niezawieszonymi w prawach członka.
15.
Krajowy Zjazd na wniosek ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa lub ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub Krajowej Rady uchyla sprzeczne z prawem uchwały okręgowych zjazdów.
1.
Krajowa Rada Izby kieruje działalnością Krajowej Izby i ją reprezentuje. Krajowa Rada Izby jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów. Krajowa Rada uchyla uchwały Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa, o którym mowa w art. 61 przepis przejściowy ustawy.
2.
Krajowa Rada Izby rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Krajowej Izby i organami okręgowych izb, niezastrzeżone do właściwości innych organów. Spory kompetencyjne, których stroną jest Krajowa Rada rozstrzyga Krajowy Zjazd.
3.
W skład Krajowej Rady Izby wchodzą: Prezes i pozostali członkowie.
4.
Prezydium Krajowej Rady Izby działa w imieniu Krajowej Rady. Prezydium Krajowej Rady Izby stanowią: Prezes, wiceprezesi, sekretarz i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca oraz członkowie w liczbie określonej przez Krajową Radę.
5.
Okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i ją reprezentuje.
6.
W skład okręgowej rady wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie.
7.
Okręgowa rada izby jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.
8.
Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady. Prezydium okręgowej rady izby stanowią: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca oraz członkowie w liczbie określonej przez radę.
1.
Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Krajowej Izby i nadzoruje działalność okręgowych komisji rewizyjnych. Krajowa Komisja Rewizyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.
2.
W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie.
3.
Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
4.
Okręgowa komisja rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością okręgowej izby. Okręgowa komisja rewizyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.
5.
Prezydium okręgowej komisji rewizyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
1.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wykonuje zadania przewidziane w ustawie w zakresie nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego, nadzorując działalność okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.
2.
W skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie.
3.
Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i członkowie, w liczbie określonej przez Komisję.
4.
Okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje działania przewidziane w ustawie w zakresie nadawania uprawnień budowlanych. Okręgowa komisja kwalifikacyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.
5.
Prezydium okręgowej komisji kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i przewodniczący zespołów specjalistycznych.
1.
Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej jako sąd II instancji w sprawach członków okręgowych izb i jako sąd I instancji w sprawach członków organów Krajowej Izby i organów okręgowych izb. Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby jest wybierany zgodnie z ustawą i jego regulaminem wyborów.
2.
W skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie.
3.
Prezydium Krajowego Sądu Dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
4.
Okręgowy sąd dyscyplinarny izby rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej jako sąd I instancji w sprawach członków okręgowych izb. Okręgowy sąd dyscyplinarny izby jest wybierany zgodnie z ustawą i jego regulaminem wyborów.
5.
W skład okręgowego sądu dyscyplinarnego wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie.
6.
Prezydium okręgowego sądu dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
1.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nadzoruje pracę okręgowych rzeczników oraz czuwa nad bezstronnością w toczących się postępowaniach. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest wybierany zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.
2.
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest wybierany zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.
3.
Krajowy Rzecznik wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych Krajowych Rzeczników.
4.
Okręgowy rzecznik wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych okręgowych rzeczników w danej izbie okręgowej.

Rozdział 4. Prawa i obowiązki członków Izby

1.
Członek Izby ma prawo:
1)
korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2)
korzystać z ochrony i pomocy prawnej Izby,
3)
korzystać z działalności samopomocowej, której zakres regulują właściwe izby.
2.
Członek Izby może zaskarżyć uchwałę okręgowej izby do Krajowej Izby, a uchwałę Krajowej Rady do właściwego sądu administracyjnego.
3.
Członek Izby, po uiszczeniu składek na Krajową Izbę, okręgową izbę i ubezpieczenie OC, otrzymuje zaświadczenie o przynależności do Izby.
Członek Izby jest zobowiązany do:
1)
przestrzegania zasad etyki zawodowej,
2)
przestrzegania przepisów Izby,
3)
przestrzegania uchwał organów Izby,
4)
wnoszenia składek członkowskich na zasadach przyjętych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby,
5)
posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Izba prowadzi działalność samopomocową na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez okręgową radę izby.
Tryb przyjmowania, zawieszania, skreślania członków Izby oraz wznawiania członkostwa określa z uwzględnieniem przepisów ustawy, regulamin uchwalony przez Krajową Radę Izby.

Rozdział 5. Rozstrzyganie sporów

1.
Okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka Izby i za pisemną zgodą zainteresowanych stron, mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory między członkami Izby oraz między członkami Izby a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2.
W wypadku sporu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy postępowania cywilnego o sądzie polubownym.
3.
Krajowa Rada Izby może określić regulamin postępowania przy rozstrzyganiu sporów, o których mowa w ust. 1.
4.
Krajowa Rada Izby może utworzyć w Izbie sąd arbitrażowy i określić jego organizację oraz zasady i tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporów.
5.
Rozstrzygnięcia organów Izby w sprawach indywidualnych doręcza się stronom postępowania. Pozostałe uchwały organów Izby podaje się do wiadomości członków poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Izby.

Rozdział 6. Mienie i gospodarka finansowa

1.
Działalność Izby jest finansowana z jej majątku.
2.
Majątek Izby stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.
3.
Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich oraz z: zapisów, darowizn, dotacji, wpływów z działalności gospodarczej i innych źródeł.
4.
Do prowadzenia gospodarki finansowej przez Izbę mają zastosowanie odrębne przepisy.
5.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Krajowej Izby są upoważnieni dwaj członkowie Krajowej Rady Izby, w tym Prezes lub wiceprezes.
6.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu okręgowej izby są upoważnieni dwaj członkowie rady okręgowej izby, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...