• § 10. stat. PIB - Krajowy...
  04.03.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 września 2002 r.

§ 10 stat. PIB


Krajowy i okręgowe Zjazdy Izby

1.
Krajowy Zjazd Izby jest najwyższym organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2.
Krajowy Zjazd Izby stanowią delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy izby na okres 4 lat.
3.
Zasady wyboru delegatów na Zjazd określa regulamin przyjęty przez Krajową Radę Izby.
4.
Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby co najmniej raz w roku do 30 czerwca jako sprawozdawczy, a co 4 lata – jako sprawozdawczo-wyborczy.
5.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3)
na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na Krajowy Zjazd Izby,
4)
na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowych rad izb,
5)
na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowych izb,
6)
na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
6.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby powinien być zwołany i odbyć się w terminie do dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.
7.
Uchwały Krajowego Zjazdu Izby są podejmowane w obecności co najmniej połowy delegatów zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmian statutu. Zmiany w statucie wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów delegatów.
8.
Zasady ordynacji wyborczej Krajowego Zjazdu Izby zawiera regulamin przyjęty uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.
9.
Okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby co najmniej raz w roku do 30 kwietnia jako sprawozdawczy, natomiast co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy. Okręgowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy powinien odbyć się na co najmniej 2 miesiące przed Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjazdem Izby.
10.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na wniosek Krajowej Rady Izby,
3)
na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
4)
na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
5)
na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na okręgowy zjazd izby,
6)
na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby.
11.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby powinien być zwołany i odbyć się w terminie do 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.
12.
Zjazd może odwołać członka organu Izby i uzupełnić lub zmniejszyć skład organu.
13.
W razie odwołania członka organu Izby w trakcie kadencji organu lub wygaśnięcia mandatu członka organu z innych przyczyn zjazd odpowiednio potwierdza objęcie mandatu przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach do tego organu uzyskał kolejno największą liczbę głosów lub przeprowadza wybory uzupełniające lub zmniejsza odpowiednio liczbę członków organu. Członek organu powołany w trakcie kadencji organu pełni funkcję do czasu zakończenia kadencji organu.
14.
Kworum niezbędne do podejmowania uchwał zjazdu jest liczone od liczby delegatów będących w dniu zjazdu członkami Izby niezawieszonymi w prawach członka.
15.
Krajowy Zjazd na wniosek ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa lub ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub Krajowej Rady uchyla sprzeczne z prawem uchwały okręgowych zjazdów.
§ 10 Krajowy i okręgowe Zjazdy Izby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...