• § 15. - Koszty odbywania...
  29.02.2024
Obserwuj akt

§ 15 staż doradc.restrukt


Koszty odbywania stażu i uiszczanie opłat

1.
Koszty odbywania stażu adaptacyjnego ustala każdorazowo organ prowadzący postępowanie na podstawie wyliczenia dokonanego przez dyrektora sądu apelacyjnego, w którego okręgu wnioskodawca będzie odbywał staż adaptacyjny.
2.
Wyliczenie kosztów jest dokonywane, w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o ich wysokości, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem stażu adaptacyjnego, wraz z jednoczesnym zastrzeżeniem, że ostateczne ustalenie kosztów nastąpi po zakończeniu odbywania stażu adaptacyjnego.
3.
Wysokość kosztów odbycia stażu adaptacyjnego jest ustalana ostatecznie na dzień zakończenia tego stażu, w sposób określony w ust. 1, na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z jego odbyciem. Wyliczenia kosztów dokonuje się z uwzględnieniem wynagrodzenia opiekuna stażu oraz wydatków związanych bezpośrednio z realizacją programu stażu adaptacyjnego.
4.
Wnioskodawca uiszcza opłatę z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 2, w równych ratach miesięcznych płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy sądu rejonowego.
5.
Jeżeli wysokość ostatecznych kosztów jest wyższa od kosztów, o których mowa w ust. 2, wnioskodawca uiszcza różnicę na rachunek bankowy sądu rejonowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania organu prowadzącego postępowanie.
6.
Jeżeli wysokość ostatecznych kosztów jest niższa od kosztów, o których mowa w ust. 2, sąd rejonowy zwraca wnioskodawcy różnicę w terminie 14 dni od dnia ostatecznego ustalenia wysokości kosztów, na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
§ 15 Koszty odbywania stażu i uiszczanie opłat - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...