• Art. 60. świad. pienięż. ...
  19.09.2021

Art. 60. świad. z ubezp.społ.


Cofnięcie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich

1.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione:
1)
bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego,
2)
bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do pracy
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie, o którym mowa w art. 54 podmioty upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich ust. 1, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
2.
W przypadku powtarzającego się naruszania zasad określonych w art. 55 zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ust. 1–3, art. 55a profil informacyjny ust. 6, 7 i 9 oraz art. 57 kody literowe na zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w drodze decyzji, cofnąć upoważnienie, o którym mowa w art. 54 podmioty upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich ust. 1, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
2a.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdza, w formie decyzji, wygaśnięcie upoważnienia, o którym mowa w art. 54 podmioty upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich ust. 1, w przypadku uzyskania informacji o istnieniu przesłanek, o których mowa w art. 162 stwierdzenie wygaśnięcia decyzji § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3.
(uchylony)
4.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1-3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
5.
Do decyzji, o których mowa w ust. 1-3 i art. 54 podmioty upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
6.
Przepisy ust. 2, 4 i 5 stosuje się w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich lub powtarzającego się naruszania zasad określonych w art. 55 zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ust. 1–3, art. 55a profil informacyjny ust. 6 i 9 oraz art. 57 kody literowe na zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy przez osoby upoważnione, o których mowa w art. 54a upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich ust. 1.
7.
W przypadku cofnięcia lub wygaszenia wystawiającemu zaświadczenia lekarskie upoważnienia, o którym mowa w art. 54 podmioty upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich ust. 1, wygasają udzielone przez niego upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich.
8.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje dotyczące imienia i nazwiska, numeru PESEL i numeru prawa wykonywania zawodu wystawiającego zaświadczenie lekarskie, któremu cofnięto lub wygaszono upoważnienie, przez wprowadzenie ich do Rejestru Asystentów Medycznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ten rejestr wraz ze wskazaniem daty, od której cofnięto albo wygaszono upoważnienie.
Art. 60. Cofnięcie upoważnienia do wystawiania zaświadcze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...