• Ustawa o ostateczności ro...
  14.06.2024
Obserwuj akt

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. poz. 754, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
1.
Przepisu art. 16 wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 1 i 2 nie stosuje się do systemów w rozumieniu art. 1 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1 i 2 prowadzonych w dniu wejścia w życie ustawy.
2.
Podmioty prowadzące systemy, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem NBP i Krajowego Depozytu, przekażą odpowiednio NBP w odniesieniu do systemów płatności lub KPWiG w odniesieniu do systemów rozrachunku papierów wartościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dokumenty wskazane w art. 17 postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 2.
3.
Ocena zasad funkcjonowania systemów, o których mowa w ust. 1, na podstawie dokumentów przekazanych zgodnie z ust. 2, dokonywana jest pod względem:
1)
zgodności z przepisami prawa polskiego;
2)
zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu.
4.
Jeżeli zasady funkcjonowania systemu, o którym mowa w ust. 1, nie spełniają kryteriów wymienionych w ust. 3, Prezes NBP w odniesieniu do systemu płatności lub KNF po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP w odniesieniu do systemów rozrachunku papierów wartościowych wydaje w oznaczonym terminie:
1)
zalecenie dostosowania systemu, lub
2)
decyzję nakazującą zamknięcie systemu.
5.
Do decyzji, o których mowa w ust. 4 pkt 2, stosuje się odpowiednio art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych przed dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej poinformuje Komisję Europejską, że NBP jest podmiotem, który sądy lub właściwe organy powiadamiają o wydanych przez siebie orzeczeniach, postanowieniach lub decyzjach, o których mowa w art. 13 powiadomienie NBP o ogłoszeniu upadłości ust. 1 i 2.
Przepisy art. 1 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 4 i 5 lit. f i lit. j, art. 5 skutki prawne ogłoszenia upadłości, art. 13 powiadomienie NBP o ogłoszeniu upadłości ust. 3 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 23 obowiązek informowania Europejskiego Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 25.10.2001 r. - Dz.U. z 2001 r. poz. 1351]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...