• Art. 103a. - Kredyt na s...
  25.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 103a. szkol. wyższe i nauk


Kredyt na studia medyczne

1.
Student odbywający studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności może ubiegać się o kredyt na pokrycie opłat za usługi edukacyjne na tych studiach, zwany dalej „kredytem na studia medyczne”. Z kredytu na studia medyczne nie są finansowane opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 opłaty pobierane przez uczelnię publiczną ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2.
2.
Kredyt na studia medyczne jest udzielany na wniosek studenta przez bank, który zawarł z BGK umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych, zwanego dalej „FKSM”.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
dane osobowe wnioskodawcy:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało,
d) obywatelstwo,
e) adres do korespondencji, a także, jeżeli posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
2)
wskazanie wnioskowanej wysokości kredytu na studia medyczne;
3)
oświadczenie wnioskodawcy o tym, że w okresie odbywanych studiów nie korzystał i nie korzysta z innego kredytu na studia medyczne.
4.
Wnioskowana wysokość kredytu na studia medyczne nie może być wyższa niż maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne, o której mowa w ust. 11.
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, zawiera klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się zaświadczenie wydane przez rektora potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, oraz numer rachunku bankowego uczelni, o którym mowa w art. 103b wypłata kredytu na studia medyczne ust. 1.
7.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera:
1)
dane osobowe wnioskodawcy:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało,
c) datę i miejsce urodzenia;
2)
dane dotyczące studiów:
a) nazwę uczelni,
b) nazwę kierunku i formę studiów,
c) język, w którym odbywa się kształcenie,
d) warunki finansowe odbywania kształcenia,
e) rok i semestr studiów,
f) planowany termin ukończenia studiów;
3)
numer rachunku bankowego uczelni, o którym mowa w art. 103b wypłata kredytu na studia medyczne ust. 1.
8.
W celu weryfikacji wydanych zaświadczeń, o których mowa w ust. 6, uczelnia prowadzi ewidencję tych zaświadczeń, obejmującą numer zaświadczenia, datę jego wystawienia oraz dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a i c. Dane zawarte w ewidencji przechowuje się przez okres 15 lat od momentu ich wprowadzenia do ewidencji.
9.
Spłata kredytu na studia medyczne ze środków FKSM może zostać objęta poręczeniem BGK udzielonym na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne lub innych niż BGK osób prawnych uprawnionych do udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach powierzonych im zadań publicznych lub w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, do 100% kwoty kapitału kredytu wraz z odsetkami.
10.
Rektorzy uczelni, w których są prowadzone studia, o których mowa w ust. 1, przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, przed rozpoczęciem rekrutacji na te studia, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku, w którym rozpoczynają się te studia, informację o planowanej wysokości opłat za usługi edukacyjne w całym okresie tych studiów.
11.
Minister właściwy do spraw zdrowia, w terminie 60 dni od dnia przekazania przez rektorów informacji, o której mowa w ust. 10, ustala i ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, maksymalną wysokość kredytu na studia medyczne za cały okres studiów w przeliczeniu na 1 semestr.
12.
Kredyt na studia medyczne jest udzielany kredytobiorcy na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat.
13.
Do okresu, o którym mowa w ust. 12, nie wlicza się okresów zawieszenia wypłaty semestralnych transz kredytu w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 103b wypłata kredytu na studia medyczne ust. 3.
14.
Kredyt na studia medyczne nie jest kredytem w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
Art. 103a. Kredyt na studia medyczne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...