• Art. 103b. - Wypłata kre...
  20.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 20.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 103b. szkol. wyższe i nauk


Wypłata kredytu na studia medyczne

1.
Bank dokonuje wypłaty kredytu na studia medyczne na wskazany w umowie kredytu na studia medyczne rachunek bankowy uczelni, w której kredytobiorca odbywa kształcenie. Wypłata kredytu na studia medyczne jest dokonywana w równych transzach semestralnych w terminie wskazanym w umowie kredytu na studia medyczne, nie dłuższym niż 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.
2.
Bank zaprzestaje wypłaty semestralnych transz kredytu na studia medyczne w przypadku:
1)
skreślenia kredytobiorcy z listy studentów;
2)
zmiany przez kredytobiorcę studiów na studia w języku obcym lub studia nieodpłatne;
3)
zmiany przez kredytobiorcę kierunku studiów;
4)
ukończenia przez kredytobiorcę studiów;
5)
powzięcia informacji o poświadczeniu przez kredytobiorcę nieprawdy w umowie, o której mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym danych osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 103a kredyt na studia medyczne ust. 3, lub poświadczenia nieprawdy w zakresie informacji, o których mowa w pkt 1–4 lub ust. 3.
3.
Bank zawiesza wypłatę semestralnych transz kredytu na studia medyczne w przypadku:
1)
powtarzania przez kredytobiorcę semestru albo roku akademickiego;
2)
korzystania przez kredytobiorcę z urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
3)
zawieszenia kredytobiorcy w prawach studenta.
4.
Kredytobiorca powiadamia bank o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4 lub ust. 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, w formie określonej w umowie, o której mowa w ust. 1.
5.
W przypadku ustania przyczyn powodujących zawieszenie wypłaty transz kredytu na studia medyczne wypłata semestralnych transz kredytu na studia medyczne zostaje wznowiona po potwierdzeniu przez kredytobiorcę kontynuowania studiów, o których mowa w art. 103a kredyt na studia medyczne ust. 1, w kolejnym semestrze lub roku akademickim.
6.
W przypadku pobrania transzy semestralnej kredytu na studia medyczne nienależnie w wyniku działania albo zaniechania podczas weryfikacji statusu studenta, uczelnia zwraca na rachunek banku środki w wysokości tej transzy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez bank lub uczelnię, że transza została pobrana nienależnie.
7.
Bank w terminie 7 dni od dnia otrzymania środków, o których mowa w ust. 6, zwraca na rachunek FKSM odsetki wypłacone ze środków FKSM.
8.
W przypadku braku potwierdzenia przez kredytobiorcę kontynuowania studiów, o których mowa w art. 103a kredyt na studia medyczne ust. 1, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego semestru, bank wzywa kredytobiorcę do przekazania potwierdzenia kontynuowania studiów lub udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieprzekazanie potwierdzenia lub nieudzielenie informacji w tym terminie spowoduje wypowiedzenie umowy kredytu na studia medyczne przez bank oraz będzie skutkować żądaniem jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.
9.
Bank wypowiada umowę kredytu na studia medyczne i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia w przypadku powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, lub niedopełnienia przez kredytobiorcę obowiązku, o którym mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie.
10.
W uzasadnionych przypadkach bank może zwrócić się do rektora z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji w zakresie przyczyn zawieszenia wypłaty semestralnych transz kredytu na studia medyczne, o których mowa w ust. 3, oraz ich ustania. Rektor udziela odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Art. 103b. Wypłata kredytu na studia medyczne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...