• Art. 128. - Ocena okreso...
  19.05.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 128. szkol. wyższe i nauk


Ocena okresowa nauczyciela akademickiego

1.
Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem rektora, podlega ocenie okresowej, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 obowiązki nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem, oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej. Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna.
2.
Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek rektora. W przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego w pracy, wynikającej z:
1)
przebywania na:
a) urlopie związanym z rodzicielstwem, określonym w przepisach działu ósmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
b) urlopie dla poratowania zdrowia,
c) urlopie bezpłatnym trwającym nieprzerwanie co najmniej 3 miesiące,
2)
odbywania:
a) służby wojskowej,
b) służby zastępczej,
3)
pobierania:
a) zasiłku chorobowego nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy,
b) świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej
– termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
3.
Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. Opinia jest przedstawiana w terminie wskazanym we wniosku o jej wyrażenie, nie krótszym niż 30 dni. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Kryteria nie mogą dotyczyć obowiązku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora. Kryteria przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu podlegającego ocenie.
4.
Uczelnia umożliwia studentom i doktorantom dokonanie co najmniej raz w roku akademickim oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem.
5.
Zasady dokonywania oceny, o której mowa w ust. 4, określa rektor.
6.
Przy dokonywaniu oceny okresowej uwzględnia się ocenę, o której mowa w ust. 4.
7.
Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do rektora.
8.
W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.
Art. 128. Ocena okresowa nauczyciela akademickiego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...