• Art. 176. - Odpowiednie ...
  07.06.2023

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 07.06.2023

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 176. szkol. wyższe i nauk


Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do federacji

Do federacji stosuje się odpowiednio przepisy:
1)
art. 24 wybory lub powołanie rektora ust. 9, art 177–180, art. 182 opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego lub tytułu profesora–226a, art 259–262, art. 264 skutki negatywnej oceny jakości kształcenia w szkole doktorskiej, art. 266 okresy przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej, art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 1, art 268–270, art. 322 odpowiedzialność dyscyplinarna doktoranta, art. 343 wykaz nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową, art. 345 wykaz osób ubiegających się o stopień doktora, art. 346 wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, art 348–350, art. 351 Jednolity System Antyplagiatowy ust. 4, art. 354 aktualizacja, archiwizowanie i usuwanie danych w Systemie POL-on, art. 355 obowiązki statystyczne podmiotów kierujących jednostkami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, art. 358a korzystanie przez uczelnie z systemu teleinformatycznego, art 360–362, art. 408 gospodarka finansowa uczelni, art. 409 fundusze uczelni ust. 2–5, art. 410 badanie rocznych sprawozdań finansowych uczelni, art. 411 mienie uczelni publicznej, art. 420 fundusz własny uczelni na stypendia, art. 423 przekazywanie uczelniom nieruchomości przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, art 425–428, art. 432 zawieszenie rektora na wniosek ministra, art. 469a realizacja żądania sprostowania danych i art. 469b przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych i prac rozwojowych;
2)
art. 36 likwidacja uczelni publicznej, z tym że:
a) koszty likwidacji pokrywa się z majątku jednostek uczestniczących,
b) dokumentację osobową i płacową przejmuje jednostka uczestnicząca wskazana w statucie,
c) prawa i obowiązki federacji przejmuje jednostka uczestnicząca wskazana w statucie;
3)
art 148–152, z tym że federacja może utworzyć tylko jedną spółkę celową, oraz art. 159 tworzenie spółek kapitałowych;
4)
art 387–399, z tym że środki finansowe otrzymane w ramach programów uczelnia przekazuje federacji;
5)
wydane na podstawie art. 181 rozporządzenie w sprawie dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego, art. 263 rozporządzenie w sprawie kryteriów ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej, art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2, art. 353 rozporządzenie w sprawie zakresu danych w bazach danych Systemu POL-on i art. 363 rozporządzenie w sprawie stypendiów i nagród ministra.
Art. 176. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do fede... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...