• Art. 20. - Członkostwo w...
  04.03.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 20. szkol. wyższe i nauk


Członkostwo w radzie uczelni

1.
Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
1)
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
korzysta z pełni praw publicznych;
3)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
nie była karana karą dyscyplinarną;
5)
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pojęcie organów bezpieczeństwa państwa ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6)
posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art. 19 skład rady uczelni ust. 1 pkt 1;
7)
nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
2.
Do członków rad uczelni nie stosuje się przepisów art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.).
3.
Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
4.
Członkostwo w radzie uczelni wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa, niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, informacji, o której mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego ust. 3a tej ustawy, zwanej dalej „informacją lustracyjną”, lub zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust. 1.
5.
Wygaśnięcie członkostwa w radzie uczelni stwierdza przewodniczący senatu.
5a.
Senat może odwołać członka rady uczelni:
1)
w przypadku gdy wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe;
2)
w przypadku gdy zaprzestał spełniania wymagania określonego w ust. 3;
3)
na wniosek rady uczelni, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.
6.
W przypadku ustania członkostwa w radzie uczelni, senat niezwłocznie powołuje nowego członka na okres do końca kadencji.
Art. 20. Członkostwo w radzie uczelni - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...