• Art. 209. - Stypendium d...
  26.05.2024
Obserwuj akt

Art. 209. szkol. wyższe i nauk


Stypendium doktoranckie

1.
Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
1a.
Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską:
1)
na podstawie umowy o pracę;
2)
z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.
2.
Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
3.
Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 obowiązek zapewnienia możliwości kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej ust. 2.
4.
Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1)
37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2)
57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
5.
Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.
6.
W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
7.
Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 orzeczenie o niezdolności do pracy jako orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz art. 62 studia dualne ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.
8.
Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się.
9.
Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę doktorską.
10.
(uchylony)
Art. 209. Stypendium doktoranckie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...