• Art. 23. - Zadania rekto...
  26.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 23. szkol. wyższe i nauk


Zadania rektora

1.
Do zadań rektora należą sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni.
2.
Do zadań rektora należy w szczególności:
1)
reprezentowanie uczelni;
2)
zarządzanie uczelnią;
2a)
zapewnianie w uczelni poszanowania wolności słowa, nauczania, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni;
3)
przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni;
4)
składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
5)
wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
6)
powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie;
7)
prowadzenie polityki kadrowej w uczelni;
8)
tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
9)
tworzenie szkół doktorskich;
10)
prowadzenie gospodarki finansowej uczelni;
11)
zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni.
3.
Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa:
1)
strukturę organizacyjną uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury;
2)
organizację oraz zasady działania administracji uczelni.
4.
Od decyzji administracyjnych wydawanych przez rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5.
Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie lub sprawy doktorantów, wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim lub samorządem doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie wskazanym w statucie uważa się za wyrażenie zgody.
6.
Rektor ponosi odpowiedzialność za swoje działania na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych.
Art. 23. Zadania rektora - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...