• Art. 233. - Wymogi wobec...
  21.05.2024
Obserwuj akt

Art. 233. szkol. wyższe i nauk


Wymogi wobec członka RDN

1.
Członkiem RDN może być osoba, która:
1)
ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
2)
nie popełniła czynu określonego w art. 115 naruszanie cudzych praw autorskich ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;
3)
posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora;
4)
posiada w dorobku co najmniej:
a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. a, w okresie ostatnich 5 lat lub
b) 3 artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej ust. 2 pkt 2 lit. b, w okresie ostatnich 5 lat, lub
c) wybitne osiągnięcie w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, lub
d) wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat;
5)
nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji RDN;
6)
spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 członkostwo w radzie uczelni ust. 1 pkt 1–6.
2.
Członkiem RDN nie może być:
1)
członek Komisji Ewaluacji Nauki, zwanej dalej „KEN”;
2)
rektor;
3)
(uchylony)
4)
Prezes i wiceprezes PAN;
4a)
Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej;
5)
dyrektor instytutu PAN;
6)
dyrektor instytutu badawczego;
7)
dyrektor instytutu międzynarodowego.
3.
Ta sama osoba może pełnić funkcję członka RDN nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
4.
W skład RDN wchodzi po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny. W przypadku gdy zakres danej dziedziny obejmuje tylko 1 dyscyplinę, w skład RDN wchodzi 5 przedstawicieli tej dyscypliny.
4a.
W przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na:
1)
wyodrębnieniu nowej dyscypliny,
2)
włączeniu dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin
– RDN działa w dotychczasowym składzie do końca kadencji, w trakcie której wyodrębnienie albo włączenie nastąpiło.
5.
Kandydata na członka RDN reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy, które w tej dyscyplinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ albo uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a nadawanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego ust. 1. Kandydat, który nie jest zatrudniony w podmiocie zgłaszającym, składa do RDN oświadczenie o dyscyplinie, którą reprezentuje.
6.
Członek RDN jest wybierany przez osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora reprezentujące dyscyplinę, którą reprezentuje kandydat. Osoba, która nie jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w ust. 5, składa do RDN oświadczenie o dyscyplinie, którą reprezentuje.
Art. 233. Wymogi wobec członka RDN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...