• Art. 24. - Wybory lub po...
  04.03.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 24. szkol. wyższe i nauk


Wybory lub powołanie rektora

1.
Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 członkostwo w radzie uczelni ust. 1 pkt 1–6, a w uczelni publicznej – która także posiada co najmniej stopień doktora oraz spełnia wymaganie określone w art. 20 członkostwo w radzie uczelni ust. 1 pkt 7. Statut może przewidywać dodatkowe wymagania dla rektora.
2.
Rektora uczelni:
1)
publicznej – wybiera kolegium elektorów;
2)
niepublicznej – powołuje założyciel albo wybiera senat albo inny określony w statucie organ uczelni, o którym mowa w art. 17 organy uczelni ust. 2.
3.
Wybór rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów.
4.
O wynikach wyborów albo powołaniu rektora zawiadamia ministra w przypadku uczelni:
1)
publicznej – przewodniczący kolegium elektorów;
2)
niepublicznej – założyciel, przewodniczący senatu albo inny organ, który dokonał wyboru.
5.
Do wygaśnięcia mandatu rektora stosuje się odpowiednio przepis art. 20 członkostwo w radzie uczelni ust. 4.
6.
Wygaśnięcie mandatu rektora uczelni:
1)
publicznej – stwierdza przewodniczący kolegium elektorów;
2)
niepublicznej – stwierdza założyciel.
7.
W przypadku wygaśnięcia mandatu rektora, nowego rektora na okres do końca kadencji w uczelni:
1)
publicznej – wybiera kolegium elektorów;
2)
niepublicznej – powołuje założyciel albo wybiera senat albo inny określony w statucie organ uczelni, o którym mowa w art. 17 organy uczelni ust. 2.
8.
W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania rektora obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.
9.
Pierwszego rektora uczelni:
1)
publicznej – powołuje minister na okres roku i nawiązuje z nim stosunek pracy oraz wyznacza termin na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do senatu;
2)
niepublicznej – powołuje założyciel.
10.
Osoba wybrana albo powołana do pełnienia funkcji rektora jest zatrudniana w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy nie później niż z dniem rozpoczęcia kadencji. Do zatrudnienia tej osoby nie stosuje się przepisu art. 119 konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ust. 1.
Art. 24. Wybory lub powołanie rektora - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...