• Art. 28. - Zadania senat...
  28.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 28. szkol. wyższe i nauk


Zadania senatu uczelni

1.
Do zadań senatu należy:
1)
uchwalanie statutu;
2)
uchwalanie regulaminu studiów;
3)
uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
4)
powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni;
5)
opiniowanie kandydatów na rektora;
6)
przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni;
7)
formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
8)
nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;
9)
nadawanie tytułu doktora honoris causa;
10)
ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
11)
ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego;
12)
ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
13)
określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
14)
wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
15)
wykonywanie zadań związanych z:
a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia
– zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226);
16)
wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
2.
Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w statucie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
3.
Jeżeli statut uczelni niepublicznej tak stanowi, statut może być nadany przez założyciela albo inny określony w statucie organ uczelni, o którym mowa w art. 17 organy uczelni ust. 2.
4.
Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, może być wykonywane przez inny określony w statucie organ uczelni, o którym mowa w art. 17 organy uczelni ust. 2. Statut może określić tylko jeden organ w zakresie danej dyscypliny, a w przypadku uczelni spełniającej warunek, o którym mowa w art. 185 uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie ust. 3 – w zakresie danej dziedziny.
5.
Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, może być wykonywane przez inny określony w statucie organ uczelni, o którym mowa w art. 17 organy uczelni ust. 2, z tym że efekty uczenia się określa senat.
Art. 28. Zadania senatu uczelni - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...