• Art. 34. - Statut uczeln...
  05.03.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 34. szkol. wyższe i nauk


Statut uczelni

1.
Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w szczególności:
1)
sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na rektora, oraz sposób organizowania wyborów do organów uczelni;
2)
skład rady uczelni oraz senatu;
3)
zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów;
4)
zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni;
5)
typy jednostek organizacyjnych uczelni;
6)
funkcje kierownicze w uczelni;
7)
zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływania;
8)
tryb nadawania tytułu doktora honoris causa;
9)
zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię;
10)
zasady dysponowania mieniem uczelni;
11)
tryb nadawania regulaminu organizacyjnego;
12)
przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń.
2.
Statut uczelni publicznej uchwala senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków po zasięgnięciu opinii rady uczelni wyrażonej większością głosów statutowej liczby członków oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni. Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu statutu. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
3.
Statut uczelni niepublicznej wskazuje osobę fizyczną albo osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo państwowa albo samorządowa osoba prawna, która staje się założycielem w przypadku jego śmierci albo utraty osobowości prawnej.
4.
Statut uczelni niepublicznej określa tryb likwidacji uczelni oraz przeznaczenie składników mienia uczelni po zakończeniu likwidacji.
5.
Typami jednostek organizacyjnych uczelni, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być w szczególności wydziały, instytuty, katedry, zakłady, centra i kolegia.
Art. 34. Statut uczelni - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...