• Art. 35. - Tworzenie ucz...
  04.03.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 35. szkol. wyższe i nauk


Tworzenie uczelni publicznej

1.
Publiczną uczelnię akademicką tworzy się w drodze ustawy.
2.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, tworzy publiczną uczelnię zawodową lub zmienia jej nazwę.
2a.
Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy „akademia nauk stosowanych” może nastąpić, jeżeli rektor poinformuje ministra o spełnianiu przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a.
2b.
Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy „akademia nauk stosowanych” może nastąpić, jeżeli uczelnia spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a, na dzień przekazania informacji, o której mowa w ust. 2a, oraz spełniała je w zakresie art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a:
1)
pkt 2–5 – w okresie 2 lat akademickich,
2)
pkt 6 – w okresie 3 lat akademickich
– poprzedzających rok akademicki, w którym przekazano informację.
2c.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełniania przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 1a, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (system POL-on) ust. 1, według stanu na dzień przekazania informacji, o której mowa w ust. 2a, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 2b – na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.
3.
Uczelnia publiczna może być utworzona w wyniku połączenia uczelni publicznych, instytutów badawczych lub instytutów PAN.
4.
Publiczną uczelnię akademicką włącza się do uczelni publicznej w drodze ustawy.
5.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w porozumieniu z ministrem nadzorującym uczelnię lub instytut badawczy, po zasięgnięciu opinii dyrektora lub rady naukowej instytutu badawczego, w drodze rozporządzenia, włącza publiczną uczelnię zawodową lub instytut badawczy do uczelni publicznej.
6.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, na wniosek Prezesa PAN lub dyrektora instytutu PAN i po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, włącza do uczelni publicznej instytut PAN.
7.
W rozporządzeniu w sprawie utworzenia publicznej uczelni zawodowej określa się:
1)
nazwę uczelni;
2)
siedzibę uczelni;
3)
składniki mienia, w które będzie wyposażona uczelnia.
8.
Pierwszy statut nadaje minister.
9.
Uczelnia publiczna, do której nastąpiło włączenie innej uczelni publicznej, instytutu badawczego lub instytutu PAN, wstępuje w prawa i obowiązki tej uczelni lub tego instytutu, w tym w prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.
9a.
Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego instytutu badawczego włączonego do uczelni publicznej następuje na wniosek rektora tej uczelni.
10.
W rozporządzeniu w sprawie włączenia publicznej uczelni zawodowej, instytutu badawczego lub instytutu PAN do uczelni publicznej określa się skutki włączenia, w szczególności:
1)
wygaśnięcie kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych podmiotu włączanego;
2)
przeznaczenie mienia podmiotu włączanego;
3)
możliwość prowadzenia studiów utworzonych przez uczelnię włączaną;
4)
warunki kontynuacji kształcenia przez studentów uczelni włączanej;
5)
warunki kontynuacji stosunków pracy pracowników podmiotu włączanego.
11.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, 5 i 6, bierze się pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
Art. 35. Tworzenie uczelni publicznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...