• Art. 360. - Stypendium m...
  29.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 360. szkol. wyższe i nauk


Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

1.
Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
2.
Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
1)
jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
1a)
przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiada stopnia doktora – jeżeli od dnia wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego zgodnie z art. 217 wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów w postępowaniu o stopień doktora w systemie eksternistycznym nie upłynęło więcej niż 4 lata, albo
2)
posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1.
2a.
Stypendium może otrzymać również osoba wykazująca się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, która posiada stopień doktora, prowadzi działalność naukową i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1, jeżeli okres 7 lat od dnia uzyskania tego stopnia upłynął po ostatnim dniu terminu składania wniosków o stypendia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 363 rozporządzenie w sprawie stypendiów i nagród ministra pkt 1.
3.
Do okresów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 2a, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie związanym z rodzicielstwem, określonym w przepisach działu ósmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.
4.
Stypendium przyznaje minister z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1)
rektora uczelni, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego albo dyrektora instytutu międzynarodowego, w których:
a) jest prowadzona szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem,
b) młody naukowiec przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym;
2)
osoby kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1, zatrudniającym młodego naukowca.
5.
Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata. Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem związanym z rodzicielstwem, określonym w przepisach działu ósmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.
6.
Podmiot prowadzący szkołę doktorską, podmiot zatrudniający albo podmiot doktoryzujący przekazuje młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium na podstawie umowy.
Art. 360. Stypendium ministra dla wybitnych młodych nauko... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...