• Art. 364a. - Medal „Zasł...
  29.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 364a. szkol. wyższe i nauk


Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

1.
Za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej, może zostać nadany Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, zwany dalej „Medalem”.
2.
Medal może zostać nadany osobie fizycznej, w tym osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Medal może zostać nadany osobie fizycznej również pośmiertnie.
3.
Medal nadaje minister z własnej inicjatywy albo na wniosek:
1)
innego ministra kierującego działem administracji rządowej;
2)
kierownika urzędu centralnego;
3)
wojewody;
4)
organu jednostki samorządu terytorialnego;
5)
osoby kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki;
6)
przewodniczącego KPN;
7)
władz statutowych instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych organizacji związkowych lub reprezentatywnych organizacji pracodawców;
8)
ambasadora, kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Wniosek o nadanie Medalu zawiera w szczególności:
1)
w przypadku przedstawianej do odznaczenia:
a) osoby fizycznej – imiona i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora, jeżeli posiada,
b) osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę, siedzibę, adres i datę utworzenia;
2)
uzasadnienie;
3)
oznaczenie wnioskodawcy i jego dane kontaktowe.
5.
Medal posiada trzy stopnie:
1)
pierwszy – Złoty Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”;
2)
drugi – Srebrny Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”;
3)
trzeci – Brązowy Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.
6.
Medal danego stopnia nadaje się odpowiednio do zasług podmiotu, o którym mowa w ust. 2.
7.
Medal danego stopnia może być nadany temu samemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, tylko raz. Nie nadaje się Medalu stopnia niższego od już nadanego danemu podmiotowi.
8.
Podmiot, któremu nadano Medal, otrzymuje odznakę Medalu wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie Medalu.
9.
W przypadku zniszczenia lub utraty odznaki Medalu lub legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu minister, na wniosek podmiotu, któremu nadano Medal, wydaje za opłatą odznakę Medalu lub duplikat legitymacji.
10.
Opłata, o której mowa w ust. 9, jest ustalana w wysokości kosztów ponownego wydania odznaki Medalu lub duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, z tym że jej wysokość nie może przekraczać 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
11.
Okres przechowywania danych osób fizycznych, którym nadano Medal, wynosi 80 lat.
12.
Minister, z własnej inicjatywy albo na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 3, może pozbawić osobę fizyczną Medalu, jeżeli została ona skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, za które wymierzono karę pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny.
13.
W sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu nie stosuje się przepisów Kpa.
14.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wniosku o nadanie Medalu i sposób jego składania,
2)
sposób postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu,
3)
wzory odznak Medalu i wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,
4)
sposób wręczania, noszenia i przechowywania odznaki Medalu,
5)
sposób ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,
6)
wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, i sposób jej wnoszenia
– uwzględniając stopnie Medalu i konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu oraz ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, a także uroczystego wręczania, godnego noszenia i przechowywania odznaki Medalu.
Art. 364a. Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...